EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Preface of Theme Articles on Applications of Machine Learning to Simulations and Controls in Mechanics
Wang Jianchun, Jin Guodong
2021, 53(10): 2613-2615. 2021, 53(10): 2613-2615.  doi: 10.6052/0459-1879-21-501
PHYSICS-ENHANCED DEEP LEARNING METHODS FOR MODELLING AND SIMULATING FLOW FIELDS
Jin Xiaowei, Laima Shujin, Li Hui
2021, 53(10): 2616-2629. 2021, 53(10): 2616-2629.  doi: 10.6052/0459-1879-21-373
PROGRESSES IN SWIMMING STRATEGY OF SMART PARTICLES IN COMPLEX FLOWS
Qiu Jingran, Zhao Lihao
2021, 53(10): 2630-2639. 2021, 53(10): 2630-2639.  doi: 10.6052/0459-1879-21-402
DATA-DRIVEN TURBULENCE MODELLING BASED ON GENE-EXPRESSION PROGRAMMING
Zhao Yaomin, Xu Xiaowei
2021, 53(10): 2640-2655. 2021, 53(10): 2640-2655.  doi: 10.6052/0459-1879-21-391
CHARACTERIZATION OF NEAR-WALL PARTICLE DYNAMICS BASED ON DISCRETE ELEMENT METHOD ANDARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Duan Zongyang, Zhao Yunhua, Xu Zhang
2021, 53(10): 2656-2666. 2021, 53(10): 2656-2666.  doi: 10.6052/0459-1879-21-313
SUBGRID-SCALE STRESS MODELING BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Wu Lei, Xiao Zuoli
2021, 53(10): 2667-2681. 2021, 53(10): 2667-2681.  doi: 10.6052/0459-1879-21-356
UNSTRUCTURED MESH SIZE CONTROL METHOD BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Wang Nianhua, Lu Peng, Chang Xinghua, Zhang Laiping, Deng Xiaogang
2021, 53(10): 2682-2691. 2021, 53(10): 2682-2691.  doi: 10.6052/0459-1879-21-334
STUDY ON FLOW FIELD PARAMETERS OF WAKE TIME HISTORY TARGET RECOGNITION
Zhan Qingliang, Ge Yaojun, Bai Chunjin
2021, 53(10): 2692-2702. 2021, 53(10): 2692-2702.  doi: 10.6052/0459-1879-21-332
RECONSTRUCTION OF TURBULENT DATA WITH GAPPY POD METHOD
Li Tianyi, Buzzicotti Michele, Biferale Luca, Wan Minping, Chen Shiyi
2021, 53(10): 2703-2711. 2021, 53(10): 2703-2711.  doi: 10.6052/0459-1879-21-464
DATA-DRIVEN STRESS-STRAIN MODELING FOR GRANULAR MATERIALS THROUGH DEEP REINFORCEMENT LEARNING
Di Shaocheng, Feng Yuntian, Qu Tongming, Yu Hailong
2021, 53(10): 2712-2723. 2021, 53(10): 2712-2723.  doi: 10.6052/0459-1879-21-312