EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
EXPERIMENTAL STUDY OF HYPERSONIC OVERFLOW COOLING
Yuan Chaokai, Li Jinping, Chen Hong, Jiang Zonglin, Yu Hongru
2018, 50(1): 1-8. DOI: 10.6052/0459-1879-17-289
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY OF RESPONSE PERFORMANCE OF VORTEX-INDUCED VIBRATION ON A FLEXIBLE CYLINDER WITH PINNED-PINNED BOUNDARY CONDITION
Gao Yun, Zou Li, Zong Zhi
2018, 50(1): 9-20. DOI: 10.6052/0459-1879-17-340
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of vortex-induced vibration of a flexible cylinder exposed to shear flow at different shear rates
Chunning Ji, Yang Hua, Dong Xu, Guoyuan Xing, Weilin Chen
2018, 50(1): 21-31. DOI: 10.6052/0459-1879-17-222
Abstract FullText HTML PDF
The seismic wave input method for soil-structure dynamic interaction analysis based on the substructure of artificial boundaries
Liu Jingbo, Tan Hui, Bao Xin, Wang Dongyang, Li Shutao
2018, 50(1): 32-43. DOI: 10.6052/0459-1879-17-336
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR MECHANICS MODEL FOR JOINT INTERFACE OF ASSEMBLED STRUCTURE
Wang Dong, Xu Chao, Hu Jie, Wan Qiang, Chen Hongyong
2018, 50(1): 44-57. DOI: 10.6052/0459-1879-17-125
Abstract FullText HTML PDF
STABILITY OF PLASTIC FLOW OF METALLIC CHIPS
Ma Wei
2018, 50(1): 58-67. DOI: 10.6052/0459-1879-17-270
Abstract FullText HTML PDF
REANALYSIS OF THE CONTACT MECHANICS FOR ROUGH SURFACES
Sun Jianjun, Ji Zhengbo, Ma Chenbo
2018, 50(1): 68-77. DOI: 10.6052/0459-1879-17-272
Abstract FullText HTML PDF
Implicit numerical integration of an elasto-plastic constitutive model for structured clays
Dajiang Geng, Peijun Guo, Shunhua Zhou
2018, 50(1): 78-86. DOI: 10.6052/0459-1879-16-340
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC MODELLING AND SIMULATION OF ORBIT AND ATTITUDE COUPLING PROBLEMS FOR STRUCTURE COMBINED OF SPATIAL RIGID RODS AND SPRING
Yin Tingting, Deng Zichen, Hu Weipeng, Li Qingjun, Cao Shanshan
2018, 50(1): 87-98. DOI: 10.6052/0459-1879-17-337
Abstract FullText HTML PDF
The research of time delay vibration control with time - varying parameters
Li Shuai, Zhou Jilei, Ren Chuanbo, Shao Sujuan
2018, 50(1): 99-108. DOI: 10.6052/0459-1879-17-207
Abstract FullText HTML PDF
Stable variable mass mechanical systems constructed by using a gradient system with negative-definite matrix
Li Yan-Min, Zhang Ting-Ting, Mei Feng-Xiang
2018, 50(1): 109-113. DOI: 10.6052/0459-1879-17-283
Abstract FullText HTML PDF
PROBABILISTIC MODELLING OF DYNAMIC RESPONSE OF UNDERWATER VEHICLE STRUCTURE VIA MAXIMUM ENTROPY METHOD
Zhou Chunxiao, Wang Ruiqiong, Nie Zhaokun, Li Gang, Zeng Yan
2018, 50(1): 114-123. DOI: 10.6052/0459-1879-17-022
Abstract FullText HTML PDF
A THEORETICAL MICROFLUIDIC FLOW MODEL FOR THE CELL CULTURE CHAMBER UNDER THE PRESSURE GRADIENT AND ELECTRIC FIELD DRIVEN LOADS
Wang Zhaowei, Wu Xiaogang, Chen Kuijun, Xue Yanan, Wang Ningning, Zhao Teng, Yu Weilun, Wang Yanqin, Chen Weiyi
2018, 50(1): 124-137. DOI: 10.6052/0459-1879-17-317
Abstract FullText HTML PDF
FLUID-STRUCTURE INTERACTION ANALYSIS OF LOCAL STRESSES IN ATHEROSCLEROTIC PLAUQE AND THE INTERVENTION OF ENHANCED EXTERNAL COUNTERPULSATION TREATMENT
Du Jianhang, Wang Liang, Wu Guifu, Zheng Zhensheng, Dai Gang, Feng Mingzhe
2018, 50(1): 138-146. DOI: 10.6052/0459-1879-17-150
Abstract FullText HTML PDF
A NUMERICAL WELL TEST MODEL FOR MULTI-FRACTURED HORIZONTAL WELLS BASED ON DISCRETE-FRACTURE MODEL AND ITS APPLICATION
Wan Yizhao, Liu Yuewu, Wu Nengyou, Hu Gaowei
2018, 50(1): 147-156. DOI: 10.6052/0459-1879-17-319
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF MACROSCOPIC TOPOGRAPHY ORIENTATIONS OF WHEELS ON ADHESION COEFFICIENT OF HIGH SPEED WHEEL/RAIL UNDER WATER LUBRICATION
Jiang Huazhen, Wang Baoan, Li Zhengyang, Cai Baochun, Yang Bing, Ren Zhiyuan
2018, 50(1): 157-166. DOI: 10.6052/0459-1879-17-129
Abstract FullText HTML PDF
CFD SIMULATION ON THE PENETRATION OF FFP INTO UNIFORM CLAY
Liu Jun, Zhang Yuqin
2018, 50(1): 167-176. DOI: 10.6052/0459-1879-17-284
Abstract FullText HTML PDF
REVIEW OF THE SECOND NATIONAL SYMPOSIUM ON EXPLOSION AND IMPACT DYNAMICS FOR YOUNG SCHOLARS
Zheng Zhijun, Zhan Shige, Dai Lanhong
2018, 50(1): 177-187.
Abstract FullText HTML PDF