EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
陀螺相关非孤立系统的不稳定性定理
王照林
1978, 14(3): 171-176. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-022
摘要 PDF
波浪作用下的泥沙沉降速度
赵子丹
1978, 14(3): 177-181. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-023
摘要 PDF
旋风分离器三维流场的测定
柳绮年 贾复 张蝶丽 郝敬尧 王平生 徐纪华
1978, 14(3): 182-191. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-024
摘要 PDF
关于动脉血流线性理论的基础
陶祖莱
1978, 14(3): 192-201. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-025
摘要 PDF
多层弹性体系应力与位移的计算
梁锡三
1978, 14(3): 202-209. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-026
摘要 PDF
矩形通道内的放热
颜迪民 许国华 肖国忠 张传贞
1978, 14(3): 210-218. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-027
摘要 PDF
YYB1-1型遥测应变仪的原理和测试精度
范镜泓
1978, 14(3): 219-225. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-028
摘要 PDF
用光弹性冻结法分析过盈配合的应力
云大真
1978, 14(3): 226-229. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-029
摘要 PDF
薄膜辐射热探测器
竺乃宜 李红德 邹惠良 崔季平 李连祥 高俊杰 张瑞智 董向红 张敏 黄文国
1978, 14(3): 230-233. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-030
摘要 PDF
φ800激波管流场参数测量
竺乃宜 李红德 邹惠良 李连祥
1978, 14(3): 234-237. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-031
摘要 PDF
多层框架的平移-扭转耦联振动
王云剑
1978, 14(3): 238-241. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-032
摘要 PDF
力学和它的发展
谈镐生
1978, 14(3): 242-250. DOI: 10.6052/0459-1879-1978-3-1978-033
摘要 PDF