EI、Scopus 收录
中文核心期刊
柳兆荣, 滕忠照, 覃开蓉. 用p-V指数关系确定血管壁的周向应力[J]. 力学学报, 2002, 34(1): 87-95. DOI: 10.6052/0459-1879-2002-1-1999-363
引用本文: 柳兆荣, 滕忠照, 覃开蓉. 用p-V指数关系确定血管壁的周向应力[J]. 力学学报, 2002, 34(1): 87-95. DOI: 10.6052/0459-1879-2002-1-1999-363

用p-V指数关系确定血管壁的周向应力

/

返回文章
返回