EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on“Computation Mechanics of Granular Materials”

Preface of Theme Articles on Computation Mechanics of Granular Materials
Ji Shunying
2021, 53(9): 2355-2356. 2021, 53(9): 2355-2356.  doi: 10.6052/0459-1879-21-428
A REVIEW OF SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS FAMILY METHODS FOR MULTIPHASE FLOW
Chen Feiguo, Ge Wei
2021, 53(9): 2357-2373. 2021, 53(9): 2357-2373.  doi: 10.6052/0459-1879-21-270
DISTRIBUTION AND EVOLUTION OF FREE VOLUME OF ELLIPSOIDAL PARTICLE SYSTEMS DURING SHEARING
Zou Yuxiong, Ma Gang, Li Yiao, Wang Di, Qiu Huanfeng, Zhou Wei
2021, 53(9): 2374-2383. 2021, 53(9): 2374-2383.  doi: 10.6052/0459-1879-21-255
A NOVEL DISCRETE ELEMENT ROLLING RESISTANCE MODEL BASED ON HYSTERESIS SPRING ENERGY DISSIPATION
Gao Zhengguo, Dong Pengkun, Zhang Yajun, Sun Huizhu, Ndiaye Becaye Cissokho
2021, 53(9): 2384-2394. 2021, 53(9): 2384-2394.  doi: 10.6052/0459-1879-21-236
ANALYSIS OF WAVE BEHAVIOR AND DEFORMATION CHARACTERISTICS OF GRANULAR MATERIALS IN PRO-BORDER ZONE UNDER IMPACT LOAD
Wang Jiao, Chu Xihua
2021, 53(9): 2395-2403. 2021, 53(9): 2395-2403.  doi: 10.6052/0459-1879-21-242
CONSTITUTIVE RELATIONS OF GRANULAR MATERIALS BY INTEGRATING MICROMECHANICAL KNOWLEDGE WITH DEEP LEARNING
Qu Tongming, Feng Yuntian, Wang Mengqi, Zhao Tingting, Di Shaocheng
2021, 53(9): 2404-2415. 2021, 53(9): 2404-2415.  doi: 10.6052/0459-1879-21-221
RESEARCH ON THE EFFECTS OF ROLLER-SPREADING PARAMETERS FOR NYLON POWDER SPREADABILITY IN ADDITIVE MANUFACTURING
Zhang Jiangtao, Tan Yuanqiang, Ji Caiyuan, Xiao Xiangwu, Jiang Shengqiang
2021, 53(9): 2416-2426. 2021, 53(9): 2416-2426.  doi: 10.6052/0459-1879-21-240
NUMERICAL ICE TANK FOR ICE LOADS BASED ON MULTI-MEDIA AND MULTI-SCALE DISCRETE ELEMENT METHOD
Ji Shunying, Tian Yukui
2021, 53(9): 2427-2453. 2021, 53(9): 2427-2453.  doi: 10.6052/0459-1879-21-243
2019, 51(1): 14-15. 2019, 51(1): 14-15.
EVOLUTION PATH FOR THE PARTICLE BREAKAGE OF GRANULAR MATERIALS: A MICROMECHANICAL AND THERMODYNAMIC INSIGHT
Shen Chaomin, Liu Sihong
2019, 51(1): 16-25. 2019, 51(1): 16-25.  doi: 10.6052/0459-1879-18-340