EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
RESEARCH PROGRESS ON MULTIBODY AERODYNAMICS
Song Wei, Ai Bangcheng
2022, 54(6): 1461-1484. DOI: 10.6052/0459-1879-22-096
Abstract FullText HTML PDF
THREE-DIMENSIONAL SHOCK SEPARATED FLOW CORRECTIONS OF k-ω SST MODEL
Du Yiming, Gao Zhenghong, Shu Bowen, Qiu Fusheng, Song Chenxing
2022, 54(6): 1485-1501. DOI: 10.6052/0459-1879-22-065
Abstract FullText HTML PDF
DEVELOPMENT OF A NUMERICAL WAVE TANK WITH A CORRECTED SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS SCHEME TO REDUCE NONPHYSICAL ENERGY DISSIPATION
Huang Xiaoting, Sun Pengnan, Lü Hongguan, Zhong Shiyun
2022, 54(6): 1502-1515. DOI: 10.6052/0459-1879-22-041
Abstract FullText HTML PDF
INERTIAL RETRACTION OF LIQUID FILM ON MODERATELY WETTABLE PLATE
Wan Qiwen, Chen Xiaopeng, Hu Haibao, Du Peng
2022, 54(6): 1516-1522. DOI: 10.6052/0459-1879-21-663
Abstract FullText HTML PDF
DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF SINGLE ABLATIVE PARTICLE DYNAMICS IN NEAR-WALL COUETTE FLOW UNDER AERODYNAMIC LOAD
Li Tingting, Li Qing, Tu Guohua, Yuan Xianxu, Zhou Qiang
2022, 54(6): 1523-1532. DOI: 10.6052/0459-1879-21-604
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE REGIMES OF HYDROCARBON SUPERSONIC COMBUSTION
Meng Fanzhao, Zhou Ruixu, Li Zhongpeng, Lian Huan
2022, 54(6): 1533-1547. DOI: 10.6052/0459-1879-21-686
Abstract FullText HTML PDF
AUTO-IGNITION TABULATED METHOD FOR SUPERSONIC COMBUSTION AT HIGH MACH NUMBER
Zhang Jincheng, Wang Zhenguo, Sun Mingbo, Wang Hongbo, Wang Yanan, Liu Chaoyang
2022, 54(6): 1548-1556. DOI: 10.6052/0459-1879-21-635
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY OF MULTISCALE CAVITATING FLOW AROUND A HYDROFOIL
Tian Beichen, Li Linmin, Chen Jie, Huang Biao, Cao Junwei
2022, 54(6): 1557-1571. DOI: 10.6052/0459-1879-22-022
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF FULL PHASES OF COLLAPSE OF THREE-DIMENSIONAL CYLINDRICAL GRANULAR PILE
Chen Fuzhen, Li Yaxiong, Shi Tengda, Yan Hong
2022, 54(6): 1572-1589. DOI: 10.6052/0459-1879-22-001
Abstract FullText HTML PDF
PROBING INTO THE CREEP MECHANISM OF AMORPHOUS ALLOY BASED ON QUASI-POINT THEORY
Xu Zongrui, Hao Qi, Zhang Langting, Qiao Jichao
2022, 54(6): 1590-1600. DOI: 10.6052/0459-1879-22-059
Abstract FullText HTML PDF
THERMOELASTIC DAMPING IN FUNCTIONALLY GRADED MINDLIN RECTANGULAR MICRO PLATES
Li Shirong
2022, 54(6): 1601-1612. DOI: 10.6052/0459-1879-22-055
Abstract FullText HTML PDF
ENERGY BALANCE SIZE EFFECT MODEL OF COMPRESSIVE STRENGTH FOR QUASI-BRITTLE MATERIALS
Liu Xiaoyu, Yang Zheng, Zhang Huimei
2022, 54(6): 1613-1629. DOI: 10.6052/0459-1879-21-460
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON DYNAMIC CRUSHING AND MECHANISM OF MITIGATION AND ENERGY ABSORPTION OF CELLULAR SACRIFICIAL LAYERS
Fan Dongyu, Su Binhao, Peng Hui, Pei Xiaoyang, Zheng Zhijun, Zhang Jianxun, Qin Qinghua
2022, 54(6): 1630-1640. DOI: 10.6052/0459-1879-22-047
Abstract FullText HTML PDF
A NUMERICAL SIMULATION METHOD FOR THE ELASTIC ANISOTROPY OF SINGLE CRYSTAL ICE BASED ON PERIDYNAMICS
Huang Yan, Wang Jianping, Sun Jianqiao
2022, 54(6): 1641-1650. DOI: 10.6052/0459-1879-22-064
Abstract FullText HTML PDF
ISOTROPICALLY TRANSFORMED STRESS METHOD FOR THE ANISOTROPY OF SOILS
Yao Yangping, Tang Kesong
2022, 54(6): 1651-1659. DOI: 10.6052/0459-1879-21-651
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE EVOLUTION OF LIQUID BRIDGE FORCE BETWEEN FLAKY PARTICLES
Liu Fengyin, Jiang Jingxi, Li Dongdong
2022, 54(6): 1660-1668. DOI: 10.6052/0459-1879-21-628
Abstract FullText HTML PDF
A NUMERICAL STUDY ON FLAPPING DYNAMICS OF A COMPOSITE LAMINATED BEAM IN SHEAR FLOW
Liu Hao, Qu Yegao, Meng Guang
2022, 54(6): 1669-1679. DOI: 10.6052/0459-1879-22-114
Abstract FullText HTML PDF
NOETHER SYMMETRIES AND CONSERVED QUANTITIES OF WALL CLIMBING ROBOT SYSTEM
Fu Jingli, Lu Xiaodan, Xiang Chun
2022, 54(6): 1680-1693. DOI: 10.6052/0459-1879-22-084
Abstract FullText HTML PDF
INTERVAL UNCERTAINTY ANALYSIS METHODS FOR MULTIBODY SYSTEMS BASED ON SIGNAL DECOMPOSITION AND CHEBYSHEV POLYNOMIALS
Jiang Xin, Bai Zhengfeng, Ning Zhiyuan, Wang Siyu
2022, 54(6): 1694-1705. DOI: 10.6052/0459-1879-22-092
Abstract FullText HTML PDF
ENERGY SAVING MECHANISM OF HYDRODYNAMIC COLLECTIVE BEHAVIOR OF MULTIPLE FLEXIBLE BEAMS IN V FORMATION
Zhang Lei, Ao Lei, Pei Zhiyong
2022, 54(6): 1706-1719. DOI: 10.6052/0459-1879-21-688
Abstract FullText HTML PDF
HIGH-SPEED TRAIN TREAD WEAR PREDICTION MODEL BASED ON I-ML-ELM
Wang Meiqi, Wang Yi, Chen Enli, Liu Yongqiang, Liu Pengfei
2022, 54(6): 1720-1731. DOI: 10.6052/0459-1879-21-692
Abstract FullText HTML PDF
SOLUTION INTERPOLATION FOR HIGH-ORDER ACCURATE ADAPTIVE FLOW SIMULATION
Zhou Shuai, Xiao Zhoufang, Fu Lin, Wang Dingshun
2022, 54(6): 1732-1740. DOI: 10.6052/0459-1879-22-060
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF VORTEX-INDUCED VIBRATION FOR A CANTILEVER RISER IN A DEEP-SEA MINING SYSTEM
Jin Guoqing, Zou Li, Zong Zhi, Sun Zhe, Wang Hao
2022, 54(6): 1741-1754. DOI: 10.6052/0459-1879-21-679
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+