EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
DEVELOPMENT STATUS, TREND AND THE PROBLEMS OF MECHANICS OF TIDAL CURRENT ENERGY
Zhang Li, Li Zhichuan
2016, 48(5): 1019-1032. DOI: 10.6052/0459-1879-15-299
Abstract FullText HTML PDF
TRPIV EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RETROGRADE VORTEX ON DRAG-REDUCTION MECHANISM OVER SUPERHYDROPHOBIC SURFACES
Su Jian, Tian Haiping, Jiang Nan
2016, 48(5): 1033-1039. DOI: 10.6052/0459-1879-16-140
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON FLOWFIELD AROUND BLUNT BODY WITH FORWARD-FACING JET AND SPIKE
Zhang Jiang, Wu Junfei, Ni Wenbin, Ma H, ong
2016, 48(5): 1040-1048. DOI: 10.6052/0459-1879-16-020
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL INVESTIGATION OF NOISE OF A HIGH SUBSONIC TURBULENT JET
Feng Feng, Guo Li, Wang Qiang
2016, 48(5): 1049-1060. DOI: 10.6052/0459-1879-15-403
Abstract FullText HTML PDF
SHEAR CELL TEST ON TRANSITION OF SHEAR FLOWSTATES OF GRANULAR MATERIALS
Ji Shunying, Sun Shanshan, Chen Xiaodong
2016, 48(5): 1061-1072. DOI: 10.6052/0459-1879-16-049
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MIXING RATE IN R-M INSTABILITY OF DIFFUSE GAS CYLINDER INTERFACE
Huang Xilong, Liao Shenfei, Zou Liyong, Liu Jinhong, Cao Renyi
2016, 48(5): 1073-1079. DOI: 10.6052/0459-1879-16-108
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON IRRADIATION DAMAGE AND MECHANICAL PROPERTY OF GRAPHENE
Hua Jun, Hou Yan, Duan Zhirong, He Yu
2016, 48(5): 1080-1087. DOI: 10.6052/0459-1879-16-015
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF COHESIVE ZONE MODELS SHAPE ON ADHESIVELY BONDED JOINTS
Zhang Jun, Jia Hong
2016, 48(5): 1088-1095. DOI: 10.6052/0459-1879-16-064
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON HIGHER-ORDER SHEAR DEFORMATION THEORIES OF THICK-PLATE
Duan Tiecheng, Li Luxian
2016, 48(5): 1096-1113. DOI: 10.6052/0459-1879-16-120
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF SURFACE ROUGHNESS ORIENTATIONS ON FRICTION COEFFICIENT OF WHEEL/RAIL SPECIMEN IN OIL LUBRICATION
Cai Baochun, Jiang Huazhen, Wang Wenzhong, Li Zhengyang, Wang Baoan, Yang Bing, Ren Zhiyuan
2016, 48(5): 1114-1125. DOI: 10.6052/0459-1879-16-080
Abstract FullText HTML PDF
AN IMPROVED METHOD OF THE CALCULATION OF EQUIVALENT NODAL FORCES IN VISCOUS-ELASTIC ARTIFICIAL BOUNDARY
Zhang Xiaolong, Li Xiaojun, Chen Guoxing, Zhou Zhenghua
2016, 48(5): 1126-1135. DOI: 10.6052/0459-1879-16-070
Abstract FullText HTML PDF
ANALYTICAL MODEL FOR SHEAR STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE BEAM WITH STIRRUPS
Zheng Kaiqi, Liu Zhao, Qin Shunquan, Zhou Man
2016, 48(5): 1136-1144. DOI: 10.6052/0459-1879-15-371
Abstract FullText HTML PDF
DISCUSSION ON THE MATRIX PROPAGATOR METHOD TO ANALYZE THE RESPONSE OF SATURATED LAYERED MEDIA
Zhao Yunxin, Chen Shaolin
2016, 48(5): 1145-1158. DOI: 10.6052/0459-1879-16-029
Abstract FullText HTML PDF
AN ELASTOPLASTIC CONSTITUTIVE MODEL OF CONCRETE UNDER COMPLICATED LOAD
Wan Zheng, Yao Yangping, Meng Da
2016, 48(5): 1159-1171. DOI: 10.6052/0459-1879-15-389
Abstract FullText HTML PDF
A RECURSIVE ABSOLUTE NODAL COORDINATE FORMULATION WITH O(n) ALGORITHM COMPLEXITY
Hu Jingchen, Wang Tianshu
2016, 48(5): 1172-1183. DOI: 10.6052/0459-1879-16-117
Abstract FullText HTML PDF
EQUIVALENT CIRCULAR RING MODEL FOR THE RADIAL VIBRATION ANALYSIS OF HOOP TRUSS STRUCTURES
Liu Fushou, Jin Dongping
2016, 48(5): 1184-1191. DOI: 10.6052/0459-1879-16-076
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR BIFURCATION ANALYSIS OF LATERAL LOSS OF STABILITY FOR HYPERSONIC VEHICLE
Su Erlong, Luo Jianjun
2016, 48(5): 1192-1201. DOI: 10.6052/0459-1879-15-388
Abstract FullText HTML PDF
DUAL VARIABLE VARIATIONAL METHOD FOR NONLINEAR LEAST SQUARES SHADOWING PROBLEM
Xun Guangbin, Peng Haijun, Wu Shunan, Wu Zhigang
2016, 48(5): 1202-1207. DOI: 10.6052/0459-1879-15-399
Abstract FullText HTML PDF
A CANALICULAR FLUID FLOWMODEL ASSOCIATED WITH ITS FLUID FLOWRATE AND FLUID SHEAR STRESS
Wu Xiaogang, Yu Weilun, Wang Zhaowei, Wang Ningning, Cen Haipeng, Wang Yanqin, Chen Weiyi
2016, 48(5): 1208-1216. DOI: 10.6052/0459-1879-16-046
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF WATER DISTRIBUTION ON METHANE ADSORPTION CAPACITY IN SHALE CLAY
Li Jing, Li Xiangfang, Wang Xiangzeng, Xin Yinan, Han Junfeng, Shi Juntai, Sun Zheng, Wang Rui
2016, 48(5): 1217-1228. DOI: 10.6052/0459-1879-15-452
Abstract FullText HTML PDF
HYDRAULIC FRACTURE PROPAGATION IN SHALE GAS BEDDING RESERVOIR ANALYTICAL ANALYSIS
Sun Keming, Zhang Shucui
2016, 48(5): 1229-1237. DOI: 10.6052/0459-1879-16-085
Abstract FullText HTML PDF
A NEW EXPLOITATION METHOD FOR GAS HYDRATE IN SHALLOWSTRATUM: MECHANICAL-THERMAL METHOD
Zhang Xuhui, Lu Xiaobing
2016, 48(5): 1238-1246. DOI: 10.6052/0459-1879-15-112
Abstract FullText HTML PDF
THE SUPPORTED PROJECTS ON MECHANICS OF NSFC IN 2016
Zhan Shige, Zhang Panfeng, Sun Zhongkui, Wang Jianshan
2016, 48(5): 1247-1264. DOI: 10.6052/0459-1879-16-238
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+