EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
NEW PROGRESS IN INTELLIGENT SOLUTION OF NEURAL OPERATORS AND PHYSICS-INFORMED-BASED METHODS
Li Daolun, Shen Luhang, Zha Wenshu, Xing Yan, Lyu Shuaijun, Wang Huan, Li Xiang, Hao Yuxiang, Chen Dongsheng, Chen Enyuan
2024, 56(4): 875-889. DOI: 10.6052/0459-1879-23-407
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS OF LASER DIAGNOSTICS FOR VELOCIMETRY IN HYPERSONIC FLOWS
Li Jiwei, Luo Kai, Shang Jiahao, Wang Yejun, Wang Qiu, Zhao Wei
2024, 56(4): 890-914. DOI: 10.6052/0459-1879-23-242
Abstract FullText HTML PDF
INVESTIGATION ON THE HEAT FLUX REDUCTION CHARACTERISTICS OF THE LOCAL BULGES IN THE V-SHAPED BLUNT LEADING EDGE
Li Shuai, Jiang Zhenhua, Zhang Shan, Yin Tong, Yan Chao
2024, 56(4): 915-927. DOI: 10.6052/0459-1879-23-409
Abstract FullText HTML PDF
HYDRODYNAMICS AND FLOW STRUCTURES OF A UNIFORMLY ROTATING CIRCULAR CYLINDER
Liu Tianyu, Hu Haibao, Song Jian, Ren Feng
2024, 56(4): 928-942. DOI: 10.6052/0459-1879-23-441
Abstract FullText HTML PDF
INVESTIGATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS ABOUT VEHICLE WITH AIRBAGS STRUCTURE DURING WATER-ENTRY AND RECOVERY
Zhi Mingyang, Yan Guojun, Sun Longquan, Wang Pengxiao
2024, 56(4): 943-959. DOI: 10.6052/0459-1879-23-451
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF SURFACE WETTABILITY ON THE PROCESS OF OBLIQUE WATER ENTRY OF SPHERE
Liu Sihua, Li Lijian, Zhu Jin, Wang Zhanying, Zhang Mindi
2024, 56(4): 960-971. DOI: 10.6052/0459-1879-23-461
Abstract FullText HTML PDF
INTELLIGENT SELF-ADAPTIVE CONTROL FOR MITIGATING LIFT FLUCTUATIONS OF A CIRCULAR CYLINDER
Ren Feng, Du Junmin, Li Guanghua
2024, 56(4): 972-979. DOI: 10.6052/0459-1879-23-449
Abstract FullText HTML PDF
PREDICTION OF GROUND ROCKET EXHAUST PLUME FLOW FIELD BASED ON CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
Yan Panpan, Niu Qinglin, Gao Wenqiang, Dong Shikui
2024, 56(4): 980-990. DOI: 10.6052/0459-1879-23-412
Abstract FullText HTML PDF
FRACTURE DAMAGE ANALYSIS OF SILICON CARBIDE CERAMIC CYLINDRICAL SHELLS BASED ON STATE-BASED PERIDYNAMICS
Jiang Leilei, Shen Kechun, Pan Guang, Huang Yihua
2024, 56(4): 991-1005. DOI: 10.6052/0459-1879-23-411
Abstract FullText HTML PDF
REVIEW ON STRENGTH FAILURE CRITERIA OF ANISOTROPIC COMPOSITE MATERIALS
Jia Fei, Yang Chengpeng, Song Yuanxiang
2024, 56(4): 1006-1024. DOI: 10.6052/0459-1879-23-507
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE YIELD MODEL FOR METAL MICROBEAMS CONSIDERING THE STRESS GRADIENT EFFECTS
Zhang Xu, Qin Cong, Qu Tengfei, Ma Jing
2024, 56(4): 1025-1036. DOI: 10.6052/0459-1879-23-516
Abstract FullText HTML PDF
DEFECT ACTIVATION MECHANISM OF CREEP IN LA-BASED AMORPHOUS ALLOY
Zhang Jian, Hao Qi, Xing Guanghui, Qiao Jichao
2024, 56(4): 1037-1046. DOI: 10.6052/0459-1879-23-482
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY ON ULTRA-LOW FRICTION EFFECT AND ACOUSTIC EMISSION CHARACTERISTICS OF COAL-ROCK INTERFACE WITH DIFFERENT ROUGHNESS
Li Liping, Hu Xuejin, Pan Yishan, Sun Yuantao
2024, 56(4): 1047-1056. DOI: 10.6052/0459-1879-23-466
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC RESPONSE OF NONLINEAR BLOCKY ROCK MASSES AND ITS APPLICATION IN THE ANTI-IMPACT SUPPORT OF ROADWAY
Jiang Kuan, Qi Chengzhi
2024, 56(4): 1057-1067. DOI: 10.6052/0459-1879-23-506
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMICS OF FILIPPOV CHAY NEURON BASED ON THRESHOLD CONTROL STRATEGY AND COUPLING SYNCHRONIZATION
An Xinlei, Ren Yanlan
2024, 56(4): 1068-1087. DOI: 10.6052/0459-1879-23-405
Abstract FullText HTML PDF
HOPF BIFURCATION CHARACTERISTICS OF A HIGH-SPEED TRAIN WITH ACTIVE LATERAL SUSPENSION CONTROL
Liu Yanxiu, Shi Huailong, Zeng Jing, Kou Yunhao, Wu Shidong
2024, 56(4): 1088-1097. DOI: 10.6052/0459-1879-23-455
Abstract FullText HTML PDF
DAMPING RATIO IDENTIFICATION OF BEAM BRIDGE BASED ON VEHICLE BRIDGE COUPLING THEORY UNDER SINGLE VEHICLE
Yang Shijun, Yang Yang, Wang Zhewei, Cheng Yun, Xu Wenming, Tao Shuai
2024, 56(4): 1098-1109. DOI: 10.6052/0459-1879-23-477
Abstract FullText HTML PDF
NON-LINEAR DYNAMICS OF AERONAUTICAL NON-ORTHOGONAL OFFSET GEAR SPLIT FLOW SYSTEM
Mo Shuai, Huang Zurui, Liu Yiheng, Zhang Wei
2024, 56(4): 1110-1122. DOI: 10.6052/0459-1879-23-232
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE CALCULATION METHOD OF THE SPACE PULLEY ROPE CONTACT SECTION OF NUCLEAR RING CRANE BASED ON K-T CONDITION
Zhao Tianjiao, Qi Zhaohui, Wang Tianyu, Xu Jinshuai
2024, 56(4): 1123-1137. DOI: 10.6052/0459-1879-23-469
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY OF THE MICROORGANISMS SWIMMING IN ANISOTROPIC VISCOELASTIC FLUIDS IN CHANNEL
Wang Yuan, Ouyang Zhenyu, Xia Yan, Zhu Chenlin, Lin Zhaowu
2024, 56(4): 1138-1147. DOI: 10.6052/0459-1879-23-414
Abstract FullText HTML PDF
A NEW UNCONDITIONAL CONVERGENCE ALGORITHM FOR CALCULATING FLC BASED ON M-K MODEL
Zhang Xiaomin, Mao Jianzhong, Lei Congyi, Duan Shuyong
2024, 56(4): 1148-1162. DOI: 10.6052/0459-1879-23-488
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE EFFECT OF DYNAMIC INTERFACIAL PROPERTIES OF LIQUID BRIDGES ON SPONTANEOUS LIQUID-LIQUID IMBIBITION
Zhang Shengting, Li Jing, Chen Zhangxing, Bi Ran, Qiang Zhuang, Wu Keliu, Wang Ziyi
2024, 56(4): 1163-1177. DOI: 10.6052/0459-1879-23-444
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE WAKE INTERFERENCE AND DYNAMIC EVOLUTION CHARACTERISTICS OF THE FLUID-STRUCTURE INTERACTION OF THREE TANDEM CIRCULAR CYLINDERS
Zhu Hongjun, Zhong Jiawen, Song Jinze
2024, 56(4): 1178-1186. DOI: 10.6052/0459-1879-23-310
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+