EI、Scopus 收录
中文核心期刊

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

2000年  第32卷  第3期

显示方式:
论文
采用瓣叶复合材料的生物心脏瓣膜的力学分析
李珏, 匡震邦
2000, 32(3). doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1997-351
湍流池湍流特性研究
袁仁民, 曾宗泳
2000, 32(3): 257-263. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1999-047
用Level Set方法求解具有自由面的流动问题
袁德奎, 陶建华
2000, 32(3): 264-271. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1997-129
液体金属吸附促进位错发射的分子动力学研究
周国辉, 周富信, 万发荣, 褚武扬
2000, 32(3): 272-279. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-163
俯仰运动圆柱贮箱中液体的非线性晃动
尹立中, 邹经湘, 王本利
2000, 32(3): 280-290. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-207
伴随微孔洞生长的裂纹弹塑性定常扩展
魏悦广
2000, 32(3): 291-299. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-398
随机疲劳裂纹扩展新模型
金星, 钟群鹏, 洪延姬
2000, 32(3): 300-307. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1997-029
平面裂纹问题的h,p,hp型自适应无网格方法的研究
刘欣, 朱德懋, 陆明万, 张雄
2000, 32(3): 308-318. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1999-367
黏弹性薄板蠕变屈曲的载荷-时间特性研究
杨挺青, 张晓春, 刚芹果
2000, 32(3): 319-325. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-235
压电弹性层合板静力机电耦合特性的解析解
章建国, 刘正兴, 林启荣
2000, 32(3): 326-333. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-195
弹性波与单侧界面裂纹相互作用问题的边界元法
盖秉政, 陈清才
2000, 32(3): 334-342. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-221
轴对称界面端的扭转问题
刘一华, 许金泉, 丁浩江
2000, 32(3): 355-359. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-123
具有非轴对称刚度转轴的分岔
肖锡武, 徐鉴, 李誉
2000, 32(3): 360-366. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1999-035
穿过反平面圆形夹杂界面的曲线型刚性线
陆建飞, 王建华, 沈为平
2000, 32(3): 367-372. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1999-033
短纤维增强复合材料破坏过程的数值模拟
唐春安, 傅宇方, 林鹏, 孙旭东
2000, 32(3): 373-378. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-119
万有引力场中陀螺体的混沌运动
成功, 刘延柱, 彭建华
2000, 32(3): 379-384. doi: 10.6052/0459-1879-2000-3-1998-171