EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
RESEARCH PROGRESS ON ORBITAL DYNAMICS ABOUT THE BINARY ASTEROID SYSTEM EXPLORATION
Wang Yue, Fu Tao, Zhang Ruikang
2022, 54(5): 1155-1185. DOI: 10.6052/0459-1879-21-637
Abstract FullText HTML PDF
BIFURCATION ANALYSIS OF THERMOCAPILLARY CONVECTION BASED ON POD-GALERKIN REDUCED-ORDER METHOD
Guo Ziyi, Zhao Jianfu, Li Kai, Hu Wenrui
2022, 54(5): 1186-1198. DOI: 10.6052/0459-1879-21-642
Abstract FullText HTML PDF
VORTEX DYNAMICS OF A PITCHING HYDROFOIL BASED ON THE VORTICITY MOMENT THEORY
Hao Huiyun, Liu Yunqing, Wei Haipeng, Zhang Mengjie, Huang Biao
2022, 54(5): 1199-1208. DOI: 10.6052/0459-1879-21-543
Abstract FullText HTML PDF
LARGE EDDY SIMULATION OF FLOW PAST TWO CONICAL CYLINDERS IN TANDEM ARRANGEMENT
Liu Jian, Zou Lin, Tao Fan, Zuo Hongcheng, Xu Hanbin
2022, 54(5): 1209-1219. DOI: 10.6052/0459-1879-21-653
Abstract FullText HTML PDF
FLIGHT TEST OF AIRCRAFT THREE-AXIS ATTITUDE CONTROL WITHOUT RUDDERS BASED ON DISTRIBUTED DUAL SYNTHETIC JETS
Zhao Zhijie, Luo Zhenbing, Liu Jiefu, Deng Xiong, Peng Wenqiang, Li Shiqing
2022, 54(5): 1220-1228. DOI: 10.6052/0459-1879-21-586
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF GAS MODEL’S INFLUENCE ON AERODYNAMIC CHARACTERISTICS FOR HYPERSONIC VEHICLE OVER HOT JET INTERACTION FLOW FIELD
Fu Yang’aoxiao, Liu Qingzong, Ding Mingsong, Jiang Tao, Li Peng, Dong Weizhong, Xu Yong, Gao Tiesuo
2022, 54(5): 1229-1241. DOI: 10.6052/0459-1879-21-685
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY ON THE EVOLUTION OF LIQUID NITROGEN CAVITATING FLOWS THROUGH CONVERGING-DIVERGING NOZZLE
Chen Jiacheng, Chen Tairan, Liang Wendong, Tan Shulin, Geng Hao
2022, 54(5): 1242-1256. DOI: 10.6052/0459-1879-21-614
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY ON DRAG REDUCTION CHARACTERISTICS OF DIUTAN GUM SOLUTION BY SLIT INJECTION
Shi Pengfei, Du Wei, Hu Haibao, Feng Jiaxing, Xie Luo
2022, 54(5): 1257-1263. DOI: 10.6052/0459-1879-21-567
Abstract FullText HTML PDF
THE FINITE THICKNESS MODEL CALIBRATES THE BIMODAL-AFM YOUNG'S MODULUS MEASUREMENTS OF THE TWO-DIMENSIONAL MoS2
Chen Shan, Peng Jinfeng, Huang Le, Zeng Xin, Li Lihao, He Wenyuan, Zheng Xuejun
2022, 54(5): 1264-1273. DOI: 10.6052/0459-1879-22-034
Abstract FullText HTML PDF
BIDIRECTIONAL HOMOGENIZATION METHOD FOR ACCURATE ANALYSIS OF MECHANICAL BEHAVIORS OF Nb3Sn SUPERCONDUCTING COILS
He An, Li Jianbo, Xue Cun
2022, 54(5): 1274-1290. DOI: 10.6052/0459-1879-22-033
Abstract FullText HTML PDF
DESIGN OF ELASTICALLY ISOTROPIC PLA LATTICE STRUCRURE IN FUSED FILAMENT FABRICATION CONSIDERING MATERIAL ANISOTROPY
Wang Shuheng, Dai Shi, Wu Xinwei, Ma Yongbin, Deng Zichen
2022, 54(5): 1291-1302. DOI: 10.6052/0459-1879-22-031
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE FORMATION MECHANISM OF ADDITIONAL BENDING MOMENT AND BEARING CAPACITY OF BOLT OF TYPICAL CONNECTED STRUCTURE AND STRUCTURAL OPTIMIZATION DESIGN
Fan Gang, Zhang Hongyu, Wang Jiebing, Xue Zheng, Liu Xiaohua
2022, 54(5): 1303-1321. DOI: 10.6052/0459-1879-21-644
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON STRESS FIELD OF SURROUNDING ROCK AND LINING STRUCTURE OF DEEP-BURIED SUBSEA TUNNEL CONSIDERING SEEPAGE EFFECT
Jin Bo, Hu Ming, Fang Qihong
2022, 54(5): 1322-1330. DOI: 10.6052/0459-1879-21-670
Abstract FullText HTML PDF
STRUCTURAL ELASTOGRAPHY METHOD BASED ON TOPOLOGY OPTIMIZATION
Fu Junjian, Li Shuaihu, Li Hao, Gao Liang, Zhou Xiangman, Tian Qihua
2022, 54(5): 1331-1340. DOI: 10.6052/0459-1879-21-672
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON NATURAL CHARACTERISTICS OF FLUID-CONVEYING PIPES WITH ELASTIC SUPPORTS AT BOTH ENDS
Yan Xiong, Wei Sha, Mao Xiaoye, Ding Hu, Chen Liqun
2022, 54(5): 1341-1352. DOI: 10.6052/0459-1879-21-566
Abstract FullText HTML PDF
TWO GENERALIZED INCREMENTAL HARMONIC BALANCE METHODS WITH OPTIMIZATION FOR ITERATION STEP
Huang Jianliang, Zhang Bingxu, Chen Shuhui
2022, 54(5): 1353-1363. DOI: 10.6052/0459-1879-22-042
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC STABILITY AND INFLUENCE FACTORS OF THE WHOLE TRAJECTORY OF FIXED CANARD DUAL-SPIN PROJECTILES
Zhao Xinxin, Shi Jinguang, Wang Zhongyuan, Zhang Ning
2022, 54(5): 1364-1374. DOI: 10.6052/0459-1879-21-636
Abstract FullText HTML PDF
DISCRETE TIME TRANSFER MATRIX MODELING OF FlEXIBLE WHEELSET AND VERTICAL VIBRATION
Liu Pengfei, Yang Shaopu, Liu Yongqiang, Gu Xiaohui, Liu Zechao
2022, 54(5): 1375-1386. DOI: 10.6052/0459-1879-22-008
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON DAMPING RATIO IDENTIFICATION OF BEAM BRIDGE BASED ON VEHICLE BRIDGE COUPLING THEORY
Yang Yang, Xu Wenming, Lu Huicheng, Yuan Aipeng, Tan Xiaokun, Bi Hesheng, Fang Guangjun, Tang Yan
2022, 54(5): 1387-1402. DOI: 10.6052/0459-1879-21-691
Abstract FullText HTML PDF
SHOCK-TUNNEL EXPERIMENTAL STUDY OF COMBUSTION ENHANCEMENT METHODS FOR A HIGH-MACH-NUMBER SCRAMJET
Zhang Xu, Zhang Qifan, Yue Lianjie, Meng Dongdong, Luo Weihang, Yu Jiangpeng, Zhang Xiaoyuan, Li Jinping, Chen Hong, Li Fei
2022, 54(5): 1403-1413. DOI: 10.6052/0459-1879-21-348
Abstract FullText HTML PDF
DESIGN AND OPTIMIZATION FOR HYPERSONIC CONE-DERIVED WAVERIDER WITH BLUNTED LEADING-EDGE
Guo Shuaiqi, Liu Wen, Zhang Chen’an, Wang Famin
2022, 54(5): 1414-1428. DOI: 10.6052/0459-1879-21-611
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON SNAP-OFF MECHANISM AND SIMULATION DURING GAS-LIQUID IMMISCIBLE DISPLACEMENT
Zhang Shengting, Li Jing, Chen Zhangxing, Zhang Tao, Wu Keliu, Feng Dong, Bi Jianfei, Li Xiangfang
2022, 54(5): 1429-1442. DOI: 10.6052/0459-1879-21-576
Abstract FullText HTML PDF
MULTIBODY DYNAMICAL MODELING AND ANALYSIS OF MARINE NUCLEAR POWER PLATFORM POSITIONING SYSTEM
Guo Chongchong, Wu Wenhua, Wu Guodong, Cao Guangming, Lü Baicheng
2022, 54(5): 1443-1455. DOI: 10.6052/0459-1879-21-690
Abstract FullText HTML PDF
A REVIEW OF THE FOURTH NATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMECHANICS FOR YOUNG SCHOLARS
Wu Yu, Li Dechang, Ji Baohua
2022, 54(5): 1456-1460. DOI: 10.6052/0459-1879-22-012
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+