EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
A REVIEW ON THE DEFORMATION AND FAILURE OF SEALS IN OILFIELD
Zhengjin Wang, Tiejun Wang
2019, 51(3): 635-655. DOI: 10.6052/0459-1879-19-061
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS IN AUXETIC MATERIALS AND STRUCTURES
Xin Ren, Xiangyu Zhang, Yimin Xie
2019, 51(3): 656-689. DOI: 10.6052/0459-1879-18-381
Abstract FullText HTML PDF
Preface
Zhang Xiong
2019, 51(3): 688-689.
Abstract FullText HTML PDF
A GRADIENT SMOOTHING GALERKIN MESHFREE METHOD FOR THIN PLATE ANALYSIS WITH LINEAR BASIS FUNCTION
Like Deng, Dongdong Wang, Jiarui Wang, Junchao Wu
2019, 51(3): 690-702. DOI: 10.6052/0459-1879-19-004
Abstract FullText HTML PDF
FREE ELEMENT METHOD AND ITS APPLICATION IN STRUCTURAL ANALYSIS
Xiaowei Gao, Bingbing Xu, Jun Lü, Haifeng Peng
2019, 51(3): 703-713. DOI: 10.6052/0459-1879-19-011
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF LIQUID SLOSHING IN LNG TANK USING GPU-ACCELERATED MPS METHOD
Xiang Chen, Decheng Wan
2019, 51(3): 714-729. DOI: 10.6052/0459-1879-18-410
Abstract FullText HTML PDF
AN IMPROVED SPH ALGORITHM FOR LARGE DENSITY RATIOS MULTIPHASE FLOWS BASED ON RIEMANN SOLUTION
Qiuzu Yang, Fei Xu, Lu Wang, Yang Yang
2019, 51(3): 730-742. DOI: 10.6052/0459-1879-18-451
Abstract FullText HTML PDF
FINTE SUBDOMAIN RADIAL BASIS COLLOCATION METHOD FOR THE LARGE DEFORMATION ANALYSIS
Lihua Wang, Yiming Li, Fuyun Chu
2019, 51(3): 743-753. DOI: 10.6052/0459-1879-19-005
Abstract FullText HTML PDF
LARGE-EDDY SIMULATION OF FLOWS WITH COMPLEX GEOMETRIES BY USING THE SLIP-WALL MODEL
Beiji Shi, Guowei He, Shizhao Wang
2019, 51(3): 754-766. DOI: 10.6052/0459-1879-19-033
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECT OF PERIODIC PERTURBATION ON MULTI SCALES IN A TURBULENT BOUNDARY LAYER FLOW UNDER DRAG REDUCTION
Shuaijie Wang, Xiaotong Cui, Jianxia Bai, Zhanqi Tang, Nan Jiang
2019, 51(3): 767-774. DOI: 10.6052/0459-1879-18-409
Abstract FullText HTML PDF
AN INTERFACE TRACKING METHOD OF COUPLED YOUNGS-VOF AND LEVEL SET BASED ON GEOMETRIC RECONSTRUCTION
Manman Zhang, Jiao Sun, Wenyi Chen
2019, 51(3): 775-786. DOI: 10.6052/0459-1879-18-439
Abstract FullText HTML PDF
STUDY OF FLOW-INDUCED MOTION CHARACTERISTICS OF THREE TANDEM CIRCULAR CYLINDERS IN PLANAR SHEAR FLOW
Jiahuang Tu, Xiaoling Tan, Xuhui Deng, Xiaogang Guo, Jingqun Liang, Ping Zhang
2019, 51(3): 787-802. DOI: 10.6052/0459-1879-18-348
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL INVESTIGATION ON CAVITY STRUCTURES AND HYRODYNAMICS OF THE VEHICLE DURING VERTICAL WATER-ENTRY1)
Jiayue Zhang, Daqin Li, Qin Wu, Biao Huang, Ying Liu
2019, 51(3): 803-812. DOI: 10.6052/0459-1879-18-364
Abstract FullText HTML PDF
VERIFICATION AND VALIDATION OF HYPERFLOW SOLVER FOR SUBSONIC AND TRANSONIC TURBULENT FLOW SIMULATIONS ON UNSTRUCTURED/HYBRID GRIDS
Nianhua Wang, Xinghua Chang, Rong Ma, Laiping Zhang
2019, 51(3): 813-825. DOI: 10.6052/0459-1879-18-331
Abstract FullText HTML PDF
DIMPLE'S VORTEX ANALYSIS BASED ON EIGENVALUE OF VELOCITY GRADIENT TENSOR
Jing Liu, Jie Li, Heng Zhang
2019, 51(3): 826-834. DOI: 10.6052/0459-1879-18-257
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF MICRO-ABLATION BEHAVIOR FOR CARBON FIBER REINFORCED COMPOSITES
Wei Li, Guodong Fang, Weijie Li, Bing Wang, Jun Liang
2019, 51(3): 835-844. DOI: 10.6052/0459-1879-18-351
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE INFLUENCE OF COMPRESSIVE STRESS ON THE COMPRESSION SHEAR CRACK PROPAGATION
Bo Wang, Yangbo Zhang, Hong Zuo, Houjin Wang
2019, 51(3): 845-851. DOI: 10.6052/0459-1879-18-369
Abstract FullText HTML PDF
MULTIPHASE MATERIAL LAYOUT OPTIMIZATION CONSIDERING EMBEDDING MOVABLE HOLES
Xuan Wang, Ping Hu, Kai Long
2019, 51(3): 852-862. DOI: 10.6052/0459-1879-18-327
Abstract FullText HTML PDF
A MULTIAXIAL LOW-CYCLE FATIGUE MODEL CONSIDERING NON-PROPORTIONAL ADDITIONAL DAMAGE
Xiangyang Cui, Kecheng Hong
2019, 51(3): 863-872. DOI: 10.6052/0459-1879-18-347
Abstract FullText HTML PDF
INVESTIGATION ON CRUSHING BEHAVIOR OF METAL HONEYCOMB-LIKE HIERARCHICAL STRUCTURES
Yuanming Xia, Wei Zhang, Tianning Cui, Jianxun Zhang, Binwen Wang, Xiaochuan Liu, Chunyu Bai, Qinghua Qin
2019, 51(3): 873-883. DOI: 10.6052/0459-1879-18-434
Abstract FullText HTML PDF
TOPOLOGY OPTIMIZATION ANALYSIS OF ADHESIVE SOUND ABSORBING MATERIALS STRUCTURE WITH SUBDIVISION SURFACE BOUNDARY ELEMENT METHOD
Leilei Chen, Chuang Lu, Yanming Xu, Wenchang Zhao, Haibo Chen
2019, 51(3): 884-893. DOI: 10.6052/0459-1879-18-354
Abstract FullText HTML PDF
PARAMETERS OPTIMIZATION OF A DYNAMIC VIBRATION ABSORBER WITH AMPLIFYING MECHANISM AND NEGATIVE STIFFNESS
Zhaoyang Xing, Yongjun Shen, Haijun Xing, Shaopu Yang
2019, 51(3): 894-903. DOI: 10.6052/0459-1879-18-375
Abstract FullText HTML PDF
POSITIVE AND NEGATIVE PULSE-SHAPED EXPLOSION AS WELL AS BURSTING OSCILLATIONS INDUCED BY IT
Mengke Wei, Xiujing Han, Xiaofang Zhang, Qinsheng Bi
2019, 51(3): 904-911. DOI: 10.6052/0459-1879-18-319
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR VIBRATIONS OF COMPOSITE CANTILEVER PLATE IN SUBSONIC AIR FLOW
Gen Liu, Wei Zhang
2019, 51(3): 912-921. DOI: 10.6052/0459-1879-18-336
Abstract FullText HTML PDF
DIMENSION REDUCTION OF FPK EQUATION FOR VELOCITY RESPONSE ANALYSIS OF STRUCTURES SUBJECTED TO ADDITIVE NONSTATIONARY EXCITATIONS
Zhenmei Rui, Jianbing Chen
2019, 51(3): 922-931. DOI: 10.6052/0459-1879-18-411
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON MOISTURE TRANSPORT CHARACTERISTICS OF SHALE BASED ON ISOTHERMAL ADSORPTION
Weijun Shen, Xizhe Li, Xiaobing Lu, Yujin Wan, Wei Guo, Luo Zuo
2019, 51(3): 932-939. DOI: 10.6052/0459-1879-18-229
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON STRENGTH CHARACTERISTICS OF MICROPOROUS CLAY IN SHALE BASED ON HOMOGENIZATION THEORY
Qiang Han, Zhan Qu, Zhengyin Ye
2019, 51(3): 940-948. DOI: 10.6052/0459-1879-18-214
Abstract FullText HTML PDF
THE ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF DOLOMITE UNDER COMPRESSION AND ITS APPLICATION IN THE CRACK RESEARCH
Honglin Zhu, Qiao Chen, Xiaohu Xu, Hong Liu, Xiangyu Wen, Jilong Chen, Wei Peng, Binling Zhao
2019, 51(3): 949-960. DOI: 10.6052/0459-1879-18-328
Abstract FullText HTML PDF
A BRIEF INTRODUCTION OF COMPLETED KEY PROGRAM PROJECTS ON MECHANICS IN 2018
Kuncao Bai, Dongxing Cao, Gang Wang, Tiangang Lei
2019, 51(3): 965-969. DOI: 10.6052/0459-1879-19-097
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+