EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Key Mechanical Problems in Ice Engineering

PROGRESS AND TREND IN THE STUDY OF RIVER ICE HYDRAULICS
Guo Xinlei, Wang Tao, Fu Hui, Pan Jiajia, Lu Jinzhi, Guo Yongxin, Li Jiazhen
2021, 53(3): 655-671. 2021, 53(3): 655-671.  doi: 10.6052/0459-1879-20-407
REVIEW ON THE INTERACTION BETWEEN SEA ICE AND WAVES/CURRENTS
Ni Baoyu, Zeng Lingdong, Xiong Hang, Wu Qiyuan
2021, 53(3): 641-654. 2021, 53(3): 641-654.  doi: 10.6052/0459-1879-20-394
ADVANCES IN RESEARCH WORK REGARDING IMPACTS OF BRIDGE PIERS ON ICE ACCUMULATION AND LOCAL SCOUR PROCESSES
Wang Jun, Hou Zhixing, Sui Jueyi, Cheng Tiejie
2021, 53(3): 672-681. 2021, 53(3): 672-681.  doi: 10.6052/0459-1879-20-392
ANALYSIS OF ICE-INDUCTED STRUCTURE VIBRATION OF OFFSHORE WIND TURBINES BASED ON DEM-FEM COUPLED METHOD
Yang Dongbao, Gao Junsong, Liu Jianping, Song Chu, Ji Shunying
2021, 53(3): 682-692. 2021, 53(3): 682-692.  doi: 10.6052/0459-1879-20-386
CLASSIFICATION MODEL OF ICE TRANSPORT AND ACCUMULATION IN FRONT OF CHANNEL FLAT SLUICE BASED ON PCA-SVM
Liang Naisheng, Tuo Youcai, Deng Yun, Jia Yunxiao
2021, 53(3): 703-713. 2021, 53(3): 703-713.  doi: 10.6052/0459-1879-20-391
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ICE BREAKING RESISTANCE ON AN AIR CUSHION PLATFORM
Huang Yan, Sun Ce, Tian Yufeng
2021, 53(3): 714-727. 2021, 53(3): 714-727.  doi: 10.6052/0459-1879-20-418
MECHANISM AND SIMPLE ANALYSIS METHOD OF ICE INDUCED FREQUENCY LOCK-IN VIBRATION OF OFFSHORE STRUCTURES
Qu Yan, Huang Ziwei, Zou Ke, Yin Haoyang, Zhang Dayong
2021, 53(3): 728-739. 2021, 53(3): 728-739.  doi: 10.6052/0459-1879-20-382
STUDY ON FREQUENCY LOCK-IN RESONANCE IN ICE-INDUCED VIBRATION
Huang Guojun
2021, 53(3): 693-702. 2021, 53(3): 693-702.  doi: 10.6052/0459-1879-21-087
冰工程中的关键力学问题专题序
Ji Shunying
2021, 53(3): 639-640. 2021, 53(3): 639-640.  doi: 10.6052/0459-1879-21-096