EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Investigation on Key Mechanics Problems of High-Speed Train Design and Service Safety

SENSITIVITY ANALYSIS AND OPTIMIZATION ON PARAMETERS OF HIGH SPEEDPANTOGRAPH-CATENARY SYSTEM
Wu Mengzhen, Liu Yang, Xu Xianghong
2021, 53(1): 75-83. 2021, 53(1): 75-83.  doi: 10.6052/0459-1879-20-207
RESEARCH ON SERVICE SIMULATION MODELING AND CALCULATION METHOD OF HIGH-SPEED TRAIN
Zhang Weihua
2021, 53(1): 96-104. 2021, 53(1): 96-104.  doi: 10.6052/0459-1879-20-234
RESEARCH, DEVELOPMENT AND PROSPECT OF CHINA HIGH-SPEED TRAIN
Ding Sansan, Chen Dawei, Liu Jiali
2021, 53(1): 35-50. 2021, 53(1): 35-50.  doi: 10.6052/0459-1879-20-225
高速列车设计和服役关键力学问题专题序
2021, 53(1): 17-18. 2021, 53(1): 17-18.  doi: 10.6052/0459-1879-20-417
ADVANCES IN KEY MECHANICAL PARAMETERS FOR RELIABILITY ASSESSMENT OF HIGH-SPEED TRAIN BEARINGS
Wang Xi, Hou Yu, Sun Shouguang, Li Qiang, Ren Zunsong
2021, 53(1): 19-34. 2021, 53(1): 19-34.  doi: 10.6052/0459-1879-20-200
RESEARCH PROGRESS IN AERODYNAMIC OPTIMIZATION OF HIGH-SPEED TRAINS
Sun Zhenxu, Yao Yongfang, Guo Dilong, Yang Guowei, Yao Shuanbao, Zhang Ye, Chen Dawei, Li Guibo, Shang Keming, Jia Ling
2021, 53(1): 51-74. 2021, 53(1): 51-74.  doi: 10.6052/0459-1879-20-205
FATIGUE STRENGTH AND RESIDUAL LIFETIME ASSESSMENT OF RAILWAY AXLES SUBJECTED TO FOREIGN OBJECT DAMAGE
Wu Shengchuan, Luo Yan, Wang Wenjing, Li Yongheng, Hu Chunming
2021, 53(1): 84-95. 2021, 53(1): 84-95.  doi: 10.6052/0459-1879-20-228
MOVING MODEL ANALYSIS OF THE SLIPSTREAM OF A LONG GROUPING HIGH-SPEED TRAIN
Guo Yi, Guo Dilong, Yang Guowei, Liu Wen
2021, 53(1): 105-114. 2021, 53(1): 105-114.  doi: 10.6052/0459-1879-20-226
RESEARCH ON LOAD TEST SPECTRUM OF EMU CAR BOGIES BASED ON DAMAGE CONSISTENCY
Zou Hua, Wu Qifeng, Sun Shouguang
2021, 53(1): 115-125. 2021, 53(1): 115-125.  doi: 10.6052/0459-1879-20-214
DYNAMIC AND STATIC AIR TIGHTNESS ANALYSIS METHOD AND THEIR APPLICATION IN EMU
Li Ming, Zhang Lei, Liu Bin, Kong Fanbing
2021, 53(1): 126-135. 2021, 53(1): 126-135.  doi: 10.6052/0459-1879-20-230