EI、Scopus 收录
中文核心期刊

WHOLE-PROCESS CROSS-SCALE MODELLING OF LASER DIRECT DEPOSITION WITH SEMI-RESOLVED VOF-DEM COUPLING
Wang Zekun, Liu Moubin
2021, 53(12): 3228-3239. 2021, 53(12): 3228-3239.  doi: 10.6052/0459-1879-21-361
INFLUENCE OF ROUGH SURFACE OF DEPOSITED AREA ON QUALITY OF POWDER SPREADING DURING SELECTIVE LASER MELTING: DISCRETE ELEMENT SIMULATIONS
Sun Yuanyuan, Jiang Wugui, Xu Gaogui, Chen Tao, Mao Longhui
2021, 53(12): 3217-3227. 2021, 53(12): 3217-3227.  doi: 10.6052/0459-1879-21-399
PHASE-FIELD STUDY ON THE EVOLUTION OF MICROSTRUCTURE OF THE MOLTEN POOL FOR ADDITIVE MANUFACTURING
Xiao Wenjia, Xu Yuxiang, Song Lijun
2021, 53(12): 3252-3262. 2021, 53(12): 3252-3262.  doi: 10.6052/0459-1879-21-364
POWDER SCALE MULTIPHYSICS NUMERICAL MODELLING OF LASER DIRECTED ENERGY DEPOSITION
Huang Chenyang, Chen Jiawei, Zhu Yanyan, Lian Yanping
2021, 53(12): 3240-3251. 2021, 53(12): 3240-3251.  doi: 10.6052/0459-1879-21-420
COMPUTATIONAL STUDY OF EVOLUTION AND FATIGUE DISPERSITY OF MICROSTRUCTURES BY ADDITIVE MANUFACTURING
Yi Min, Chang Ke, Liang Chenguang, Zhou Liucheng, Yang Yangyiwei, Yi Xin, Xu Baixiang
2021, 53(12): 3263-3273. 2021, 53(12): 3263-3273.  doi: 10.6052/0459-1879-21-389
DEFECTS, MICROSTRUCTURES AND MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS FABRICATED BY METAL ADDITIVE MANUFACTURING
Chen Zekun, Jiang Jiaxi, Wang Yujia, Zeng Yongpan, Gao Jie, Li Xiaoyan
2021, 53(12): 3190-3205. 2021, 53(12): 3190-3205.  doi: 10.6052/0459-1879-21-472