EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Preface of theme articles on vibration energy harvesting
Zhou Shengxi, Tao Kai, Qin Weiyang
2021, 53(11): 2891-2893. 2021, 53(11): 2891-2893.  doi: 10.6052/0459-1879-21-552
SOME ADVANCES IN NONLINEAR VIBRATION ENERGY HARVESTING TECHNOLOGY
Yang Tao, Zhou Shengxi, Cao Qingjie, Zhang Wenming, Chen Liqun
2021, 53(11): 2894-2909. 2021, 53(11): 2894-2909.  doi: 10.6052/0459-1879-21-474
PROGRESSION ON FLUID ENERGY HARVESTING BASED ON TRIBOELECTRIC NANOGENERATORS
Li Shenfang, Wang Junlei, Wang Zhonglin
2021, 53(11): 2910-2927. 2021, 53(11): 2910-2927.  doi: 10.6052/0459-1879-21-411
REVIEW OF ENERGY MANAGEMENT CIRCUITS FOR PIEZOELECTRIC VIBRATION ENERGY HARVESTERS
Chen Nan, Liu Jingrui, Wei Tingcun
2021, 53(11): 2928-2940. 2021, 53(11): 2928-2940.  doi: 10.6052/0459-1879-21-440
DESIGN AND DYNAMIC ANALYSIS OF MAGNETIC COUPLING ROAD ENERGY HARVESTING
Zou Hongxiang, Guo Dinghua, Gan Chongzao, Tang Shuguang, Yuan Jun, Wei Kexiang, Zhang Wenming
2021, 53(11): 2941-2949. 2021, 53(11): 2941-2949.  doi: 10.6052/0459-1879-21-374
VIBRATION ANALYSIS OF A PIEZOELECTRIC CIRCULAR PLATE ENERGY HARVESTER CONSIDERING A PROOF MASS
Meng Ying, Ding Hu, Chen Liqun
2021, 53(11): 2950-2960. 2021, 53(11): 2950-2960.  doi: 10.6052/0459-1879-21-441
HYBRID PIEZOELECTRIC-TRIBOELECTRIC ROTATIONAL ENERGY HARVESTER USING DYNAMIC COORDINATED MODULATION MECHANISM
Zhao Linchuan, Zou Hongxiang, Liu Fengrui, Wei Kexiang, Zhang Wenming
2021, 53(11): 2961-2971. 2021, 53(11): 2961-2971.  doi: 10.6052/0459-1879-21-410
LOW-FREQUENCY VIBRATION ISOLATION AND ENERGY HARVESTING SIMULTANEOUSLY IMPLEMENTED BY A METAMATERIAL WITH LOCAL RESONANCE
Zhao Long, Lu Zeqi, Ding Hu, Chen Liqun
2021, 53(11): 2972-2983. 2021, 53(11): 2972-2983.  doi: 10.6052/0459-1879-21-471
AN ACCURATE MODELLING METHOD OF MAGNETIC FORCE IN MULTI-STABLE ENERGY HARVESTING SYSTEM
Zhang Ying, Wang Wei, Cao Junyi
2021, 53(11): 2984-2995. 2021, 53(11): 2984-2995.  doi: 10.6052/0459-1879-21-446
RESEARCH ON DYNAMICS CHARACTERISTICS OF LINEAR-ARCH COMPOSED BEAM TRI-STABLE PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER
Zhang Xuhui, Chen Luyang, Chen Xiaoyu, Xu Dongmei, Zhu Fulin, Guo Yan
2021, 53(11): 2996-3006. 2021, 53(11): 2996-3006.  doi: 10.6052/0459-1879-21-392
  • Previous: 
  • Next: