EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
PREFACE OF THEME ARTICLES ON VIBRATION ENERGY HARVESTING AND VIBRATION CONTROL
Zhang Wenming, Zhao Linchuan, Zou Hongxiang
2023, 55(10): 2091-2093. DOI: 10.6052/0459-1879-23-498
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMICAL REGULATION METHOD OF MECHANICAL ENERGY HARVESTING
Zhao Linchuan, Chen Zewen, Zou Hongxiang, Meng Guang, Zhang Wenming
2023, 55(10): 2094-2114. DOI: 10.6052/0459-1879-23-341
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS OF WAVE ENERGY HARVESTING AND SELF-POWERED MARINE UNMANNED ELECTROMECHANICAL SYSTEM
Zou Hongxiang, Su Changsheng, Zhao Linchuan, Zhang Wenming, Wei Kexiang
2023, 55(10): 2115-2131. DOI: 10.6052/0459-1879-23-334
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS OF PIEZOELECTRIC WIND ENERGY HARVESTERS BASED ON VORTEX-INDUCED VIBRATION
Huang Haobo, Cao Di, Zhou Zhiyong, Du Wenfeng
2023, 55(10): 2132-2145. DOI: 10.6052/0459-1879-23-364
Abstract FullText HTML PDF
A MAGNETIC SLIDING AIRFOIL FLUTTER ENERGY HARVESTER
Li Zhiyuan, Lyu Wenbo, Ma Xiaoqing, Zhou Shengxi
2023, 55(10): 2146-2155. DOI: 10.6052/0459-1879-23-330
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON QUASI-ZERO-STIFFNESS-ENABLED PIEZOELECTRIC LOW-FREQUENCY VIBRATION ENERGY HARVESTING METHOD
Chen Tingting, Wang Kai, Cheng Li, Zhou Jiaxi
2023, 55(10): 2156-2167. DOI: 10.6052/0459-1879-23-315
Abstract FullText HTML PDF
AN ULTRA-LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC VIBRATION ENERGY HARVESTER WITH WATT-LEVEL OUTPUT DRIVEN BY THE HELICAL CLUTCH FREQUENCY-UPGRADING MECHANISM
Mao Xinhui, Zhang Jiyuan, Qi Huan, Qiu Changquan, Shen Weihe, Tian Jianguo, Wang Fei, Tao Kai
2023, 55(10): 2168-2177. DOI: 10.6052/0459-1879-23-362
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR ELECTROMECHANICAL MODELING OF PENDULUM-TYPE TRIBOELECTRIC NANOGENERATORS
Han Qinkai, Gao Shuai, Shao Qingyang, Chu Fulei
2023, 55(10): 2178-2188. DOI: 10.6052/0459-1879-23-197
Abstract FullText HTML PDF
DATA-DRIVEN MODELING AND APPLICATION OF VIBRATION ENERGY HARVESTER WITH DOUBLE FILM
Qiu Hongyun, Wang Zhixia, Ding Bei, Wang Wei
2023, 55(10): 2189-2198. DOI: 10.6052/0459-1879-23-358
Abstract FullText HTML PDF
FLOW-INDUCED VIBRATION ENERGY HARVESTING BASED ON FINNED METASURFACE BLUFF BODY
Zhang Ye, Wang Junlei
2023, 55(10): 2199-2216. DOI: 10.6052/0459-1879-23-298
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR DYNAMICS CHARACTERISTICS OF TUMBLER-INSPIRED ELECTROMAGNETIC ENERGY HARVESTERS
Pan Xiagui, Yu Ning, Yan Bo
2023, 55(10): 2217-2227. DOI: 10.6052/0459-1879-23-332
Abstract FullText HTML PDF
PIEZOELECTRIC VIBRATION ENERGY HARVESTERS AND DYNAMIC ANALYSIS BASED ON THE SPINNING BEAM
Zhao Xiang, Yuan Mingze, Fang Shitong, Li Yinghui
2023, 55(10): 2228-2238. DOI: 10.6052/0459-1879-23-328
Abstract FullText HTML PDF
MODEL AND HARVEST CHARACTERISTIC RESEARCH OF PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER USED IN COAL MINE
Zhang Xiaoyu, Zhang Xuhui
2023, 55(10): 2239-2251. DOI: 10.6052/0459-1879-23-460
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON TORSIONAL VIBRATION SUPPRESSION OF CHIRAL METAMATERIAL INERTER DYNAMIC VIBRATION ABSORBER
Li Hui, Wei Guochong, Yao Hongliang, Peng Xi
2023, 55(10): 2252-2260. DOI: 10.6052/0459-1879-23-189
Abstract FullText HTML PDF
A DYNAMIC VIBRATION ABSORBER ARRAY METHOD FOR MULTI-MODE VIBRATION MITIGATION OF MISTUNED INTEGRALLY BLADED DISK
Wang Shuai, Sun Lei, Wu Jun, Zheng Zhaoli, Fu Hailing, Bi Chuanxing
2023, 55(10): 2261-2273. DOI: 10.6052/0459-1879-23-336
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC MODELING AND VIBRATION AND NOISE REDUCTION OF AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES BASED ON RESONANCE CHANGER
Zhang Kangyu, Lu Kuan, Cheng Hui, Fu Chao, Guo Dong
2023, 55(10): 2274-2287. DOI: 10.6052/0459-1879-23-217
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE LATTICE BOLTZMANN ALGORITHM FOR GRID REFINEMENT BASED ON NON-UNIFORM RECTANGULAR GRID
An Bo, Meng Xinyu, Yang Shuangjun, Sang Weimin
2023, 55(10): 2288-2296. DOI: 10.6052/0459-1879-23-062
Abstract FullText HTML PDF
INSIGHT INTO PRESSURE DROP AND VISCOUS LOSSES IN TIP-LEAKAGE FLOW BETWEEN A HYDROFOIL AND STATIONARY ENDWALL
Xiang Qiujie, Chen Weisheng, Li Yaojun, Liu Zhuqing
2023, 55(10): 2297-2308. DOI: 10.6052/0459-1879-23-046
Abstract FullText HTML PDF
A FLOW FIELD SUPER-RESOLUTION RECONSTRUCTION METHOD BASED ON DIFFUSION MODEL
Han Yang, Zhu Junpeng, Guo Chunyu, Fan Yiwei, Wang Yonghao
2023, 55(10): 2309-2320. DOI: 10.6052/0459-1879-23-167
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE AERO-HEATING AT THE SHARPENED LEADING EDGE BASED ON NONLINEAR COUPLED CONSTITUTIVE RELATIONS
Yang Junyuan, Li Xudong, Zeng Shuhua, Zhao Wenwen, Zhang Fu, Chen Weifang
2023, 55(10): 2321-2330. DOI: 10.6052/0459-1879-23-171
Abstract FullText HTML PDF
A TMP ORIGAMI-SHELL REINFORCED BISTABLE SOFT ROBOT
Liu Jie, Li Zhiyong, He Junfeng, Wen Guilin, Wang Hongxin, Tian Yang
2023, 55(10): 2331-2343. DOI: 10.6052/0459-1879-23-250
Abstract FullText HTML PDF
PLASTIC DYNAMIC RESPONSE AND ENERGY DISSIPATION MECHANISM OF ALUMINUM FOAM SANDWICH CIRCULAR TUBE UNDER INTERNAL BLAST LOADING
Zhang Tianhui, Liu Zhifang, Lei Jianyin, Wang Zhihua, Li Shiqiang
2023, 55(10): 2344-2353. DOI: 10.6052/0459-1879-23-165
Abstract FullText HTML PDF
THERMAL PULSE-INDUCED EDGE CRACKING OF COATINGS BASED ON TIME-FRACTIONAL HEAT CONDUCTION
Chen Shaohua, Chen Xuejun
2023, 55(10): 2354-2362. DOI: 10.6052/0459-1879-23-134
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY ON DUCTILE-TO-BRITTLE TRANSITION OF RPV STEEL CONSIDERING GEOMETRIC SIZE
Wu Yuanjun, Xu Xikai, Bao Chen, Cai Lixun
2023, 55(10): 2363-2372. DOI: 10.6052/0459-1879-23-264
Abstract FullText HTML PDF
METHOD OF POLYNOMIAL VECTORS FOR NONLINEAR VIBRATION SYSTEMS
Jin Dongping
2023, 55(10): 2373-2380. DOI: 10.6052/0459-1879-23-331
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS OF HIGH SPEED AND HEAVY LOAD HERRINGBONE GEAR TRANSMISSION
Mo Shuai, Zeng Yanjun, Wang Zhen, Zhang Wei
2023, 55(10): 2381-2392. DOI: 10.6052/0459-1879-23-166
Abstract FullText HTML PDF
VIBRATION REDUCTION MECHANISM OF NONLINEAR ZENER SYSTEM UNDER COMBINED PARAMETRIC AND EXTERNAL EXCITATIONS
Xing Jingdian, Li Xianghong, Shen Yongjun
2023, 55(10): 2393-2404. DOI: 10.6052/0459-1879-23-294
Abstract FullText HTML PDF
MULTI-OUTPUT PHYSICS-INFORMED NEURAL NETWORKS MODEL BASED ON THE RUNGE-KUTTA METHOD
Wei Chang, Fan Yuchen, Zhou Yongqing, Liu Xin, Zhang Chaoqun, Wang Heyang
2023, 55(10): 2405-2416. DOI: 10.6052/0459-1879-23-299
Abstract FullText HTML PDF
RESERCH ON UNIVERSAL SOLUTION OF TRANSFORMING SEPARABLE CONVEX PROGRAMMING TO DUAL PROGRAMMING WITH EXPLICIT MODEL
Peng Xirong, Sui Yunkang
2023, 55(10): 2417-2426. DOI: 10.6052/0459-1879-23-267
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC LIQUID SURFACE WAVE HEIGHT FIELD MEASUREMENT METHOD BASED ON SPECKLE PROJECTION 3D-DIC
Wang Kai, Li Derui, Xiang Sheng, Cheng Bin
2023, 55(10): 2427-2438. DOI: 10.6052/0459-1879-23-261
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+