EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
Preface of theme articles on vibration energy harvesting
Zhou Shengxi, Tao Kai, Qin Weiyang
2021, 53(11): 2891-2893. DOI: 10.6052/0459-1879-21-552
Abstract FullText HTML PDF
SOME ADVANCES IN NONLINEAR VIBRATION ENERGY HARVESTING TECHNOLOGY
Yang Tao, Zhou Shengxi, Cao Qingjie, Zhang Wenming, Chen Liqun
2021, 53(11): 2894-2909. DOI: 10.6052/0459-1879-21-474
Abstract FullText HTML PDF
PROGRESSION ON FLUID ENERGY HARVESTING BASED ON TRIBOELECTRIC NANOGENERATORS
Li Shenfang, Wang Junlei, Wang Zhonglin
2021, 53(11): 2910-2927. DOI: 10.6052/0459-1879-21-411
Abstract FullText HTML PDF
REVIEW OF ENERGY MANAGEMENT CIRCUITS FOR PIEZOELECTRIC VIBRATION ENERGY HARVESTERS
Chen Nan, Liu Jingrui, Wei Tingcun
2021, 53(11): 2928-2940. DOI: 10.6052/0459-1879-21-440
Abstract FullText HTML PDF
DESIGN AND DYNAMIC ANALYSIS OF MAGNETIC COUPLING ROAD ENERGY HARVESTING
Zou Hongxiang, Guo Dinghua, Gan Chongzao, Tang Shuguang, Yuan Jun, Wei Kexiang, Zhang Wenming
2021, 53(11): 2941-2949. DOI: 10.6052/0459-1879-21-374
Abstract FullText HTML PDF
VIBRATION ANALYSIS OF A PIEZOELECTRIC CIRCULAR PLATE ENERGY HARVESTER CONSIDERING A PROOF MASS
Meng Ying, Ding Hu, Chen Liqun
2021, 53(11): 2950-2960. DOI: 10.6052/0459-1879-21-441
Abstract FullText HTML PDF
HYBRID PIEZOELECTRIC-TRIBOELECTRIC ROTATIONAL ENERGY HARVESTER USING DYNAMIC COORDINATED MODULATION MECHANISM
Zhao Linchuan, Zou Hongxiang, Liu Fengrui, Wei Kexiang, Zhang Wenming
2021, 53(11): 2961-2971. DOI: 10.6052/0459-1879-21-410
Abstract FullText HTML PDF
LOW-FREQUENCY VIBRATION ISOLATION AND ENERGY HARVESTING SIMULTANEOUSLY IMPLEMENTED BY A METAMATERIAL WITH LOCAL RESONANCE
Zhao Long, Lu Zeqi, Ding Hu, Chen Liqun
2021, 53(11): 2972-2983. DOI: 10.6052/0459-1879-21-471
Abstract FullText HTML PDF
AN ACCURATE MODELLING METHOD OF MAGNETIC FORCE IN MULTI-STABLE ENERGY HARVESTING SYSTEM
Zhang Ying, Wang Wei, Cao Junyi
2021, 53(11): 2984-2995. DOI: 10.6052/0459-1879-21-446
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON DYNAMICS CHARACTERISTICS OF LINEAR-ARCH COMPOSED BEAM TRI-STABLE PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER
Zhang Xuhui, Chen Luyang, Chen Xiaoyu, Xu Dongmei, Zhu Fulin, Guo Yan
2021, 53(11): 2996-3006. DOI: 10.6052/0459-1879-21-392
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECT OF GEOMETRIC FEATURE OF BLUFF BODY ON FLOW-INDUCED VIBRATION ENERGY HARVESTING
Li Haitao, Cao Fan, Ren He, Ding Hu, Chen Liqun
2021, 53(11): 3007-3015. DOI: 10.6052/0459-1879-21-438
Abstract FullText HTML PDF
OUTPUT CHARACTERISTICS INVESTIGATION OF AIRFOIL-BASED FLUTTER PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER
Tian Haigang, Shan Xiaobiao, Zhang Jubin, Sui Guangdong, Xie Tao
2021, 53(11): 3016-3024. DOI: 10.6052/0459-1879-21-377
Abstract FullText HTML PDF
DEVELOPMENT OF A LOW-FREQUENCY HARVESTER BASED ON A ROPE-DRIVEN ROTOR WITH ROTATION SPEED UP-REGULATION FUNCTION
Guo Jiyuan, Fan Kangqi, Zhang Yan, Yang Yusen, Ma Xiaoyu
2021, 53(11): 3025-3034. DOI: 10.6052/0459-1879-21-469
Abstract FullText HTML PDF
THE RESEARCH ON DAMAGE DETECTION OF CURVED BEAM BASED ON PIEZOELECTRIC VIBRATION ENERGY HARVESTER
Zhao Xiang, Li Siyi, Li Yinghui
2021, 53(11): 3035-3044. DOI: 10.6052/0459-1879-21-452
Abstract FullText HTML PDF
BIDIRECTIONAL PIEZOELECTRIC VIBRATION ENERGY CONTROL TECHNOLOGY BASED ON FLYBACK TRANSFORMER
Liu Xuan, Wu Yipeng, Qiu Jinhao, Ji Hongli
2021, 53(11): 3045-3055. DOI: 10.6052/0459-1879-21-453
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY ON FLOW CHARACTERISTICS OF HIGH-PRESSURE CAPTURING WING CONFIGURATION AT SUBSONIC, TRANSONIC AND SUPERSONIC REGIME
Wang Haoxiang, Li Guangli, Yang Jing, Xiao Yao, Wang Xiaoyong, Xu Yingzhou, Xu Xiangui, Cui Kai
2021, 53(11): 3056-3070. DOI: 10.6052/0459-1879-21-059
Abstract FullText HTML PDF
BROWNIAN DYNAMICS SIMULATION OF RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF ACTIVE FLUIDS
Xu Xiaofei, Tong Songhao, Zhang Da, Dong Chao, Liu Fengxia, Wei Wei, Liu Zhijun
2021, 53(11): 3071-3079. DOI: 10.6052/0459-1879-21-368
Abstract FullText HTML PDF
A TRANSITION METHOD FROM DISCRETE SIMULATION TO ELASTIC FEA OF CONTINUOUS MEDIA
Mi Sien, Liu Xiaoming, Wei Yueguang
2021, 53(11): 3080-3096. DOI: 10.6052/0459-1879-21-449
Abstract FullText HTML PDF
AN APPROACH TO CONTROLLING DRIFT INSTABILITY OF MULTI-TRANSMITTING FORMULA
Kong Xijun, Xing Haojie, Li Hongjing, Zhou Zhenghua
2021, 53(11): 3097-3109. DOI: 10.6052/0459-1879-21-435
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON VERTICAL MOVEMENT OF CYLINDRICAL STRUCTURE OUT OF WATER AND BREAKING THROUGH ICE LAYER BASED ON S-ALE METHOD
Wang Chunhui, Wang Jiaan, Wang Chao, Guo Chunyu, Zhu Guangyuan
2021, 53(11): 3110-3123. DOI: 10.6052/0459-1879-21-217
Abstract FullText HTML PDF
VIBRATION CONTROL OF LINEAR BORING BAR BY DYNAMIC VIBRATION ABSORBER COMBINED WITH NONLINEAR ENERGY SINK
Lü Jialin, Niu Jiangchuan, Shen Yongjun, Yang Shaopu
2021, 53(11): 3124-3133. DOI: 10.6052/0459-1879-21-475
Abstract FullText HTML PDF
PARAMETER-VARYING AEROELASTIC MODELING AND ANALYSIS FOR A VARIABLE-SWEEP WING
Zhang Liqi, Yue Chengyu, Zhao Yonghui
2021, 53(11): 3134-3146. DOI: 10.6052/0459-1879-21-275
Abstract FullText HTML PDF
BIOMECHANICAL INVESTIGATION OF THE CARTILAGE OF NORMAL KNEE AND EARLY OSTEOARTHRITIS KNEE
Lin Weijian, Li Junyan, Chen Zhenxian, Jin Zhongmin
2021, 53(11): 3147-3156. DOI: 10.6052/0459-1879-21-390
Abstract FullText HTML PDF
AN ANALYTICAL SOLUTION FOR WAVE PRESSURE ON ARRAYS OF ELLIPTICAL BODIES
Zhao Mi, Long Pengzhen, Wang Piguang, Zhang Chao, Du Xiuli
2021, 53(11): 3157-3167. DOI: 10.6052/0459-1879-21-318
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+