EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
REVIEW ON NONLINEAR VIBRATION AND MODELING OF LARGE SPAN CABLE-STAYED BRIDGE
Kang Houjun, Guo Tieding, Zhao Yueyu
2016, 48(3): 519-535. DOI: 10.6052/0459-1879-15-436
Abstract FullText HTML PDF
ACTIVE CONTROL OF TURBULENT BOUNDARY LAYER BASED ON A SINGLE PIEZOELECTRIC OSCILLATOR
Zhang Hao, Zheng Xiaobo, Jiang Nan
2016, 48(3): 536-544. DOI: 10.6052/0459-1879-15-020
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON FORCE MEASUREMENT IN LONG-TEST DURATION SHOCK TUNNEL
Wang Yunpeng, Liu Yunfeng, Yuan Chaokai, Luo Changtong, Wang Chun, Hu Zongmin, Han Guilai, Zhao Wei, Jiang Zonglin
2016, 48(3): 545-556. DOI: 10.6052/0459-1879-15-295
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL STUDY ON DYNAMICS EFFECT AND RADIATION TRANSFER CHARACTERISTICS OF ATMOSPHERIC PARTICLE BY MONTE CARLO METHOD
Ding Jue, Li Jiahua, Qiu Xiao, Weng Peifen
2016, 48(3): 557-565. DOI: 10.6052/0459-1879-15-118
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON CORRELATION OF BREAKUP DROPLET SIZE AND VELOCITY DISTRIBUTIONS OF AN ANNULAR SWIRLING VISCOUS LIQUID SHEET
Yan Kai, Ning Zhi, Lü Ming, Sun Chunhua, Fu Juan, Li Yuanxu
2016, 48(3): 566-575. DOI: 10.6052/0459-1879-15-084
Abstract FullText HTML PDF
THE DESIGN METHOD RESEARCH FOR THE POSITION OF HIGH PRESSURE CAPTURING WING
Li Guangli, Cui Kai, Xiao Yao, Xu Yingzhou
2016, 48(3): 576-584. DOI: 10.6052/0459-1879-15-391
Abstract FullText HTML PDF
MULTI-SCALE SIMULATION ON HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS IN BUBBLING FLUIDIZED BED
Wang Shuai, Yu Wenhao, Chen Juhui, Zhang Tianyu, Sun Liyan, Lu Huilin
2016, 48(3): 585-592. DOI: 10.6052/0459-1879-15-089
Abstract FullText HTML PDF
INVESTIGATION ON THE CHARACTERISITICS OF VORTEX INDUCED MOTION OF A DEEP SEA MUTI-COLUMN FLOATING PLATFORM
Zhang Xinshu, Hu Xiaofeng, You Yunxiang, Fu Huiping, Duan Jinlong
2016, 48(3): 593-598. DOI: 10.6052/0459-1879-15-446
Abstract FullText HTML PDF
LARGE SCALE HIGH PRECISION COMPUTATION FOR EXPLOSION AND IMPACT PROBLEMS
Ma Tianbao, Ren Huilan, Li Jian, Ning Jianguo
2016, 48(3): 599-608. DOI: 10.6052/0459-1879-15-382
Abstract FullText HTML PDF
AEROELASTIC FLUTTER OF POST-BUCKLED FUNCTIONALLY GRADED PANELS
Xia Wei, Feng Haocheng
2016, 48(3): 609-614. DOI: 10.6052/0459-1879-15-361
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF FRICTIONAL CONTACT PROBLEMS BY SBIGA-BDE METHOD
Xue Binghan, Lin Gao, Hu Zhiqiang, Pang Lin
2016, 48(3): 615-623. DOI: 10.6052/0459-1879-15-329
Abstract FullText HTML PDF
DETERMINATION OF DYNAMIC FRACTURE INITIATION, PROPAGATION, AND ARREST TOUGHNESS OF ROCK USING SCDC SPECIMEN
Zhang Caigui, Cao Fu, Li Lian, Zhou Yan, Huang Runqiu, Wang Qizhi
2016, 48(3): 624-635. DOI: 10.6052/0459-1879-15-349
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC MULTIAXIAL STRENGTH CRITERION FOR CONCRETE DEVELOPED BASED ON THE S CRITEIRON
Wang Guosheng, Lu Dechun, Du Xiuli, Li Meng
2016, 48(3): 636-653. DOI: 10.6052/0459-1879-15-433
Abstract FullText HTML PDF
A NEW LOADING TECHNIQUE FOR MEASURING SHEARING PROPERTIES OF MATERIALS UNDER HIGH STRAIN RATES
Xu Zejian, Ding Xiaoyan, Zhang Weiqi, Huang Fenglei
2016, 48(3): 654-659. DOI: 10.6052/0459-1879-15-445
Abstract FullText HTML PDF
A NEW FORMULATION OF CONSTITUTIVE MODEL FOR HYPERELASTIC-CYCLIC PLASTICITY
Meng Lingkai, Zhou Changdong, Guo Kunpeng, Zhang Xiaoyang
2016, 48(3): 660-674. DOI: 10.6052/0459-1879-15-333
Abstract FullText HTML PDF
MICROSCOPIC MOLECULAR CHAIN STRUCTURE MODEL OF VISCOELASTIC DAMPER UNDER MICRO-VIBRATION EXCITATIONS
Xu Zhaodong, Xu Chao, Xu Yeshou
2016, 48(3): 675-683. DOI: 10.6052/0459-1879-15-394
Abstract FullText HTML PDF
GENERALIZED GRADIENT REPRESENTATION OF NONHOLONOMIC SYSTEM OF CHETAEV'S TYPE
Chen Xiangwei, Cao Qiupeng, Mei Fengxiang
2016, 48(3): 684-691. DOI: 10.6052/0459-1879-15-268
Abstract FullText HTML PDF
RIGID-FLEXIBLE COUPLING DYNAMIC MODELING AND SIMULATION WITH THE LONGITUDINAL DEFORMATION INDUCED CURVATURE EFFECT FOR A ROTATING FLEXIBLE BEAM UNDER LARGE DEFORMATION
Zhang Xiaoshun, Zhang Dingguo, Hong Jiazheny
2016, 48(3): 692-701. DOI: 10.6052/0459-1879-15-385
Abstract FullText HTML PDF
A QUANTITATIVE APPROACH TO STOCHASTIC DYNAMIC STABILITY OF STRUCTURES
Li Jie, Xu Jun
2016, 48(3): 702-713. DOI: 10.6052/0459-1879-15-304
Abstract FullText HTML PDF
HYDROPHOBIC ATTRACTION OF GRAPHENE IN LIQUIDWATER WITH AND WITHOUT GAS
Luo Qingqun, Yang Jieming
2016, 48(3): 714-719. DOI: 10.6052/0459-1879-15-426
Abstract FullText HTML PDF
TRIAXIAL SHEAR TESTS AND STATISTICAL ANALYSES OF DAMAGE FOR METHANE HYDRATE-BEARING SEDIMENTS
Liu Lele, Zhang Xuhui, Liu Changling, Ye Yuguang
2016, 48(3): 720-729. DOI: 10.6052/0459-1879-15-400
Abstract FullText HTML PDF
BRITTLENESS WEAKENING MECHANISMS OF SHALE SOAKED BY DRILLING & COMPLETION FLUID
Kang Yili, She Jiping, Lin Chong, You Lijun
2016, 48(3): 730-738. DOI: 10.6052/0459-1879-15-286
Abstract FullText HTML PDF
THE INTRODUCTION OF APPLICATION PROJECTS ON MECHANICS IN 2016
Zhan Shige, Zhang Panfeng, Sun Zhongkui, Wang Jianshan
2016, 48(3): 739-740. DOI: 10.6052/0459-1879-16-112
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+