EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on“Mesh-free Particle Method”

Editorial: Special topic on Meshless and Particle Methods
Zhang Xiong
2022, 54(12): 3267-3268. 2022, 54(12): 3267-3268.  doi: 10.6052/0459-1879-22-557
AN IMMERSED MULTI-MATERIAL FINITE VOLUME-MATERIAL POINT METOHD FOR STRUCTURAL DAMAGE UNDER BLAST LOADING
Ni Ruichen, Sun Zixian, Li Jiasheng, Zhang Xiong
2022, 54(12): 3269-3282. 2022, 54(12): 3269-3282.  doi: 10.6052/0459-1879-22-446
A CONSISTENT AND EFFICIENT METHOD FOR IMPOSING MESHFREE ESSENTIAL BOUNDARY CONDITIONS VIA HELLINGER-REISSNER VARIATIONAL PRINCIPLE
Wu Junchao, Wu Xinyu, Zhao Yaobing, Wang Dongdong
2022, 54(12): 3283-3296. 2022, 54(12): 3283-3296.  doi: 10.6052/0459-1879-22-151
IMPROVEMENT OF THE TOTAL LAGRANGIAN SPH AND ITS APPLICATION IN IMPACT PROBLEMS
Wang Lu, Xu Fei, Yang Yang
2022, 54(12): 3297-3309. 2022, 54(12): 3297-3309.  doi: 10.6052/0459-1879-22-214
PERIDYNAMIC THERMOMECHANICAL COUPLING MODEL WITH PHASE CHANGE AND SIMULATION OF FREEZING FAILURE OF POROUS MEDIA
Li Xing, Gu Xin, Xia Xiaozhou, Chen Aijiu, Zhang Qing
2022, 54(12): 3310-3318. 2022, 54(12): 3310-3318.  doi: 10.6052/0459-1879-22-521
SIMULATION OF THE MOTION OF AN ELASTIC HULL IN REGULAR WAVES BASED ON MPS-FEM METHOD
Huang Congyi, Zhao Weiwen, Wan Decheng
2022, 54(12): 3319-3332. 2022, 54(12): 3319-3332.  doi: 10.6052/0459-1879-22-468
A MULTI-RESOLUTION PD-SPH COUPLING APPROACH FOR STRUCTURAL FAILURE UNDER FLUID-STRUCTURE INTERACTION
Yao Xuehao, Chen Ding, Wu Liwei, Huang Dan
2022, 54(12): 3333-3343. 2022, 54(12): 3333-3343.  doi: 10.6052/0459-1879-22-268
TOTAL LAGRANGIAN MATERIAL POINT METHOD FOR THE DYNAMIC ANALYSIS OF NEARLY INCOMPRESSIBLE SOFT MATERIALS
Zhang Zijian, Liu Zhenhai, Zhang Hongwu, Zheng Yonggang
2022, 54(12): 3344-3351. 2022, 54(12): 3344-3351.  doi: 10.6052/0459-1879-22-471
RESEARCH ADVANCES ON THE COLLOCATION METHODS BASED ON THE PHYSICAL-INFORMED KERNEL FUNCTIONS
Fu Zhuojia, Li Mingjuan, Xi Qiang, Xu Wenzhi, Liu Qingguo
2022, 54(12): 3352-3365. 2022, 54(12): 3352-3365.  doi: 10.6052/0459-1879-22-485
THE OPTIMIZATION OF RIBS POSITION BASED ON STIFFENED PLATES MESHLESS MODEL WITH NONLINEARITY
Peng Linxin, Li Zhixian, Xiang Jiacheng, Qin Xia
2022, 54(12): 3366-3382. 2022, 54(12): 3366-3382.  doi: 10.6052/0459-1879-22-433