EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
RESEARCH PROGRESS ON VORTEX-INDUCED VIBRATION OF INCLINED CYLINDRICAL STRUCTURES
Xu Wanhai, Ma Yexuan
2022, 54(10): 2641-2658. DOI: 10.6052/0459-1879-22-186
Abstract FullText HTML PDF
A SURVEY OF NONLINEAR CONTINUUM TOPOLOGY OPTIMIZATION METHODS
Wen Guilin, Liu Jie, Chen Zijie, Wei Peng, Long Kai, Wang Hongxin, Rong Jianhua, Xie Yimin
2022, 54(10): 2659-2675. DOI: 10.6052/0459-1879-22-179
Abstract FullText HTML PDF
PREFACE OF THEME ARTICLES ON DESIGN AND APPLICATION OF ELASTIC WAVE AND MECHANICAL METAMATERIALS
Jiang Heng, Huang Guoliang
2022, 54(10): 2676-2677. DOI: 10.6052/0459-1879-22-481
Abstract FullText HTML PDF
REVIEW OF LOW-FREQUENCY ELASTIC WAVE METAMATERIALS
Wang Kai, Zhou Jiaxi, Cai Changqi, Xu Daolin, Wen Guilin
2022, 54(10): 2678-2694. DOI: 10.6052/0459-1879-22-108
Abstract FullText HTML PDF
RAINBOW TRAPPING OF FLEXURAL WAVES AND ITS APPLICATION IN ENERGY HARVESTING
Wang Fanglong, Shen Yizhou, Xu Yanlong, Zhou Shengxi, Yang Zhichun
2022, 54(10): 2695-2707. DOI: 10.6052/0459-1879-22-107
Abstract FullText HTML PDF
DESIGN AND WAVE PROPERTIES OF RECONFIGURABLE MECHANICAL METAMATERIALS
Xiao Boya, Yang Tao, Feng Yafei, Liu Yu, Xu Wenshuai, Chen Meng, Jiang Heng, Wang Yuren
2022, 54(10): 2708-2716. DOI: 10.6052/0459-1879-22-366
Abstract FullText HTML PDF
AXIAL ELASTIC WAVE PROPAGATION CHARACTERISTICS OF PYRAMID LATTICE CYLINDRICAL STRUCTURE
Ren Yi, Zhang Hao, Zhang Wang, Liu Haidong, Li Zhao, Zhang Mangong
2022, 54(10): 2717-2725. DOI: 10.6052/0459-1879-22-168
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON FOLDING STABILITY OF ORIGAMI METAMATERIALS
Wang Hairui, Shen Xuejing, Wang Zhouheng, Jia Lu, Li Chuanlei, Zhu Longji, Zhao Danyang
2022, 54(10): 2726-2732. DOI: 10.6052/0459-1879-22-356
Abstract FullText HTML PDF
MECHANICAL MODELLING OF ENHANCED HEXA-MISSING RIB CHIRALAUXETIC META-MATERIALS
Zhu Yilin, Jiang Songhui, Yu Chao
2022, 54(10): 2733-2746. DOI: 10.6052/0459-1879-22-188
Abstract FullText HTML PDF
A WEIGHTED-OPTIMIZATION COMPACT SCHEME FOR SHOCK-ASSOCIATED NOISE COMPUTATION AND ITS NONLINEAR EFFECT ANALYSIS
Li Hu, Luo Yong, Liu Xuliang, Wu Conghai, Han Shuaibin, Wang Yimin
2022, 54(10): 2747-2759. DOI: 10.6052/0459-1879-22-254
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF WING DIHEDRAL AND ANHEDRAL ANGLES ON SUBSONIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF HCW CONFIGURATION
Chang Siyuan, Xiao Yao, Li Guangli, Tian Zhongwei, Cui Kai
2022, 54(10): 2760-2772. DOI: 10.6052/0459-1879-22-217
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON CONTAMINANT TRANSPORT AT THE SEDIMENT-WATER INTERFACE IN OSCILLATING FLOW
Chen Jinfeng, Zhang Jinlong, Yang Wenwu, Dong Yuhong
2022, 54(10): 2773-2783. DOI: 10.6052/0459-1879-22-227
Abstract FullText HTML PDF
MULTI-BLOCK LATTICE BOLTZMANN SIMULATION OF ELECTROCONVECTION NEAR AN ION-SELECTIVE SURFACE
Zhang Yu, Li Tianfu, Luo Kang, Wu Jian, Yi Hongliang
2022, 54(10): 2784-2795. DOI: 10.6052/0459-1879-22-161
Abstract FullText HTML PDF
THERMODYNAMIC BASIS AND TRANSIENT RESPONSE OF GENERALIZED THERMOELASTICITY
Wu Hua, Zou Shaohua, Xu Chenghui, Yu Yajun, Deng Zichen
2022, 54(10): 2796-2807. DOI: 10.6052/0459-1879-22-225
Abstract FullText HTML PDF
P-CS UNCERTAINTY QUANTIFICATION MODEL AND ITS PERFORMANCE DATA-DRIVEN UPDATING METHOD
He Jiaqi, Jia Xiaoxuan, Wu Weida, Zhong Jiehua, Luo Yangjun
2022, 54(10): 2808-2824. DOI: 10.6052/0459-1879-22-173
Abstract FullText HTML PDF
IMPROVED SCALED BOUNDARY FINITE ELEMENT METHODS BASED ON IMAGE QUADTREE
Sun Liguo, Jiang Shouyan, Du Chengbin
2022, 54(10): 2825-2834. DOI: 10.6052/0459-1879-22-189
Abstract FullText HTML PDF
FAILURE MECHANISM AND SCOPE PREDICTION MODEL OF HORIZONTAL INTERBEDDED SURROUNDING ROCK TUNNEL
Wang Jiachen, Zhang Dingli, Sun Zhenyu, Fang Huangcheng, Liu Chang
2022, 54(10): 2835-2849. DOI: 10.6052/0459-1879-22-133
Abstract FullText HTML PDF
MODAL PARAMETER IDENTIFICATION OF COVARIANCE-BASED STOCHASTIC SUBSPACE IDENTIFICATION BASED ON WELCH METHOD
Li Xueyan, Guan Yuhang, Luo Mingtao, Wu Boyu
2022, 54(10): 2850-2860. DOI: 10.6052/0459-1879-22-256
Abstract FullText HTML PDF
ACTIVE DOCKING OPERATION OF DUAL-ARM SPACE ROBOT CAPTURE SATELLITE FORCE/POSTURE IMPEDANCE CONTROL BASED ON FINITE TIME CONVERGENT
Zhu An, Chen Li
2022, 54(10): 2861-2873. DOI: 10.6052/0459-1879-22-224
Abstract FullText HTML PDF
OSCILLATION DYNAMICS ANALYSIS OF PARKINSON'S MODEL WITH TIME DELAY
Chen Guotai, Zheng Yanhong, Yi Dan, Zeng Qiaoyun
2022, 54(10): 2874-2882. DOI: 10.6052/0459-1879-22-307
Abstract FullText HTML PDF
THE GENERALIZED GAUSS PRINCIPLE FOR MECHANICAL SYSTEM WITH VARIABLE MASS AND ITS GENERALIZATION TO HIGHER ORDER NONHOLONOMIC SYSTEMS
Zhang Yi, Chen Xinyu
2022, 54(10): 2883-2891. DOI: 10.6052/0459-1879-22-202
Abstract FullText HTML PDF
A NUMERICAL SIMULATION APPROACH FOR EMBEDDED DISCRETE FRACTURE MODEL COUPLED GREEN ELEMENT METHOD BASED ON TWO SETS OF NODES
Cheng Linsong, Du Xulin, Rao Xiang, Cao Renyi, Jia Pin
2022, 54(10): 2892-2903. DOI: 10.6052/0459-1879-22-250
Abstract FullText HTML PDF
SUMMARY OF DEVELOPMENT OF LNG CRYOGENIC FLEXIBLE HOSE
Yang Liang, Liu Miaoer, Fan Jiakun, Li Fangqiu, Ying Xipeng, Bu Yufeng, Cao Huixin, Zhang Kailun, Yang Jianye, Yang Zhixun
2022, 54(10): 2904-2921. DOI: 10.6052/0459-1879-22-115
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON ROAD RECOGNITION ALGORITHM OF OFF-ROAD VEHICLE BASED ON SHAP-RF FRAMEWORK
Zhao Jian, Liu Yanchen, Zhu Bing, Li Yang, Li Yaxin, Kong Decheng, Jiang Hongyi
2022, 54(10): 2922-2935. DOI: 10.6052/0459-1879-22-229
Abstract FullText HTML PDF