EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Preface of special issue in memory of Prof. Che-Min Cheng
Lu Xiyun
2022, 54(8): 2071-2074. 2022, 54(8): 2071-2074.  doi: 10.6052/0459-1879-22-378
HISTORICAL SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT PROSPECT OF HYDRO-ELASTO-PLASTIC THEORY MODEL
Deng Guoqiang, Yang Xiumin
2022, 54(8): 2075-2084. 2022, 54(8): 2075-2084.  doi: 10.6052/0459-1879-22-240
REVIEW ON THE RESEARCHES AND PROSPECT OF THE TRANS-SCALE INDENTATION SCALING LAW OF SOLIDS
Yu Zhijie, Wei Yueguang
2022, 54(8): 2085-2100. 2022, 54(8): 2085-2100.  doi: 10.6052/0459-1879-22-273
FURTHER EXPLORATION ON CHARACTERISTIC REGION OF CRACK INITIATION FOR VERY-HIGH-CYCLE FATIGUE
Hong Youshi
2022, 54(8): 2101-2118. 2022, 54(8): 2101-2118.  doi: 10.6052/0459-1879-22-276
FORMATION AND STABILITY OF SHAPED CHARGE LINER JET OF CrMnFeCoNi HIGH-ENTROPY ALLOY
Yan A’min, Qiao Yu, Dai Lanhong
2022, 54(8): 2119-2130. 2022, 54(8): 2119-2130.  doi: 10.6052/0459-1879-22-274
ELASTIC WAVE PROPAGATION CHARACTERISTICS OF DENSITY GRADIENT CYLINDRICAL SHELL CHAINS
Peng Kefeng, Zheng Zhijun, Zhou Fenghua, Yu Jilin
2022, 54(8): 2131-2139. 2022, 54(8): 2131-2139.  doi: 10.6052/0459-1879-22-019
EFFECT OF MICROSTRUCTURE ON FLOW BEHAVIOR DURING PENETRATION OF W25Fe25Ni25Mo25 HIGH-ENTROPY ALLOY PROJECTILE
Chen Haihua, Zhang Xianfeng, Zhao Wenjie, Gao Zhilin, Liu Chuang, Tan Mengting, Xiong Wei, Wang Haiying, Dai Lanhong
2022, 54(8): 2140-2151. 2022, 54(8): 2140-2151.  doi: 10.6052/0459-1879-22-128
SHOCK WAVE RESPONSE AND SPALL STRENGTH IN CoCrFeMnNi HIGH-ENTROPY ALLOY: A MOLECULAR DYNAMICS STUDY
Du Xin, Yuan Fuping, Xiong Qilin, Zhang Bo, Kan Qianhua, Zhang Xu
2022, 54(8): 2152-2160. 2022, 54(8): 2152-2160.  doi: 10.6052/0459-1879-22-239
A COUPLING ANALYSIS MODEL OF CLAMPED MONOLITHIC BEAM IMPACTED BY FOAM PROJECTILES
Zhang Yuanrui, Zhu Yudong, Zheng Zhijun, Yu Jilin
2022, 54(8): 2161-2172. 2022, 54(8): 2161-2172.  doi: 10.6052/0459-1879-22-223
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDIES OF H2/CH4/AIR EXPLOSION IN OPEN SPACE
Cui Yangyang, Wang Cheng, Qian Chengeng, Gu Gongtian, Gao Yang
2022, 54(8): 2173-2193. 2022, 54(8): 2173-2193.  doi: 10.6052/0459-1879-22-304