EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on Recent Advances of Porous Flow in Unconventional Oil and Gas Resources

Preface of Theme Articles on Recent Advances of Porous Flow in Unconventional Oil and Gas Resources
Cai Jianchao, Liu Yuewu
2021, 53(8): 2117-2118. 2021, 53(8): 2117-2118.  doi: 10.6052/0459-1879-21-408
ADVANCES IN MICROMECHANICAL PROPERTIES OF HYDRATE-BEARING SOILS
Zhao Yapeng, Liu Lele, Kong Liang, Liu Changling, Wu Nengyou
2021, 53(8): 2119-2140. 2021, 53(8): 2119-2140.  doi: 10.6052/0459-1879-21-138
DYNAMIC FRACTURE PROPAGATION MECHANISM AND APPLICATIONIN TIGHT OIL RESERVOIR
Di Shiying, Cheng Shiqing, Bai Wenpeng, Wei Cao, Wang Yang, Qin Jiazheng
2021, 53(8): 2141-2155. 2021, 53(8): 2141-2155.  doi: 10.6052/0459-1879-21-154
AN UNSTABLE POROUS FLOW MODEL OF MARINE-CONTINENTAL TRANSITIONAL SHALE GAS RESERVOIR
Chen Zhiming, Wang Jianan, Liao Xinwei, Zeng Lianbo, Zhao Pengfei, Yu Wei
2021, 53(8): 2257-2266. 2021, 53(8): 2257-2266.  doi: 10.6052/0459-1879-21-271
STUDY ON GAS ADSORPTION AND TRANSPORT BEHAVIOR IN SHALE ORGANIC NANOPORE
Song Wenhui, Yao Jun, Zhang Kai
2021, 53(8): 2179-2192. 2021, 53(8): 2179-2192.  doi: 10.6052/0459-1879-21-224
FAST AND ACCURATE PHASE EQUILIBRIUM CALCULATIONS FOR CONDENSATE SHALE GAS RESERVOIRS
Zhang Tao, Bai Hua, Sun Shuyu
2021, 53(8): 2156-2167. 2021, 53(8): 2156-2167.  doi: 10.6052/0459-1879-21-229
EXPERIMENT OF ADSORPTION-DESORPTION HYSTERSIS OF GAS IN COAL SHALE BY USING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTRUMS
Tang Jupeng, Tian Hunan, Pan Yishan
2021, 53(8): 2193-2204. 2021, 53(8): 2193-2204.  doi: 10.6052/0459-1879-21-264
DISCONTINUOUS GALERKIN FEM METHOD FOR THE COUPLING OF COMPRESSIBLE TWO-PHASE FLOW AND POROMECHANICS
Ma Tianran, Shen Weijun, Liu Weiqun, Xu Hao
2021, 53(8): 2235-2245. 2021, 53(8): 2235-2245.  doi: 10.6052/0459-1879-21-177
EVALUATION METHOD AND APPLICATION OF FOAM DYNAMIC STABILITY IN HETEROGENEOUS CORES BASED ON NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE TECHNOLOGY
Li Yuan, Di Qinfeng, Wang Wenchang, Hua Shuai
2021, 53(8): 2205-2213. 2021, 53(8): 2205-2213.  doi: 10.6052/0459-1879-21-278
PORE-SCALE SIMULATION OF MULTIPHASE FLOW CONSIDERING THERMO-HYDRO-MECHANICAL COUPLING EFFECT IN POROUS MEDIA
Cai Shaobin, Yang Yongfei, Liu Jie
2021, 53(8): 2225-2234. 2021, 53(8): 2225-2234.  doi: 10.6052/0459-1879-21-294