EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFICIENCY OF MICROPARTICLES PATTERNING MANIPULATED BY ACOUSTIC FIELD
Li Yuyang, Ning Hongyang, Wang Ziyang, Zhang Fujian, Zhang Zhongqiang
2024, 56(5): 1-8. DOI: 10.6052/0459-1879-23-634
Abstract FullText HTML PDF
THE SHUT-IN IMBIBITION MECHANISM OF HYDRAULIC FRACTURING-ASSISTED OIL DISPLACEMENT IN TIGHT RESERVOIRS BASED ON MOLECULAR SIMULATION
Wang Fengjiao, Meng Xianghao, Liu Yikun, Xu He, Hu Chaoyang
2024, 56(5): 1-11. DOI: 10.6052/0459-1879-24-026
Abstract FullText HTML PDF
QUASI-STATE-BASED PERIDYNAMICS METHOD FOR THE WHOLE PROCESS OF ROCK BRITTLE FAILURE
Liu Zaobao, Tian Feng, Zhou Jinxin
2024, 56(5): 1-16. DOI: 10.6052/0459-1879-23-519
Abstract FullText HTML PDF
DESIGN AND OPTIMIZATION OF VARIABLE CROSS-SECTION LATTICE STRUCTURE BASED ON GREY WOLF OPTIMIZATION ALGORITHM
Zhang Shubai, Ding Zhe, Huang Kaixuan, Zhang Yan
2024, 56(5): 1-11. DOI: 10.6052/0459-1879-23-592
Abstract FullText HTML PDF
PARTICULATE TRANSPORT IN THE LOW-REYNOLDS-NUMBER FLUID CONFINED IN A SPHERICAL CAVITY
Sun Zhuang, Chen Gaofeng, de Pablo Juan J, Jiang Xikai
2024, 56(5): 1-13. DOI: 10.6052/0459-1879-23-627
Abstract FullText HTML PDF
ADVANCES IN DESIGN AND OPTIMIZATION OF WAVERIDER —— FROM HYPERSONIC TO WIDE-SPEED RANGE
Liu Wen, Guo ShuaiQi, Liu Yang, Wang FaMin, Zhang Chen-An
2024, 56(5): 1-23. DOI: 10.6052/0459-1879-23-589
Abstract FullText HTML PDF
PARTICLE ENCAPSULATION AND DETECTION BASED ON NON-NEWTONIAN MICRODROPLETS
Liang Dingxin, Lyu Xinyu, Qin Kairong, Xue Chundong
2024, 56(5): 1-10. DOI: 10.6052/0459-1879-23-595
Abstract FullText HTML PDF
ANALYTICAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF MELTING ICE SLIDING ALONG INCLINED SUPERHYDROPHOBIC SURFACE WITH AIR SLOT
Wang Haoli
2024, 56(5): 1-11. DOI: 10.6052/0459-1879-24-055
Abstract FullText HTML PDF
EXPLORE WETTING DYNAMICS AT MICRO AND NANO SCALES: APPLICATIONS AND PROGRESS OF LONG-NEEDLE ATOMIC FORCE MICROSCOPE
Guan Dongshi, Nie Pengcheng, Yan Caishan, Guo Yongjie, Tong Penger
2024, 56(5): 1-14. DOI: 10.6052/0459-1879-24-072
Abstract FullText HTML PDF
EFFICIENT STOCHASTIC DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF UNDERWATER VEHICLE VIA DPIM
Chen Hanshu, Chen Guohai, Yang Dixiong, Fu Zhuojia
2024, 56(5): 1-11. DOI: 10.6052/0459-1879-23-606
Abstract FullText HTML PDF
AN INVESTIGATION ON CH4 HYDRATE TRANSITION AND GAS BUBBLE EVOLUTION ON A MICROFLUIDIC CHIP
Zhang Jidong, Yin Zhenyuan, Li Qingping, Li Shuxia, Jiao Hongmei, Liu Xiaohui
2024, 56(5): 1-9. DOI: 10.6052/0459-1879-23-598
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS OF LIQUID MICRO-FLOW MEASUREMENT TECHNIQUES
Hou Likai, Fan Xu, Jin Yuzhuo, Liu Mingyang, Bao Fubing
2024, 56(5): 1-12. DOI: 10.6052/0459-1879-23-500
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY OF AORTIC BMHV FLOW CHARACTERISTICS UNDER DIFFERENT PHYSIOLOGICAL CONDITIONS USING PIV
Qiang Yan, Duan Tianci, Zhang Minzu, Qi Liang, Wei Liejiang
2024, 56(5): 1-11. DOI: 10.6052/0459-1879-23-563
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC MECHANISM OF DOUBLE EMULSION DROPLETS FLOWING THROUGH THE BIFURCATION STRUCTURES
Liu Zhaomiao, Sun Chao, Pang Yan, Wang Xiang
2024, 56(5): 1-9. DOI: 10.6052/0459-1879-23-605
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY OF DIFFERENCES IN THROMBOLYTIC THERAPY WITH MULTIPLE BLOOD RHEOLOGY MODELS IN REAL BIFURCATED VEINS
Cheng Hongyu, Lin Boyuan, Jiang Shenghui, Zhang Xianglei, Zhou Hongming
2024, 56(5): 1-14. DOI: 10.6052/0459-1879-23-596
Abstract FullText HTML PDF
FLUID-STRUCTURE-ACOUSTIC ANALYSIS OF A COMPOSITE PANEL-CAVITY SYSTEM SUBJECTED TO AN OBLIQUE SHOCK IMPACT
Liu Hao, Qu Yegao, Meng Guang
2024, 56(5): 1-10. DOI: 10.6052/0459-1879-23-546
Abstract FullText HTML PDF
BOUNCING DYNAMICS OF IMPINGING VISCOELASTIC DROPLETS ON SUPERHYDROPHOBIC SURFACES
Liu Yonghong, Wang Yile, Dai Minglu, Ding Yi, Jin Yakang, Chen Longquan
2024, 56(5): 1-11. DOI: 10.6052/0459-1879-24-028
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS ON DROP IMPACT ON FLEXIBLE SUBSTRATES
Xu Yongqi, Peng Zerui, Zhou Xinping
2024, 56(5): 1-11. DOI: 10.6052/0459-1879-23-603
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY OF SOLUTE GRADIENT-INDUCED SELF-PROPULSION OF SUSPENDED DROPLETS
Li Xiangwei, Hao Haohao, Tan Huanshu
2024, 56(5): 1-10. DOI: 10.6052/0459-1879-24-011
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON DRAG REDUCTION CHARACTERISTICS OF MICROCHANNELS BASED ON SURFACE COMPOSITE STRUCTURES
Zhu Ming, Yao Zhaohui
2024, 56(5): 1-10. DOI: 10.6052/0459-1879-24-030
Abstract FullText HTML PDF
ADVANCES IN RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF BLOOD CELLS AND STEM CELLS USING MICROFLUIDICS
Qi Xiaojing, Du Yahui, Zeng Weizhen, Li Xuejin
2024, 56(5): 1-13. DOI: 10.6052/0459-1879-23-604
Abstract FullText HTML PDF
DRAG FORCES ON NON-SPHERICAL PARTICLES IN THE FREE MOLECULAR REGIME
Chang Xinquan, Zhang Kexue, Wang Jun, Xia Guodong
2024, 56(5): 1-10. DOI: 10.6052/0459-1879-24-016
Abstract FullText HTML PDF
DATA-DRIVEN CRACK IDENTIFICATION MODELS IN SEMI-INFINITE MEDIA
Jiang Shouyan, Deng Wangtao, Sun Liguo, Du Chengbin
2024, 56(5): 1-13. DOI: 10.6052/0459-1879-23-550
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF CHARGED PARTICLE SEPARATION AND ENRICHMENT IN A PRESSURE DRIVEN DUAL-MEMBRANE ION CONCENTRATION POLARIZATION SYSTEM
Gou Yixing, Sun Guowei, Sun Runze, Li Zirui
2024, 56(5): 1-10. DOI: 10.6052/0459-1879-23-601
Abstract FullText HTML PDF
ADVANCE ON DUAL INTERPOLATION BOUNDARY FACE METHOD
Zhang Jianming, Xiao Rongxiong, Chai Pengfei, Zhang Chong, Zhu Tengfei, Wang Longhao
2024, 56(5): 1-24. DOI: 10.6052/0459-1879-23-450
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+