EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
Preface of special issue in memory of Prof. Cheng-Kang Wu
Li Jiachun
2023, 55(12): 2703-2705. DOI: 10.6052/0459-1879-23-610
Abstract FullText HTML PDF
AN EXPERIMENTAL STUDY ON FLICKERING MODES AND FREQUENCY CHARACTERISTICS OF JET DIFFUSION FLAMES
Zhang Haodong, Yang Yifan, Li Linye, Xia Xi, Qi Fei
2023, 55(12): 2706-2717. DOI: 10.6052/0459-1879-23-361
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS ON FLASHBACK CHARACTERISTICS OF THE PREMIXED JET FLAMES OF HYDROGEN-RICH FUELS
Lyu Hailu, Li Dan, Zhang Yang, Zhang Hai
2023, 55(12): 2718-2731. DOI: 10.6052/0459-1879-23-368
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF ROTATING GLIDING ARC PLASMA ON LEAN PREMIXED SWIRLING FLAMES
Wang Jinhua, Ju Rongyuan, Cai Xiao, Zhang Weijie, Huang Zuohua
2023, 55(12): 2732-2740. DOI: 10.6052/0459-1879-23-371
Abstract FullText HTML PDF
A STUDY ON EMISSION CHARACTERISTICS OF NH3/DME FLAMES IN A FUEL STAGING COMBUSTOR
Yu Mingyu, Luo Guangqian, Yao Hong
2023, 55(12): 2741-2749. DOI: 10.6052/0459-1879-23-324
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS IN AMMONIA DECOMPOSITION OF IRON SERIES METAL CATALYSTS ASSISTED BY PLASMA
Gao Yibo, Hu Erjiang, Yin Geyuan, Huang Zuohua
2023, 55(12): 2750-2767. DOI: 10.6052/0459-1879-23-422
Abstract FullText HTML PDF
PREPARATION AND APPLICATION OF BIOMASS-BASED LONG-CHAIN OXYGENATED FUELS
Chen Jiahui, Wu Shiliang, Xiao Rui
2023, 55(12): 2768-2778. DOI: 10.6052/0459-1879-23-323
Abstract FullText HTML PDF
THE PLASMA ENERGY ROUTE TO INDUSTRIAL CARBON NEUTRALITY IN CHINA
Xia Weidong, Shi Kai, Wang Cheng, Wang Haomin, Chen Xianhui
2023, 55(12): 2779-2795. DOI: 10.6052/0459-1879-23-463
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON CO DEFLAGRATION AND EXPLOSION PREVENTION IN THE ALL-DRY PROCESS OF GAS SENSIBLE HEAT RECOVERY FOR BASIC OXYGEN FURNACE
Wei Xiaolin, Li Teng, Chen Qingqing, Liu Di, Wang Yao, Wu Dongyin, Li Bo, Zhang Liang
2023, 55(12): 2796-2806. DOI: 10.6052/0459-1879-23-418
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF NON-EQUILIBRIUM FLOW-RADIATION CHARACTERISTICS AT HYPERSONIC SPEEDS
Du Yaowen, Sun Surong, Huang Heji, Meng Xian, Cao Jinwen, Geng Jinyue, Yan Cong, Wang Haixing
2023, 55(12): 2807-2817. DOI: 10.6052/0459-1879-23-373
Abstract FullText HTML PDF
GROUND SIMULATION OF THERMAL ENVIRONMENT FOR REENTRY SPACECRAFTS WITH A SIX-PHASE AC DISCHARGE
Fang Chuan, Zhang Ziming, Wang Yaoting, Luo Lanyue, Zeng Shi, Li Zhihui, Li Heping
2023, 55(12): 2818-2834. DOI: 10.6052/0459-1879-23-337
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF VERY-LOW EARTH ORBIT FLIGHT SYSTEM BASED ON AIR-BREATHING ELECTRIC PROPULSION TECHNOLOGY
Yue Yuxian, Geng Jinyue, Feng Guanhua, Liu Hongwei, Meng Xian, He Jianwu, Cao Jinwen, Li Wenhao, Huang Heji
2023, 55(12): 2835-2843. DOI: 10.6052/0459-1879-23-485
Abstract FullText HTML PDF
INTEGRATED DESIGN OF FOREBODY/INLET WITH DUAL-WAVERIDER IN THE STREAM DIRECTION BASED ON DISCRETE ISO-CONTRACTION RATIO
Wu Wannan, Xiao Yabin, Wang Liyao, Yue Lianjie, Yang Li
2023, 55(12): 2844-2856. DOI: 10.6052/0459-1879-23-400
Abstract FullText HTML PDF
PROSPECT OF LIQUID/SOLID PROPELLANT ELECTRIC PROPULSION TECHNOLOGY FOR SPACE TRANSPORT TASKS
Yu Daren, Tang Yao, Liu Hui
2023, 55(12): 2857-2875. DOI: 10.6052/0459-1879-23-350
Abstract FullText HTML PDF
GENERATION OF LARGE VOLUME ARC PLASMA, CONTROL AND ITS APPLICATION
Ma Zhongyang, Li Linghao, Sun Hongmei, Ni Guohua
2023, 55(12): 2876-2890. DOI: 10.6052/0459-1879-23-351
Abstract FullText HTML PDF
THREE-DIMENSIONAL FLUID SIMULATION OF LARGE-AREA RECTANGULAR INDUCTIVELY COUPLED PLASMA SOURCES
Zhao Mingliang, Zhang Yuru, Gao Fei, Song Yuanhong, Wang Younian
2023, 55(12): 2891-2899. DOI: 10.6052/0459-1879-23-302
Abstract FullText HTML PDF
DATA-DRIVEN PLASMA SIMULATION ON ATMOSPHERIC RADIO FREQUENCY DISCHARGE PLASMAS
Wang Xucheng, Li Wenkai, Ai Fei, Liu Zhibing, Zhang Yuantao
2023, 55(12): 2900-2912. DOI: 10.6052/0459-1879-23-347
Abstract FullText HTML PDF
RECENT PROGRESS ON DISCHARGE CHARACTERISTICS OF HELICON PLASMA
Zhang Haibao, Yin Xianyi, Sun Meng, Chen Qiang
2023, 55(12): 2913-2927. DOI: 10.6052/0459-1879-23-348
Abstract FullText HTML PDF
TIME-RESOLVED DIAGNOSTIC OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA JET WITH DOUBLE-RING ELECTRODE
Zhang Xiaoman, Wu Xuemei
2023, 55(12): 2928-2937. DOI: 10.6052/0459-1879-23-338
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS AND KEY ISSUES IN SYNTHESIS OF GOLD AND SILVER NANOPARTICLES AND CARBON QUANTUM DOTS BY PLASMA ELECTROCHEMICAL METHOD
Ma Yupengxue, Wang Ruoyu, Qin Xiaoru, Zhang Qing, Chen Qiang, Zhong Xiaoxia
2023, 55(12): 2938-2954. DOI: 10.6052/0459-1879-23-346
Abstract FullText HTML PDF
INTERACTION OF MULTI-FIELD COUPLED LOW TEMPERATURE PLASMA WITH MICRO AND NANO STRUCTURED MATERIALS
Xu Shaofeng, Xu Yu, Ding Ke, Huang Xiaojiang, Tang Xiaoliang, Yang Qinyu, Yang Wei, Peng Shi, Wang Chaoliang, Chang Xijiang, Lu Hongwei, Shi Yuncheng, Guo Ying, Du Chengran, Shi Jianjun, Zhong Fangchuan, Xu Jinzhou, Zhang Jing
2023, 55(12): 2955-2980. DOI: 10.6052/0459-1879-23-390
Abstract FullText HTML PDF
DEVELOPMENT OF WASTE TREATMENT BY THERMAL PLASMA TECHNOLOGY
Sheng Hongzhi, Li Yaojian
2023, 55(12): 2981-2996. DOI: 10.6052/0459-1879-23-372
Abstract FullText HTML PDF
ENHANCED DEPOSITION OF CHARGED AEROSOLS BY IONIC WIND EFFECTS IN DC CORONA DISCHARGES
Li Jiacheng, Liu Dawei
2023, 55(12): 2997-3004. DOI: 10.6052/0459-1879-23-339
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+