EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
矩形截面直管中的振荡流动
林同骥 浦群
1986, 18(6): 481-491. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-063
摘要 PDF
论气体混合物和两相流中的压强和热流
刘大有
1986, 18(6): 492-501. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-064
摘要 PDF
射流周围的赝声场和声反馈机制
颜大椿
1986, 18(6): 502-508. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-065
摘要 PDF
Housner方程解的改正和应用
李廷生
1986, 18(6): 509-515. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-066
摘要 PDF
悬臂梁弹塑性大挠度全过程的分析
伍小强 余同希
1986, 18(6): 516-527. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-067
摘要 PDF
求解成层地基空间轴对称问题的初参数法
王林生
1986, 18(6): 528-537. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-068
摘要 PDF
变质量高阶非完整系统分析力学中的Nielsen算子和Euler算子
赵关康
1986, 18(6): 538-545. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-069
摘要 PDF
关于有限次次谐分叉出现马蹄的讨论
刘曾荣 李德明
1986, 18(6): 546-552. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-070
摘要 PDF
时域动态校准实验数据处理方法
黄俊钦 苗彤 王效葵
1986, 18(6): 553-557. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-071
摘要 PDF
标定激波管的激波前沿构造和毫微秒传感器
范良藻 李国彬 李广达
1986, 18(6): 558-560. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-072
摘要 PDF
白光散斑的直接记录和非相干光分析
屠美容 韩金虎 吴阜肤
1986, 18(6): 561-565. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-073
摘要 PDF
力学学报1986年分类目录
1986, 18(6): 566-575. DOI: 10.6052/0459-1879-1986-6-1986-074
摘要 PDF