EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK-BASED SUBGRID-SCALE MODELS FOR LARGE-EDDY SIMULATION OF TURBULENCE
Xie Chenyu, Yuan Zelong, Wang Jianchun, Wan Minping, Chen Shiyi
2021, 53(1): 1-16. DOI: 10.6052/0459-1879-20-420
Abstract FullText HTML PDF
ADVANCES IN KEY MECHANICAL PARAMETERS FOR RELIABILITY ASSESSMENT OF HIGH-SPEED TRAIN BEARINGS
Wang Xi, Hou Yu, Sun Shouguang, Li Qiang, Ren Zunsong
2021, 53(1): 19-34. DOI: 10.6052/0459-1879-20-200
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH, DEVELOPMENT AND PROSPECT OF CHINA HIGH-SPEED TRAIN
Ding Sansan, Chen Dawei, Liu Jiali
2021, 53(1): 35-50. DOI: 10.6052/0459-1879-20-225
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS IN AERODYNAMIC OPTIMIZATION OF HIGH-SPEED TRAINS
Sun Zhenxu, Yao Yongfang, Guo Dilong, Yang Guowei, Yao Shuanbao, Zhang Ye, Chen Dawei, Li Guibo, Shang Keming, Jia Ling
2021, 53(1): 51-74. DOI: 10.6052/0459-1879-20-205
Abstract FullText HTML PDF
SENSITIVITY ANALYSIS AND OPTIMIZATION ON PARAMETERS OF HIGH SPEEDPANTOGRAPH-CATENARY SYSTEM
Wu Mengzhen, Liu Yang, Xu Xianghong
2021, 53(1): 75-83. DOI: 10.6052/0459-1879-20-207
Abstract FullText HTML PDF
FATIGUE STRENGTH AND RESIDUAL LIFETIME ASSESSMENT OF RAILWAY AXLES SUBJECTED TO FOREIGN OBJECT DAMAGE
Wu Shengchuan, Luo Yan, Wang Wenjing, Li Yongheng, Hu Chunming
2021, 53(1): 84-95. DOI: 10.6052/0459-1879-20-228
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON SERVICE SIMULATION MODELING AND CALCULATION METHOD OF HIGH-SPEED TRAIN
Zhang Weihua
2021, 53(1): 96-104. DOI: 10.6052/0459-1879-20-234
Abstract FullText HTML PDF
MOVING MODEL ANALYSIS OF THE SLIPSTREAM OF A LONG GROUPING HIGH-SPEED TRAIN
Guo Yi, Guo Dilong, Yang Guowei, Liu Wen
2021, 53(1): 105-114. DOI: 10.6052/0459-1879-20-226
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON LOAD TEST SPECTRUM OF EMU CAR BOGIES BASED ON DAMAGE CONSISTENCY
Zou Hua, Wu Qifeng, Sun Shouguang
2021, 53(1): 115-125. DOI: 10.6052/0459-1879-20-214
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC AND STATIC AIR TIGHTNESS ANALYSIS METHOD AND THEIR APPLICATION IN EMU
Li Ming, Zhang Lei, Liu Bin, Kong Fanbing
2021, 53(1): 126-135. DOI: 10.6052/0459-1879-20-230
Abstract FullText HTML PDF
PLASMA-BASED FLOW CONTROL ON PITCHING AIRFOIL AT LOW REYNOLDS NUMBER
Huang Guangjing, Dai Yuting, Yang Chao
2021, 53(1): 136-155. DOI: 10.6052/0459-1879-20-183
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF FREE SURFACE ON THE FLOW CHARACTERISTICS OF SUBMARINE WAKE
Guo Chunyu, Xu Peng, Han Yang, Wang Chao, Guo Xinyu, Kuai Yunfei
2021, 53(1): 156-167. DOI: 10.6052/0459-1879-20-279
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF HYDRODYNAMIC INSTABILITY AND NONLINEAR EVOLUTION CHARACTERISTICS OF TWO DIMENSIONAL FLOW IN CONSTANT CURVATURE BEND
Li Bin, Xu Haijue, Bai Yuchuan, Ji Ziqing
2021, 53(1): 168-183. DOI: 10.6052/0459-1879-20-191
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE VISCO-HYPERELASTIC BEHAVIOR OF POLYSILOXANE RUBBER
Huang Ruiyu, Yu Peishi, Liu Yu, Tian Changlu, Chang Jinyuan, Wang Pengfei, Zhao Junhua
2021, 53(1): 184-193. DOI: 10.6052/0459-1879-20-287
Abstract FullText HTML PDF
LOW-VELOCITY IMPACT RESPONSES OF FG-GRC SANDWICH BEAMS WITH VISCOELASTIC CORES
Jin Qiduo, Ren Yiru, Hu Xuan, Jiang Hongyong
2021, 53(1): 194-204. DOI: 10.6052/0459-1879-20-248
Abstract FullText HTML PDF
A TRIANGULAR ELEMENT DISCRETIZATION FOR COMPUTING DISPALCEMENT OF AN ARBITRARILY SHAPED THERMAL INCLUSION
Hou Jiahui, Li Pu, Li Jianglin, Jin Xiaoqing
2021, 53(1): 205-212. DOI: 10.6052/0459-1879-20-240
Abstract FullText HTML PDF
DYNAMIC MODELING AND COMPUTATION FOR FLEXIBLE MULTIBODY SYSTEMS BASED ON THE LOCAL FRAME OF LIE GROUP
Liu Cheng, Hu Haiyan
2021, 53(1): 213-233. DOI: 10.6052/0459-1879-20-292
Abstract FullText HTML PDF
GENERALIZATION OF KIRCHHOFF KINETIC ANALOGY TO THIN ELASTIC SHELLS
Xue Yun, Chen Liqun
2021, 53(1): 234-247. DOI: 10.6052/0459-1879-20-266
Abstract FullText HTML PDF
NONLINEAR THERMAL ANALYSIS FOR THE INTER-SHAFT BEARING UNDER THE DYNAMIC LOAD
Gao Peng, Hou Lei, Chen Yushu
2021, 53(1): 248-259. DOI: 10.6052/0459-1879-20-261
Abstract FullText HTML PDF
MECHANOTRANSDUCTION OF THE CELL AND ITS PRIMARY CILIUM IN THE MICROFLUIDIC CHANNEL
Li Chaoxin, Wu Xiaogang, Sun Yuqin, Qin Yingze, Duan Wangping, Zhang Meizhen, Wang Yanqin, Chen Weiyi, Wei Xiaochun
2021, 53(1): 260-277. DOI: 10.6052/0459-1879-20-283
Abstract FullText HTML PDF
SENSITIVITY RESEARCH ON MODELS OF EARTH ENTRY AND IMPACT EFFECTS BY ASTEROIDS
Dang Leining, Liu Sen, Bai Zhiyong, Shi Yilei
2021, 53(1): 278-292. DOI: 10.6052/0459-1879-20-057
Abstract FullText HTML PDF
THEORY AND APPLICATIONS OF INCOMPATIBLE AND HYBRID ELEMENT METHOD——IN MEMORY OF PROF. WU CHANGCHUN
Huang Yingqing, Xiao Qizhi, Feng Miaolin, Chen Haibo
2021, 53(1): 293-297. DOI: 10.6052/0459-1879-20-381
Abstract FullText HTML PDF

NoticeMORE+

    Exquisite ArticlesMORE+