EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on“Nonlinear Control of Engineering Vibration”

2019, 51(2): 322-323. 2019, 51(2): 322-323.
RESEARCH ON THE MAGNETO-MECHANICAL EFFECT IN ACTIVE AND PASSIVE MAGNETOSTRICTIVE VIBRATION ISOLATOR
Muqing Niu, Bintang Yang, Yikun Yang, Guang Meng, Liqun Chen
2019, 51(2): 324-332. 2019, 51(2): 324-332.  doi: 10.6052/0459-1879-18-254
THE SIMULATION OF AIRFOIL FLUTTER CHARACTERISTIC BASED ON ACTIVE CONTROL STRATEGY
Chuyuan Liu, Zesen Liu, Hanwen Song
2019, 51(2): 333-340. 2019, 51(2): 333-340.  doi: 10.6052/0459-1879-18-265
EXTRACTION OF GLOBAL MODE FUNCTIONS AND CONSTRUCTION OF STATE SPACE MODEL FOR A COMPOSITE FLEXIBLE STRUCTURE
Jin Wei, Dengqing Cao, Tao Yu
2019, 51(2): 341-353. 2019, 51(2): 341-353.  doi: 10.6052/0459-1879-18-356
A QUASI-ZERO STIFFNESS VIBRATION ISOLATOR BASED ON HYBRID BISTABLE COMPOSITE LAMINATE
Hao Li, Fagang Zhao, Xubin Zhou
2019, 51(2): 354-363. 2019, 51(2): 354-363.  doi: 10.6052/0459-1879-18-266
RESEARCH ON WHOLE-SPACECRAFT VIBRATION ISOLATION BASED ON PARALLEL LOAD-BEARING AND DAMPING SYSTEM
Zhongwen Pan, Jianwei Xing, Lei Wang, Shenyan Chen
2019, 51(2): 364-370. 2019, 51(2): 364-370.  doi: 10.6052/0459-1879-18-285
ANLYSIS OF THE DYNAMIC BEHAVIOR AND PERFORMANCE OF A VIBRATION ISOLATION SYSTEM WITH GEOMETRIC NONLINEAR FRICTION DAMPING
Xingtian Liu, Shuhai Chen, Jiadeng Wang, Junfeng Shen
2019, 51(2): 371-379. 2019, 51(2): 371-379.  doi: 10.6052/0459-1879-18-302