EI、Scopus 收录
中文核心期刊
Zhang Yan, Lou Jizhong, Xu Xianghong, Zhan Shige. REVIEW OF THE FIRST NATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMECHANICS FOR YOUNG SCHOLARS[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2014, 46(6): 994-998.
Citation: Zhang Yan, Lou Jizhong, Xu Xianghong, Zhan Shige. REVIEW OF THE FIRST NATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMECHANICS FOR YOUNG SCHOLARS[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2014, 46(6): 994-998.

REVIEW OF THE FIRST NATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMECHANICS FOR YOUNG SCHOLARS

  • This paper brief introduced the first national symposium on biomechanics for young scholars.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return