EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Most Cited

1
ESSENTIAL ISSUES AND THEIR RESEARCH PROGRESS IN TUNNEL AND UNDERGROUND ENGINEERING
Zhang Dingli
2017, 49(1): 3-21. doi: 10.6052/0459-1879-16-348
2
REVIEW OF MATERIALS AND STRUCTURES IN SOFT ROBOTICS
Li Tiefeng, Li Guorui, Liang Yiming, Cheng Tingyu, Yang Xuxu, Huang Zhilong
2016, 48(4): 756-766. doi: 10.6052/0459-1879-16-159
3
MECHANICAL MECHANISM AND DEVELOPMENT TREND OF WATER-INRUSH DISASTERS IN KARST TUNNELS
Li Shucai, Wang Kang, Li Liping, Zhou Zongqing, Shi Shaoshuai, Liu Shang
2017, 49(1): 22-30. doi: 10.6052/0459-1879-16-345
4
RESEARCH PROGRESS IN AUXETIC MATERIALS AND STRUCTURES
Xin Ren, Xiangyu Zhang, Yimin Xie
2019, 51(3): 656-689. doi: 10.6052/0459-1879-18-381
5
SURVEY ON UNCALIBRATED ROBOT VISUAL SERVOING CONTROL
Tao Bo, Gong Zeyu, Ding Han
2016, 48(4): 767-783. doi: 10.6052/0459-1879-16-161
6
SOME RECENT PROGRESSES IN NONLINEAR PASSIVE ISOLATIONS OF VIBRATIONS
Lu Zeqi, Chen Liqun
2017, 49(3): 550-564. doi: 10.6052/0459-1879-17-064
7
ADVANCES IN DYNAMICS AND VIBRATION CONTROL OF LARGE-SCALE FLEXIBLE SPACECRAFT
Cao Dengqing, Bai Kunchao, Ding Hu, Zhou Xubin, Pan Zhongwen, Chen Liqun, Zhan Shige
2019, 51(1): 1-13. doi: 10.6052/0459-1879-18-054
8
REVIEW OF RESEARCH PROGRESSES OF THE QUANTIFYING JOINT ROUGHNESS COEFFICIENT
Chen Shijiang, Zhu Wancheng, Wang Chuangye, Zhang Fei
2017, 49(2): 239-256. doi: 10.6052/0459-1879-16-255
9
A CRITICAL REVIEW ON CRITERIA OF FRACTURE MECHANICS
Ji Xing
2016, 48(4): 741-753. doi: 10.6052/0459-1879-16-069
10
REVIEW ON NONLINEAR VIBRATION AND MODELING OF LARGE SPAN CABLE-STAYED BRIDGE
Kang Houjun, Guo Tieding, Zhao Yueyu
2016, 48(3): 519-535. doi: 10.6052/0459-1879-15-436
11
TUNNEL SUPPORT STRUCTURE SYSTEM AND ITS SYNERGISTIC EFFECT
Dingli Zhang, Zhenyu Sun, Yanjuan Hou
2019, 51(2): 577-593. doi: 10.6052/0459-1879-18-322
12
RESEARCH, DEVELOPMENT AND PROSPECT OF CHINA HIGH-SPEED TRAIN
Ding Sansan, Chen Dawei, Liu Jiali
2021, 53(1): 35-50. doi: 10.6052/0459-1879-20-225
13
The seismic wave input method for soil-structure dynamic interaction analysis based on the substructure of artificial boundaries
Liu Jingbo, Tan Hui, Bao Xin, Wang Dongyang, Li Shutao
2018, 50(1): 32-43. doi: 10.6052/0459-1879-17-336
14
AN IMPROVED METHOD OF THE CALCULATION OF EQUIVALENT NODAL FORCES IN VISCOUS-ELASTIC ARTIFICIAL BOUNDARY
Zhang Xiaolong, Li Xiaojun, Chen Guoxing, Zhou Zhenghua
2016, 48(5): 1126-1135. doi: 10.6052/0459-1879-16-070
15
PROBLEMS AND CHALLENGES OF MECHANICS IN SHALE GAS EFFICIENT EXPLOITATION
Liu Zhanli, Zhuang Zhuo, Meng Qingguo, Zhan Shige, Huang Keh-Chih
2017, 49(3): 507-516. doi: 10.6052/0459-1879-16-399
16
THE STUDY OF FLOW PAST MULTIPLE CYLINDERS AT HIGH REYNOLDS NUMBERS
Li Congzhou, Zhang Xinshu, Hu Xiaofeng, Li Wei, You Yunxiang
2018, 50(2): 233-243. doi: 10.6052/0459-1879-17-346
17
NUMERICAL SIMULATION ON TWO-HOLE BLASTING OF ROCK UNDER DIFFERENT JOINT ANGLES AND IN-SITU STRESS CONDITIONS
Wei Chenhui, Zhu Wancheng, Bai Yu, Li Shuai
2016, 48(4): 926-935. doi: 10.6052/0459-1879-15-259
18
STRESS-CONSTRAINED TOPOLOGY OPTIMIZATION BASED ON IMPROVED BI-DIRECTIONAL EVOLUTIONARY OPTIMIZATION METHOD
Wang Xuan, Liu Hongliang, Long Kai, Yang Dixiong, Hu Ping
2018, 50(2): 385-394. doi: 10.6052/0459-1879-17-286
19
MECHNICAL PROPERTIES AND BEHAVIORS OF HIGH ENTROPY ALLOYS
Li Jianguo, Huang Ruirui, Zhang Qian, Li Xiaoyan
2020, 52(2): 333-359. doi: 10.6052/0459-1879-20-009
20
STUDIES ON AEROELASTIC ANALYSIS AND CONTROL OF AIRCRAFT STRUCTURES
Hu Haiyan, Zhao Yonghui, Huang Rui
2016, 48(1): 1-27. doi: 10.6052/0459-1879-15-423
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:53
 • To
 • Go