EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
超高速冲击铝双层板的熔化效应
张庆明, 谈庆明, 张德良, 郑哲敏
1995, 27(3): 257-266. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-432
摘要 PDF
近水面水下爆炸的数值研究
符松, 王智平, 张兆顺, 崔桂香, 李润珊
1995, 27(3): 267-276. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-433
摘要 PDF
激光破坏机理研究的一个新进展
周益春, 段祝平, 解伯民, 黄晨光, 杨治星
1995, 27(3): 277-293. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-434
摘要 PDF
射流冲击水垫塘入射点旋涡掺气特性的研究
董志勇, 吴持恭, 杨永全, 张云
1995, 27(3): 294-303. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-435
摘要 PDF
压电陶瓷中圆币形裂纹在横向剪力下的机-电耦合行为
王子昆, 郑百林
1995, 27(3): 303-315. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-436
摘要 PDF
多项式非线性系统的频率响应特性
张景绘
1995, 27(3): 316-325. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-437
摘要 PDF
二次特征矩阵表示的特征值有界性分析
叶建乔
1995, 27(3): 326-335. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-438
摘要 PDF
层合圆柱厚壳热应力分析的状态方程及其半解析法
邹贵平, 唐立民
1995, 27(3): 336-343. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-439
摘要 PDF
一种高灵敏度形状检测新技术
张政, 何世平, 关锷, 伍小平
1995, 27(3): 344-350. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-440
摘要 PDF
金属板材冲压成型过程的有限单元法模拟
李尧臣
1995, 27(3): 351-364. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-441
摘要 PDF
多工况多约束下离散变量桁架结构的拓扑优化设计
王跃方, 孙焕纯
1995, 27(3): 365-369. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-442
摘要 PDF
结构波动可控的一些新概念及有关问题
王泉, 王大钧
1995, 27(3): 370-373. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-443
摘要 PDF
轴压圆柱壳后屈曲的有限元分析
朱达善
1995, 27(3): 374-379. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-444
摘要 PDF
圆片冲击法测定硅片抗弯强度的研究
谢书银, 石志仪
1995, 27(3): 380-384. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-3-1995-445
摘要 PDF