EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
计算三元自由表面孔口水流
丁道扬
1982, 18(6): 519-527. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-065
摘要 PDF
明流光滑平板边界层特性
董曾南 孙厚钧 宋传琳 陶晓峰
1982, 18(6): 528-537. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-066
摘要 PDF
粘弹性流体的过渡流动
蔡扶时
1982, 18(6): 538-545. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-067
摘要 PDF
平面环形域单裂纹问题的弹性力学解
王凯 汤任基
1982, 18(6): 546-557. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-068
摘要 PDF
考虑横向剪切变形的含裂纹扁壳应力强度因子的渐近分析
戴耀 余寿文
1982, 18(6): 558-569. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-069
摘要 PDF
万向支架陀螺与自旋卫星的耦合运动
刘延柱
1982, 18(6): 570-577. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-070
摘要 PDF
用松弛代数法解粘弹性体结构的应力
唐崇钊
1982, 18(6): 578-581. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-071
摘要 PDF
石灰岩中应力波衰减机制的试验研究
寇绍全 虞吉林 杨根宏
1982, 18(6): 582-589. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-072
摘要 PDF
光学的反演变换测量
王润文
1982, 18(6): 590-594. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-073
摘要 PDF
管风洞设计中的某些问题
王松皋
1982, 18(6): 595-600. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-074
摘要 PDF
回转壳边界条件广义表达式
梅占馨
1982, 18(6): 601-605. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-075
摘要 PDF
简化Navier-Stokes方程组及无粘和粘性边界层联合求解
高智
1982, 18(6): 606-611. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-076
摘要 PDF
用分析法求根轨迹K值方法的改进
周学正
1982, 18(6): 612-615. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-077
摘要 PDF
力学学报1982年分类目录
1982, 18(6): 616-622. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-6-1982-078
摘要 PDF