EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
SENSITIVITY STUDY OF FLOWING GAS COMPOSITION FOR WELLS IN SHALE GAS RESERVOIR
Li Daolun, Zheng Deweny, Fang Chaohe, Zhang Longjun, Zha Wenshu, Lu Detang
2015, 47(6): 899-905. DOI: 10.6052/0459-1879-15-129
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF MULTI-FRACTURED HORIZONTAL WELL IN SHALE GAS RESERVOIR CONSIDERING MULTIPLE GAS TRANSPORT MECHANISMS
Fan Dongyan, Yao Jun, Sun Hai, Zeng Hui
2015, 47(6): 906-915. DOI: 10.6052/0459-1879-15-064
Abstract FullText HTML PDF
GAS DESORPTION-DIFFUSION-SEEPAGE COUPLED EXPERIMENT OF SHALE MATRIX AND MATHEMATIC MODEL
Guo Wei, Hu Zhiming, Zuo Luo, Gao Shusheng, Yu Rongze, Zeng Bo
2015, 47(6): 916-922. DOI: 10.6052/0459-1879-15-068
Abstract FullText HTML PDF
SHALE PERMEABILITY CORRECTION MODELS UNDER DIFFERENT SLIP BOUNDARY CONDITIONS
Zha Wenshu, Li Daolun, Wang Lei, Zhang Longjun, Zeng Yishan, Lu Detang
2015, 47(6): 923-931. DOI: 10.6052/0459-1879-15-128
Abstract FullText HTML PDF
MODEL FOR GAS TRANSPORT IN NANOPORES OF SHALE AND TIGHT FORMATION UNDER RESERVOIR CONDITION
Li Jing, Li Xiangfang, Li Yingying, Shi Juntai, Wu Keliu, Bai Yangai, Xu Min, Feng Dong
2015, 47(6): 932-944. DOI: 10.6052/0459-1879-15-185
Abstract FullText HTML PDF
PRESSURE TRANSIENT ANALYSIS OF FRACTURED HORIZONTAL WELL IN SHALE GAS RESERVOIR
Zhu Guangpu, Yao Jun, Fan Dongyan, Zeng Hui
2015, 47(6): 945-954. DOI: 10.6052/0459-1879-15-229
Abstract FullText HTML PDF
GAS TRANSPORT BEHAVIOR THROUGH MICRO FRACTURES OF SHALE AND TIGHT GAS RESERVOIRS
Wu Keliu, Li Xiangfang, Chen Zhangxing, Li Junjian, Hu Yuan, Jiang Liangliang
2015, 47(6): 955-964. DOI: 10.6052/0459-1879-15-141
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE GEOSTRESS CHANGE OF SHALE RESERVOIR VOLUME FRACTURING
Zhang Guangming, Liu Yong, Liu Ji, ong, Bao Jinqing, Jin Juan, Cheng Wei
2015, 47(6): 965-972. DOI: 10.6052/0459-1879-15-274
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF HYDRAULIC FRACTURING BY A MIXED METHOD IN TWO DIMENSIONS
Wang Lixiang, Tang Dehong, Li Shihai, Wang Jie, Feng Chun
2015, 47(6): 973-983. DOI: 10.6052/0459-1879-15-097
Abstract FullText HTML PDF
A ROCK BRITTLENESS EVALUATION METHOD BASED ON ENERGY DISSIPATION
Chen Yun, Jin Yan, Chen Mian
2015, 47(6): 984-993. DOI: 10.6052/0459-1879-15-156
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL MODELING OF FRACTURE NETWORK PROPAGATION IN SHALE RESERVOIRS
Zeng Qingdong, Yao Jun, Sun Zhixue
2015, 47(6): 994-999. DOI: 10.6052/0459-1879-15-014
Abstract FullText HTML PDF
THREE DIMENSIONAL DISCRETE-FRACTURE-CAVITY NUMERICAL WELL TEST MODEL FOR FRACTURED-CAVITY RESERVOIR
Wan Yizhao, Liu Yuewu
2015, 47(6): 1000-1008. DOI: 10.6052/0459-1879-15-038
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE VIBRATION CHARACTERISTICS OF HYDROFOIL IN CAVITATING FLOW
Gao Yuan, Huang Biao, Wu Qin, Wang Guoyu
2015, 47(6): 1009-1016. DOI: 10.6052/0459-1879-15-173
Abstract FullText HTML PDF
AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE INFLUENCE OF THE PHASE DIFFERENCE ON THE MEAN THRUST OF TWO PLUNGING WINGS IN TANDEM
Gong Wuqi, Jia Bobo, Xi Guang
2015, 47(6): 1017-1025. DOI: 10.6052/0459-1879-14-378
Abstract FullText HTML PDF
A DEFORMATION-INFILTRATION-DISPERSION COUPLING MODEL FOR THE SLURRY INFILTRATION COMPUTATION IN SATURATED SAND
Wu Di, Zhou Shunhua, Li Yaochen
2015, 47(6): 1026-1036. DOI: 10.6052/0459-1879-15-011
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL MODEL FOR IDENTIFICATION OF INTERNAL DEFECT OR INCLUSION BASED ON EXTENDED FINITE ELEMEMT METHODS
Jiang Shouyan, Du Chengbin
2015, 47(6): 1037-1045. DOI: 10.6052/0459-1879-15-134
Abstract FullText HTML PDF
DILATED POLYHEDRA BASED DISCRETE ELEMENT METHOD AND ITS APPLICATION OF ICE LOAD ON CYLINDRICAL PILE
Liu Lu, Long Xue, Ji Shunying
2015, 47(6): 1046-1057. DOI: 10.6052/0459-1879-15-121
Abstract FullText HTML PDF
HEMODYNAMIC PARAMETERS ANALYSIS FOR CORONARY ARTERY STENOSIS OF INTERMEDIATE SEVERITY MODEL
Liu Zhaomiao, Nan Siqi, Shi Yi
2015, 47(6): 1058-1064. DOI: 10.6052/0459-1879-15-085
Abstract FullText HTML PDF
BIOMECHANICAL MODEL OF THE VETIBULE AND SEMICIRCULAR CANALS OF GUINEA PIG
Su Yingfeng, Sun Xiuzhen, Liu Yingxi, Xin Xiaoyan, Shen Shuang, Yan Zhiyong, Yu Shen
2015, 47(6): 1065-1072. DOI: 10.6052/0459-1879-15-140
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERIZATION OF ROCK MICROSTRUCTURE USING 3D X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY
Xue Huaqing, Xu Ruina, Jiang Peixue, Zhou Shangwen
2015, 47(6): 1073-1078. DOI: 10.6052/0459-1879-15-102
Abstract FullText HTML PDF
REVIEW OF THE NINTH NATIONAL SYMPOSIUM ON DYNAMICS AND CONTROL FOR YOUNG SCHOLARS
Shen Jianwei, Sun Zhongkui, Zhan Shige, Zhang Panfeng, Xu Jian
2015, 47(6): 1079-1083. DOI: 10.6052/0459-1879-15-366
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+