EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
RESEARCH PROGRESS ON HIGH-MACH-NUMBER SCRAMJET ENGINE TECHNOLOGIES
Yue Lianjie, Zhang Xu, Zhang Qifan, Chen Keting, Li Jinping, Chen Hao, Yao Wei, Zhong Fengquan, Li Fei, Wang Chun, Chen Hong
2022, 54(2): 263-288. DOI: 10.6052/0459-1879-21-547
Abstract FullText HTML PDF
Preface  of  theme  articles  on microgravity fluid physic
Duan Li
2022, 54(2): 289-290. DOI: 10.6052/0459-1879-22-070
Abstract FullText HTML PDF
INSTABILITY IN THE SOLUTAL-THERMOCAPILLARY LIQUID LAYER WITH TWO FREE SURFACE
Zhao Chengzhuo, Hu Kaixin
2022, 54(2): 291-300. DOI: 10.6052/0459-1879-21-148
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF ASPECT RATIO ON THERMOCAPILLARY CONVECTION INSTABILITY OF GaAs MELT LIQUID BRIDGE
Zhou You, Zeng Zhong, Liu Hao, Zhang Liangqi
2022, 54(2): 301-315. DOI: 10.6052/0459-1879-21-227
Abstract FullText HTML PDF
MECHANISTIC STUDY OF LASER-DRIVEN DROPLET MIGRATION
Ye Zhijun, Duan Li, Kang Qi
2022, 54(2): 316-325. DOI: 10.6052/0459-1879-21-522
Abstract FullText HTML PDF
CAPILLARY RISE OF LIQUID BETWEEN PLATES WITH A CERTAIN ANGLE UNDER MICROGRAVITY
Chen Shangtong, Wu Di, Wang Jia, Duan Li, Kang Qi
2022, 54(2): 326-335. DOI: 10.6052/0459-1879-21-261
Abstract FullText HTML PDF
DEM SIMULATION OF ORDERING OF CUBES WITH ROUNDED CORNERS BY ROTATION DRIVEN
Zhang Qi, Qiao Ting, Ji Shunying, Hou Meiying
2022, 54(2): 336-346. DOI: 10.6052/0459-1879-21-341
Abstract FullText HTML PDF
PREDICTION OF REYNOLDS STRESS ANISOTROPIC TENSOR BY NEURAL NETWORK WITHIN WIDE SPEED RANGE
Ren Haijie, Yuan Xianxu, Chen Jianqiang, Sun Dong, Zhu Linyang, Xiang Xinghao
2022, 54(2): 347-358. DOI: 10.6052/0459-1879-21-518
Abstract FullText HTML PDF
MOMENTUM DECOMPOSITION AND ENERGY TRANSFER CHARACTERISTICS OF OPEN CAVITY FLOW
Han Shuaibin, Luo Yong, Li Hu, Wu Conghai, Zhang Shuhai
2022, 54(2): 359-368. DOI: 10.6052/0459-1879-21-569
Abstract FullText HTML PDF
INSTABILITY ANALYSIS OF INVISCID DROPLET SUBJECT TO VERTICAL VIBRATION
Liu Dehua, Li Yikai
2022, 54(2): 369-378. DOI: 10.6052/0459-1879-21-483
Abstract FullText HTML PDF
SUBSONIC UNSTEADY AERODYNAMIC CHARACTERISTICS ON SLENDER REVOLUTIONARY BODY AT EXTRA-WIDE ANGLE-OF-ATTACK
Wang Fangjian, Wang Hongwei, Li Xiaohui, Dong Lei, Huang Zhan, Chen Lan
2022, 54(2): 379-395. DOI: 10.6052/0459-1879-21-415
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY OF GALLIUM DROPLET IMPACTING ON SOLID WALL UNDER THE STRONG MAGNETIC FIELD
Meng Xu, Wang Zenghui, Cai Zhiyang, Zhang Dengke
2022, 54(2): 396-404. DOI: 10.6052/0459-1879-21-513
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE DROPLET SIZE OF LIQUID JET IN A COAXIAL AIRFLOW
Guo Limei, Lü Ming, Ning Zhi
2022, 54(2): 405-413. DOI: 10.6052/0459-1879-21-375
Abstract FullText HTML PDF
GENERALIZED FINITE DIFFERENCE METHOD FOR BENDING AND MODAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED CARBON NANOTUBE-REINFORCED COMPOSITE PLATES
Li Yudong, Fu Zhuojia, Tang Zhuochao
2022, 54(2): 414-424. DOI: 10.6052/0459-1879-21-439
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC MECHANICAL BEHAVIOR OF ADDITIVE MANUFACTURING TC4 ALLOY
Xi Yu, Zhang Qiang, Zhang Xinyue, Liu Xiaochuan, Guo Yazhou
2022, 54(2): 425-444. DOI: 10.6052/0459-1879-21-418
Abstract FullText HTML PDF
ANALYTICAL APPROACH TO THE VISCOELASTO-PLASTIC MECHANICAL RESPONSE OF DEEP SOFT ROCK TUNNEL CONSIDRING THE ROCKBOLT REINFORCEMENT EFFECT
Zhao Nannan, Shao Zhushan, Zheng Xiaomeng, Wu Kui, Qin Su
2022, 54(2): 445-458. DOI: 10.6052/0459-1879-21-447
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT COMPARISON OF GLOBALIZATION BLEND BASED-METHODS FOR STESS TOPOLOGY OPTIMIZATION
Peng Xirong, Sui Yunkang, Ye Hongling, Tie Jun
2022, 54(2): 459-470. DOI: 10.6052/0459-1879-21-499
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON NONLINEAR COUPLED VIBRATIONS OF DAMAGED SUSPENDED CABLES WITH SYMMETRY-BREAKING
Zhao Yaobing, Zheng Panpan, Chen Lincong, Kang Houjun
2022, 54(2): 471-481. DOI: 10.6052/0459-1879-21-542
Abstract FullText HTML PDF
CODIMENSION-2 BIFURCATION ANALYSIS OF MACROSCOPIC TRAFFIC FLOW MODEL
Fan Shuangshuang, Liu Danyang, Duan Lixia
2022, 54(2): 482-494. DOI: 10.6052/0459-1879-21-509
Abstract FullText HTML PDF
EXTENSION OF MULTI-SCALE METHOD AND ITS APPLICATION TO NONLINEAR VISCOELASTIC SYSTEM
Fan Shutong, Shen Yongjun
2022, 54(2): 495-502. DOI: 10.6052/0459-1879-21-487
Abstract FullText HTML PDF
EFFICIENT NUMERICAL METHOD FOR ORBIT DYNAMIC FUNCTIONS WITH INITIAL VALUE AND TWO-POINT BOUNDARY-VALUE CONSTRAINTS
Zhang Zhe, Dai Honghua, Feng Haoyang, Wang Xuechuan, Yue Xiaokui
2022, 54(2): 503-516. DOI: 10.6052/0459-1879-21-336
Abstract FullText HTML PDF
FRACTURING DEGREE AND PREDICTION OF PERFORATION CLUSTER SPACING FOR EFFICIENT EXPLOITATION OF SHALE GAS
Wang Tao, Liu Zhanli, Zhuang Zhuo
2022, 54(2): 517-525. DOI: 10.6052/0459-1879-21-197
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL INVESTIGATION ON SAFE STAGE SEPARATION PROBLEM OF A TSTO MODEL AT MACH 7
Wang Yue, Wang Yunpeng, Xue Xiaopeng, Jiang Zonglin
2022, 54(2): 526-542. DOI: 10.6052/0459-1879-21-423
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+