EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
平头物体三维带空泡入水的数值模拟
陈学农, 何友声
1990, 22(2): 129-138. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-923
摘要 PDF
二流体系统中界面孤立波的分裂
朱勇, 戴世强
1990, 22(2): 139-145. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-924
摘要 PDF
离轴受限圆射流的三维湍流流场分析
朱芙英, 詹焕青, 陈丽芳, 吴承康
1990, 22(2): 146-153. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-925
摘要 PDF
煤在瓦斯一维渗流作用下的初次破坏
丁晓良, 丁雁生, 俞善炳
1990, 22(2): 154-162. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-926
摘要 PDF
夹层板的复变边界元解法
顾镭, 黄茂光
1990, 22(2): 163-170. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-927
摘要 PDF
复正交矩阵区对角化条件及其对相变问题的应用
朱如曾, 孙祉伟, 揭草仙
1990, 22(2): 171-175. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-928
摘要 PDF
用Green函数求解扁球壳受环状线载和线偶作用的问题
王良国, 刘勇
1990, 22(2): 176-184. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-929
摘要 PDF
关于经典非完整力学
郭仲衡, 高普云
1990, 22(2): 185-190. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-930
摘要 PDF
二维混合层中不稳定波的共振干涉和涡的卷并
钮珍南, 诸乾康, 俞达成, 颜大椿, 肖昌润, 冯道堆
1990, 22(2): 191-194. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-931
摘要 PDF
非惯性坐标系中的边界层方程
孙茂, 吴礼义
1990, 22(2): 195-199. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-932
摘要 PDF
一种大变形曲壳单元
张义同, 杨海元, 张敬宇
1990, 22(2): 200-205. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-933
摘要 PDF
强非线性振动系统的渐近解法
戴德成, 陈建彪
1990, 22(2): 206-212. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-934
摘要 PDF
广义双剪应力准则角隅模型
俞茂鋐, 刘凤羽
1990, 22(2): 213-216. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-935
摘要 PDF
粘弹性基支粘弹板轴对称问题的动力响应
杨挺青, 杨正文
1990, 22(2): 217-222. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-936
摘要 PDF
用伪应力函数法求解幂硬化材料柱体的扭转问题
王子昆, 庄蔚
1990, 22(2): 223-228. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-937
摘要 PDF
理想塑性介质中平面应力 静止裂纹的尖端弹塑性场
章梓茂, 马兴瑞, 高玉臣
1990, 22(2): 229-235. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-938
摘要 PDF
扁壳在任意法向载荷下的极限分析
沈伟琴, 陈铁云
1990, 22(2): 236-240. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-939
摘要 PDF
样条积分方程法分析弹塑性板弯曲
王有成, 吴建国
1990, 22(2): 241-245. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-940
摘要 PDF
轴对称载荷下正交异性圆环壳的一般解
郑思梁, 孙镇华, 汪勇
1990, 22(2): 246-251. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-941
摘要 PDF
论一般边界条件下的能量释放公式
刘大安
1990, 22(2): 252-256. DOI: 10.6052/0459-1879-1990-2-1995-942
摘要 PDF