EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on Shale Gas Reservoir

2015, 47(6): 898-898. 2015, 47(6): 898-898.
NUMERICAL MODELING OF FRACTURE NETWORK PROPAGATION IN SHALE RESERVOIRS
Zeng Qingdong, Yao Jun, Sun Zhixue
2015, 47(6): 994-999. 2015, 47(6): 994-999.  doi: 10.6052/0459-1879-15-014
GAS DESORPTION-DIFFUSION-SEEPAGE COUPLED EXPERIMENT OF SHALE MATRIX AND MATHEMATIC MODEL
Guo Wei, Hu Zhiming, Zuo Luo, Gao Shusheng, Yu Rongze, Zeng Bo
2015, 47(6): 916-922. 2015, 47(6): 916-922.  doi: 10.6052/0459-1879-15-068
NUMERICAL SIMULATION OF MULTI-FRACTURED HORIZONTAL WELL IN SHALE GAS RESERVOIR CONSIDERING MULTIPLE GAS TRANSPORT MECHANISMS
Fan Dongyan, Yao Jun, Sun Hai, Zeng Hui
2015, 47(6): 906-915. 2015, 47(6): 906-915.  doi: 10.6052/0459-1879-15-064
SHALE PERMEABILITY CORRECTION MODELS UNDER DIFFERENT SLIP BOUNDARY CONDITIONS
Zha Wenshu, Li Daolun, Wang Lei, Zhang Longjun, Zeng Yishan, Lu Detang
2015, 47(6): 923-931. 2015, 47(6): 923-931.  doi: 10.6052/0459-1879-15-128
A ROCK BRITTLENESS EVALUATION METHOD BASED ON ENERGY DISSIPATION
Chen Yun, Jin Yan, Chen Mian
2015, 47(6): 984-993. 2015, 47(6): 984-993.  doi: 10.6052/0459-1879-15-156
MODEL FOR GAS TRANSPORT IN NANOPORES OF SHALE AND TIGHT FORMATION UNDER RESERVOIR CONDITION
Li Jing, Li Xiangfang, Li Yingying, Shi Juntai, Wu Keliu, Bai Yangai, Xu Min, Feng Dong
2015, 47(6): 932-944. 2015, 47(6): 932-944.  doi: 10.6052/0459-1879-15-185
PRESSURE TRANSIENT ANALYSIS OF FRACTURED HORIZONTAL WELL IN SHALE GAS RESERVOIR
Zhu Guangpu, Yao Jun, Fan Dongyan, Zeng Hui
2015, 47(6): 945-954. 2015, 47(6): 945-954.  doi: 10.6052/0459-1879-15-229
GAS TRANSPORT BEHAVIOR THROUGH MICRO FRACTURES OF SHALE AND TIGHT GAS RESERVOIRS
Wu Keliu, Li Xiangfang, Chen Zhangxing, Li Junjian, Hu Yuan, Jiang Liangliang
2015, 47(6): 955-964. 2015, 47(6): 955-964.  doi: 10.6052/0459-1879-15-141
RESEARCH ON THE GEOSTRESS CHANGE OF SHALE RESERVOIR VOLUME FRACTURING
Zhang Guangming, Liu Yong, Liu Ji, ong, Bao Jinqing, Jin Juan, Cheng Wei
2015, 47(6): 965-972. 2015, 47(6): 965-972.  doi: 10.6052/0459-1879-15-274