EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on Key Mechanical Problems in Marine Energy Development Equipment

SPECIAL ISSUE PREFACE: RESEARCH ON KEY MECHANICAL PROBLEMS IN MARINE ENERGY DEVELOPMENT EQUIPMENT
Yan Jun
2022, 54(4): 844-845. 2022, 54(4): 844-845.  doi: 10.6052/0459-1879-22-156
PROSPECT AND PROGRESSION OF KEY MECHANICAL PROBLEMS IN MARINE CABLES
Yan Jun, Hu Haitao, Su Qi, Yin Yuanchao, Wu Shanghua, Lu Hailong, Lu Qingzhen
2022, 54(4): 846-861. 2022, 54(4): 846-861.  doi: 10.6052/0459-1879-22-113
NONLINEAR DYNAMIC RESPONSE OF A FLOATING ICE SHEET TO A MOVING LOAD
Meng Yanghan, Wang Zhan
2022, 54(4): 862-871. 2022, 54(4): 862-871.  doi: 10.6052/0459-1879-22-040
NUMERICAL STUDY OF DYNAMIC CHARACTERISTICS FOR OFFSHORE WIND TURBINE UNDER COMPLEX ATMOSPHERIC INFLOW
Xu Shun, Zhao Weiwen, Wan Decheng
2022, 54(4): 872-880. 2022, 54(4): 872-880.  doi: 10.6052/0459-1879-21-693
THE NUMERICAL INVESTIGATION OF THE RESPONSE OF RISERS INDUCED BY INTERNAL SOLITARY WAVES BASED ON POTENTIAL FLOW THEORY
Hu Yingjie, Zou Li, Sun Zhe, Jin Guoqing, Ma Xinyu
2022, 54(4): 892-900. 2022, 54(4): 892-900.  doi: 10.6052/0459-1879-21-677
STUDY ON VORTEX-INDUCED VIBRATION SUPPRESSION OF MARINE RISER BASED ON ENERGY TRANSFER
Ma Yexuan, Song Zhiyou, Xu Wanhai
2022, 54(4): 901-911. 2022, 54(4): 901-911.  doi: 10.6052/0459-1879-21-664
RANDOM VIBRATION ANALYSIS OF A SEA-CROSSING BRIDGE AND POWER CABLE COMPOSITE STRUCTURE UNDER TRAFFIC LOADS
Zhang Zhenpeng, Zhao Jiankang, Li Wenjie, Zhao Peng, Huang Kaiwen
2022, 54(4): 912-920. 2022, 54(4): 912-920.  doi: 10.6052/0459-1879-21-626
RESEARCH ON DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS AND CABLE FORCE IDENTIFICATION METHOD OF SUBMERGED ANCHOR CABLES
Han Fei, Duan Zunyi
2022, 54(4): 921-928. 2022, 54(4): 921-928.  doi: 10.6052/0459-1879-21-583
NONLINEAR STIFFNESS TOPOLOGY OPTIMIZATION FOR THE BEND STIFFENER OF FLEXIBLE RISER
Fan Zhirui, Yang Zhixun, Xu Qi, Su Qi, Niu Bin, Zhao Guozhong
2022, 54(4): 929-938. 2022, 54(4): 929-938.  doi: 10.6052/0459-1879-21-589
STRUCTURAL DESIGN AND LOAD REDUCTION PERFORMANCE ANALYSIS OF GRADIENT DENSITY HEAD CAP OF VEHICLE
Shi Yao, Liu Zhenpeng, Pan Guang, Gao Xingfu
2022, 54(4): 939-953. 2022, 54(4): 939-953.  doi: 10.6052/0459-1879-21-620