EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
REVIEW OF HYDRODYNAMICS AND FLOW FIELD CHARACTERISTICS OF PUMP-JET PROPULSORS
Li Han, Huang Qiaogao, Pan Guang, Dong Xinguo
2022, 54(4): 829-843. DOI: 10.6052/0459-1879-21-529
Abstract FullText HTML PDF
SPECIAL ISSUE PREFACE: RESEARCH ON KEY MECHANICAL PROBLEMS IN MARINE ENERGY DEVELOPMENT EQUIPMENT
Yan Jun
2022, 54(4): 844-845. DOI: 10.6052/0459-1879-22-156
Abstract FullText HTML PDF
PROSPECT AND PROGRESSION OF KEY MECHANICAL PROBLEMS IN MARINE CABLES
Yan Jun, Hu Haitao, Su Qi, Yin Yuanchao, Wu Shanghua, Lu Hailong, Lu Qingzhen
2022, 54(4): 846-861. DOI: 10.6052/0459-1879-22-113
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR DYNAMIC RESPONSE OF A FLOATING ICE SHEET TO A MOVING LOAD
Meng Yanghan, Wang Zhan
2022, 54(4): 862-871. DOI: 10.6052/0459-1879-22-040
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY OF DYNAMIC CHARACTERISTICS FOR OFFSHORE WIND TURBINE UNDER COMPLEX ATMOSPHERIC INFLOW
Xu Shun, Zhao Weiwen, Wan Decheng
2022, 54(4): 872-880. DOI: 10.6052/0459-1879-21-693
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON DYNAMIC CHARACTERISTICS OF LARGE-SCALE MONOPILE OFFSHORE WIND TURBINE UNDER TYPHOON EVENT
Qin Mengfei, Shi Wei, Chai Wei, Fu Xing, Li Xin
2022, 54(4): 881-891. DOI: 10.6052/0459-1879-21-606
Abstract FullText HTML PDF
THE NUMERICAL INVESTIGATION OF THE RESPONSE OF RISERS INDUCED BY INTERNAL SOLITARY WAVES BASED ON POTENTIAL FLOW THEORY
Hu Yingjie, Zou Li, Sun Zhe, Jin Guoqing, Ma Xinyu
2022, 54(4): 892-900. DOI: 10.6052/0459-1879-21-677
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON VORTEX-INDUCED VIBRATION SUPPRESSION OF MARINE RISER BASED ON ENERGY TRANSFER
Ma Yexuan, Song Zhiyou, Xu Wanhai
2022, 54(4): 901-911. DOI: 10.6052/0459-1879-21-664
Abstract FullText HTML PDF
RANDOM VIBRATION ANALYSIS OF A SEA-CROSSING BRIDGE AND POWER CABLE COMPOSITE STRUCTURE UNDER TRAFFIC LOADS
Zhang Zhenpeng, Zhao Jiankang, Li Wenjie, Zhao Peng, Huang Kaiwen
2022, 54(4): 912-920. DOI: 10.6052/0459-1879-21-626
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS AND CABLE FORCE IDENTIFICATION METHOD OF SUBMERGED ANCHOR CABLES
Han Fei, Duan Zunyi
2022, 54(4): 921-928. DOI: 10.6052/0459-1879-21-583
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR STIFFNESS TOPOLOGY OPTIMIZATION FOR THE BEND STIFFENER OF FLEXIBLE RISER
Fan Zhirui, Yang Zhixun, Xu Qi, Su Qi, Niu Bin, Zhao Guozhong
2022, 54(4): 929-938. DOI: 10.6052/0459-1879-21-589
Abstract FullText HTML PDF
STRUCTURAL DESIGN AND LOAD REDUCTION PERFORMANCE ANALYSIS OF GRADIENT DENSITY HEAD CAP OF VEHICLE
Shi Yao, Liu Zhenpeng, Pan Guang, Gao Xingfu
2022, 54(4): 939-953. DOI: 10.6052/0459-1879-21-620
Abstract FullText HTML PDF
LARGE EDDY SIMULATION OF HYPERSONIC COMBUSTION BASED ON DYNAMIC ZONE CONCEPT
Yao Wei, Liu Hang, Zhang Zheng, Xiao Yabin, Yue Lianjie
2022, 54(4): 954-974. DOI: 10.6052/0459-1879-21-363
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY ON THE GENERATION POSITION OF SCREECH TONE IN AXISYMMETRIC SUPERSONIC JET BASED ON MODAL DECOMPOSITION
Li Hu, Luo Yong, Han Shuaibin, Wang Yimin, Wu Conghai, Liu Xuliang
2022, 54(4): 975-990. DOI: 10.6052/0459-1879-21-609
Abstract FullText HTML PDF
THE AERODYNAMIC PERFORMANCE OF NON-UNIFORM FLEXIBLE DRAGONFLY'S FOREWING IN FLAPPING FLIGHT
Liu Xiaochen, He Xinyi, He Guoyi, Wang Qi, Sun Shumei
2022, 54(4): 991-1003. DOI: 10.6052/0459-1879-21-622
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY ON GAS-LIQUID INTERFACE WAVES IN PARTIALLY FILLED TANKS UNDER MICROGRAVITY CONDITION
Wei Lie, Du Wangfang, Zhao Jianfu, Li Kai
2022, 54(4): 1004-1011. DOI: 10.6052/0459-1879-21-645
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL INVESTIGATION ON THE WATER-ENTRY CAVITY FEATURE AND FLOW STRUCTURE OF A SPINNING SPHERE BASED ON LARGE-EDDY SIMULATION
Yan Chenyi, Chen Ying
2022, 54(4): 1012-1025. DOI: 10.6052/0459-1879-21-634
Abstract FullText HTML PDF
CRACKING SIMULATION OF QUASI-BRITTLE MATERIALS BY COMBINING SBFEM WITH NONLOCAL MACRO-MICRO DAMAGE MODEL
Du Chengbin, Huang Wencang, Jiang Shouyan
2022, 54(4): 1026-1039. DOI: 10.6052/0459-1879-21-608
Abstract FullText HTML PDF
FULL-FIELD DYNAMIC MEASUREMENT METHOD FOR FATIGUE CRACKS BASED ON DECORRELATION DIC
Cheng Bin, Li Derui
2022, 54(4): 1040-1050. DOI: 10.6052/0459-1879-21-650
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF SURFACE PROCESSING PLASTIC LAYER ON SELF-ORGANIZED SINGLE ROTATION INITIATION OF SHEAR BANDS IN METAL CYLINDRICAL SHELL
Liu Longfei, Liu Lianhuang, Hu Li, Yang Zhicheng
2022, 54(4): 1051-1062. DOI: 10.6052/0459-1879-21-482
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION ON RESPONSE OF SHEET METAL SUBJECTED TO LASER SHOCK WITH FINITE DIFFERENCE METHOD
Wang Yinkai, Zhang Xingquan, Zuo Lisheng, Zhang Peng, Zhang Yan, Fang Jinxiu
2022, 54(4): 1063-1074. DOI: 10.6052/0459-1879-21-548
Abstract FullText HTML PDF
DEM SIMULATION ON PLASTICITY BEHAVIOR OF SOIL-ROCK MIXTURES WITH DIFFERENT FINE CONTENTS
Wang Tao, Zhu Jungao, Liu Sihong
2022, 54(4): 1075-1084. DOI: 10.6052/0459-1879-21-618
Abstract FullText HTML PDF
A STUDY OF DYNAMICAL MECHANISMS OF THE FAST-SLOW OSCILLATIONS OF HARMONIC GEAR SYSTEM
Han Xiujing, Huang Qixu, Ding Muchuan, Bi Qinsheng
2022, 54(4): 1085-1091. DOI: 10.6052/0459-1879-21-621
Abstract FullText HTML PDF
SUBHARMONIC RESONANCE OF QUASI-ZERO-STIFFNESS VIBRATION ISOLATION SYSTEM WITH DRY FRICTION DAMPER
Niu Jiangchuan, Zhang Wanjie, Shen Yongjun, Wang Jun
2022, 54(4): 1092-1101. DOI: 10.6052/0459-1879-21-680
Abstract FullText HTML PDF
DESIGN AND ENERGY CAPTURE CHARACTERISTICS OF MAGNETICALLY COUPLED BISTABLE WIDE BAND PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER
Zhang Wei, Liu Shuang, Mao Jia-Jia, Lai Siu-Kai, Cao Dongxing
2022, 54(4): 1102-1112. DOI: 10.6052/0459-1879-21-676
Abstract FullText HTML PDF
ADJOINT SENSITIVITY METHODS FOR TRANSIENT RESPONSES OF VISCOUSLY DAMPED SYSTEMS AND THEIR CONSISTENCY ISSUES
Zhang Lei, Zhang Yan, Ding Zhe
2022, 54(4): 1113-1124. DOI: 10.6052/0459-1879-21-562
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON DYNAMICS OF PLANETARY TRANSMISSION GEAR CONSIDERING WEAR AND DYNAMICS COUPLING
Ning Zhiyuan, Bai Zhengfeng, Jiang Xin, Wang Siyu
2022, 54(4): 1125-1135. DOI: 10.6052/0459-1879-21-554
Abstract FullText HTML PDF
MULTI-OBJECTIVE TOPOLOGY OPTIMIZATION OF PHONONIC CRYSTALS CONSIDERING MANUFACTURING CONSTRAINT
Cao Leilei, Wu Jianhua, Fan Hao, Zhang Chuanzeng, Sun Linlin
2022, 54(4): 1136-1144. DOI: 10.6052/0459-1879-21-605
Abstract FullText HTML PDF
PREDICTION MODEL OF COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA LOW TEMPERATURE FROZEN SOIL BASED ON WOA-BP NEURAL NETWORK
Wang Enliang, Tian Yu, Liu Xingchao, Ren Zhifeng, Hu Shengbo, Yu Jun, Liu Chengqian, Li Yu’ang
2022, 54(4): 1145-1153. DOI: 10.6052/0459-1879-21-502
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+