EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
均匀各向异性湍流后期衰变的涡性结构与J. C. Bennett禾口S. Corrsin实验
蔡树棠 麻柏坤
1981, 17(1): 1-10. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-001
摘要 PDF
电流分布对直圆柱等离子体不稳定性发展率的影响
徐复 陈乐山
1981, 17(1): 11-20. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-002
摘要 PDF
相对论流体力学和经典流体力学之间的一种相似性
是长春
1981, 17(1): 21-30. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-003
摘要 PDF
密度波理论的自洽星系激波
胡文瑞
1981, 17(1): 31-37. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-004
摘要 PDF
圆柱壳体的轴压蠕变屈曲
李国琛
1981, 17(1): 38-48. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-005
摘要 PDF
磁场中自由转子陀螺的运动
刘延柱
1981, 17(1): 49-55. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-006
摘要 PDF
粘弹-塑性介质中围岩与衬砌的应力状态
朱维申
1981, 17(1): 56-67. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-007
摘要 PDF
圆柱形突出物诱导的激波湍流边界层干扰区传热实验研究
俞鸿儒 李仲发
1981, 17(1): 68-76. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-008
摘要 PDF
光弹塑料时间边缘效应的研究与防止
赖曾美 吴景曾
1981, 17(1): 77-84. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-009
摘要 PDF
简化旋风分离器的流场计算
贾复 张蝶丽
1981, 17(1): 85-89. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-010
摘要 PDF
热板层流边界层的着火问题
孙炳华
1981, 17(1): 90-95. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-011
摘要 PDF
场地土层动力特性的计算方法
李桂青
1981, 17(1): 96-100. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-012
摘要 PDF
关于圣维南原理的一点注释
黄乘规
1981, 17(1): 101-104. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-013
摘要 PDF
对动脉血液流动线性化问题的讨论
钱民全
1981, 17(1): 105-107. DOI: 10.6052/0459-1879-1981-1-1981-014
摘要 PDF