EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on Fluid Mechanics in Engines

Preface of Theme Articles on Fluid Mechanics in Engines
Lian Huan
2022, 54(3): 557-558. 2022, 54(3): 557-558.  doi: 10.6052/0459-1879-22-106
RESEARCH PROGRESS OF ADAPTIVE CONTROL METHODS FOR COMPRESSOR FLOW STABILITY
Xu Dengke, Dong Xu, Xu Ruize, Li Jia, Sun Dakun, Sun Xiaofeng
2022, 54(3): 559-576. 2022, 54(3): 559-576.  doi: 10.6052/0459-1879-21-560
AN ACOUSTIC ANALOGY MODEL FOR HELMHOLTZ RESONATORS WITH COOLING BIAS FLOW
Gan Zhenpeng, Yang Dong
2022, 54(3): 577-587. 2022, 54(3): 577-587.  doi: 10.6052/0459-1879-21-561
NUMERICAL SIMULATION OF THE SCRAMJET ENGINE: FROM NUMERICAL FLIGHT TO INTELLIGENT NUMERICAL FLIGHT
Sun Mingbo, An Bin, Wang Hongbo, Wang Chenglong
2022, 54(3): 588-600. 2022, 54(3): 588-600.  doi: 10.6052/0459-1879-21-397
DESIGN OF MULTISTAGE COMPRESSION WAVERIDER BASED ON THE LOCAL-TURNING OSCULATING CONES METHOD
Zheng Xiaogang, Zhu Chengxiang, You Yancheng
2022, 54(3): 601-611. 2022, 54(3): 601-611.  doi: 10.6052/0459-1879-21-357
INVESTIGATION OF FLOW CHARACTERISTICS AND FLAME STABILIZATION IN AN ETHYLENE-FUELED SCRAMJET COMBUSTOR
Shi Wen, Tian Ye, Guo Mingming, Liu Yuan, Zhang Chenlin, Zhong Fuyu, Le Jialing
2022, 54(3): 612-621. 2022, 54(3): 612-621.  doi: 10.6052/0459-1879-21-353
FLOW FIELD AND COMBUSTION CHARACTERISTICS ANALYSIS OF SRAMJET UNDER Ma12 FLIGHT CONDITION
He Can, Xing Jianwen, Ouyang Hao, Deng Weixin, Xiao Baoguo
2022, 54(3): 622-632. 2022, 54(3): 622-632.  doi: 10.6052/0459-1879-21-496
THE THEORETICAL METHOD TO INCREASE THE THRUST OF HIGH MACH NUMBER SCRAMJETS
Han Xin, Liu Yunfeng, Zhang Zijian, Zhang Wenshuo, Ma Kaifu
2022, 54(3): 633-643. 2022, 54(3): 633-643.  doi: 10.6052/0459-1879-21-350
NUMERICAL SIMULATION OF OLDROYD-B VISCOELASTIC DROPLET COLLISION
Guan Xinyan, Fu Qingfei, Liu Hu, Yang Lijun
2022, 54(3): 644-652. 2022, 54(3): 644-652.  doi: 10.6052/0459-1879-22-020