EI、Scopus 收录
中文核心期刊

SPECIAL ISSUE PREFACE: RESEARCH OF NONLINEAR VEHICLE SYSTEM DYNAMICS BASED ON DATA DRIVE
Wang Kaiyun, Li Shaohua
2022, 54(7): 1778-1779. 2022, 54(7): 1778-1779.  doi: 10.6052/0459-1879-22-294
REVIEW OF HEALTH MONITORING AND FAULT DIAGNOSIS OF AXLE-BOX BEARING OF HIGH-SPEED TRAIN
Gu Xiaohui, Yang Shaopu, Liu Wenpeng, Liu Zechao
2022, 54(7): 1780-1796. 2022, 54(7): 1780-1796.  doi: 10.6052/0459-1879-22-007
POLYGONAL WEAR IDENTIFICATION OF WHEELS BASED ON OPTIMIZED MULTIPLE KERNEL EXTREME LEARNING MACHINE
Xie Bo, Chen Shiqian, Xu Mingkun, Yang Yunfan, Wang Kaiyun
2022, 54(7): 1797-1806. 2022, 54(7): 1797-1806.  doi: 10.6052/0459-1879-22-083
ANALYTICAL SOLUTION OF THE HUNTING MOTION OF A WHEELSET NONLINEAR DYNAMICAL SYSTEM
Shi Hemu, Zeng Xiaohui, Wu Han
2022, 54(7): 1807-1819. 2022, 54(7): 1807-1819.  doi: 10.6052/0459-1879-22-003
SERVICE LIFE EVALUATION OF TRACTION MOTOR BEARINGS IN COMPLICATED VIBRATION ENVIRONMENT OF A LOCOMOTIVE
Liu Yuqing, Chen Zaigang, Ge Xin, Wang Kaiyun
2022, 54(7): 1820-1829. 2022, 54(7): 1820-1829.  doi: 10.6052/0459-1879-21-545
REMAINING LIFE ASSESSMENT OF HOOK TAIL FRAME IN RAILWAY HEAVY-HAUL WAGON BASED ON REAL LOADING SPECTRUM
Qin Tianyu, Ren Xinyan, Hu Feifei, Liu Yujie, Ao Ni, Kan Qianhua, Wu Shengchuan, Kang Guozheng
2022, 54(7): 1830-1838. 2022, 54(7): 1830-1838.  doi: 10.6052/0459-1879-21-687
CHARACTERISTICS ANALYSIS ON BEARING ROTOR SYSTEM OF HIGH-SPEED TRAIN UNDER VARIABLE SPEED CONDITIONS
Wang Baosen, Liu Yongqiang, Zhang Bin
2022, 54(7): 1839-1852. 2022, 54(7): 1839-1852.  doi: 10.6052/0459-1879-22-067
DYNAMIC JOINT ESTIMATION OF VEHICLE SIDESLIP ANGLE AND ROAD ADHESION COEFFICIENT BASED ON DRBF-EKF ALGORITHM
Li Shaohua, Wang Guiyang, Yang Zekun, Wang Xuewei
2022, 54(7): 1853-1865. 2022, 54(7): 1853-1865.  doi: 10.6052/0459-1879-21-551
VEHICLE TRACTION FORCE CONTROL BASED ON THE ROAD ADHESION COEFFICIENT ESTIMATION BY FFUKF
Wang Hongbo, Wang Chunyang, Gao Han, Xu Shihan
2022, 54(7): 1866-1879. 2022, 54(7): 1866-1879.  doi: 10.6052/0459-1879-22-211
RESEARCH ON TRAILING ARM SUSPENSION SYSTEM OF FULL X-BY-WIRE CONTROL CHASSIS BASED ON DATA DRIVE
Yao Qi, Li Quantong, Du Qiuyue, Chen Song, Wang Xiangyu, Zhan Weiliang, Yin Siwei
2022, 54(7): 1880-1895. 2022, 54(7): 1880-1895.  doi: 10.6052/0459-1879-21-624
  • Previous: 
  • Next: