EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
可压缩流体中封闭薄球壳的自由振动
丁皓江, 陈伟球
1995, 27(4): 385-397. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-446
摘要 PDF
提取壁湍流相干结构的数字滤波法
汪健生, 张金钟, 舒玮
1995, 27(4): 398-405. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-447
摘要 PDF
钻柱力学基本方程及其应用
李子丰, 马兴瑞, 黄文虎
1995, 27(4): 406-414. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-448
摘要 PDF
集中力拉伸作用下的不可压缩橡胶类锥体
刘波, 高玉臣
1995, 27(4): 415-423. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-449
摘要 PDF
含椭圆夹杂的各向异性弹性体的二维变形问题
胡元太, 赵兴华
1995, 27(4): 424-433. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-450
摘要 PDF
弹/粘塑性柱体扭转问题的函数Laplace变换解
贾乃文
1995, 27(4): 434-439. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-451
摘要 PDF
自平衡端头载荷问题衰减率的分析与计算
王颖坚, 徐颖, 王敏中
1995, 27(4): 440-450. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-452
摘要 PDF
边界元技术中的全特解场方法
王有成, 刘钊, 吴约
1995, 27(4): 451-458. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-453
摘要 PDF
非线性广义杂交元
陈万吉
1995, 27(4): 459-469. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-454
摘要 PDF
铜基多晶体形状记忆合金伪弹性的实验研究
卿新林, 孙庆平, 严文裔, 戴福隆
1995, 27(4): 470-476. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-455
摘要 PDF
三维大钝头体简谐振动绕流的数值模拟
李锋, 周伟江, 汪翼云
1995, 27(4): 477-481. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-456
摘要 PDF
圆柱壳大开孔的薄壳理论解
薛明德, 陈伟, 邓勇, 黄克智
1995, 27(4): 482-488. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-457
摘要 PDF
一个新的表面裂纹韧带极限载荷公式
陈江, 王允昌, 琚定一
1995, 27(4): 489-494. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-458
摘要 PDF
BBD板结构的振动功率流研究
仪垂杰, 陈天宁, 李伟, 黄协清
1995, 27(4): 495-500. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-459
摘要 PDF
井眼轨迹控制力学模型
高德利
1995, 27(4): 501-505. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-460
摘要 PDF
异质双材料界面端部应力奇异性的实验分析
亢一澜
1995, 27(4): 506-512. DOI: 10.6052/0459-1879-1995-4-1995-461
摘要 PDF