EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
流动稳定性弱非线性理论中的问题及其改进
周恒, 尤学一
1993, 25(5): 515-528. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-674
摘要 PDF
理想流体中定常自由涡环运动
吴立新, 是勋刚
1993, 25(5): 529-536. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-675
摘要 PDF
均匀来流中横向振动圆柱近迹涡结构的数值模拟
陆夕云, 童秉纲, 庄礼贤, 尹协远
1993, 25(5): 537-547. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-676
摘要 PDF
非线性动力系统的规范形和余维3退化分叉
张伟
1993, 25(5): 548-559. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-677
摘要 PDF
均匀等轴细晶金属超塑性本构关系
金泉林
1993, 25(5): 560-568. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-678
摘要 PDF
循环塑性双曲面多轴本构模型研究
杨显杰, 高庆, 孙训方
1993, 25(5): 569-574. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-679
摘要 PDF
时域模态参数识别的直接特征系统实现算法
王卫东, 张世基, 诸德超
1993, 25(5): 575-581. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-680
摘要 PDF
各向异性板应力强度因子的分区广义变分解法
张行, 崔德渝
1993, 25(5): 582-591. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-681
摘要 PDF
断裂过程区应力应变场的数学分析
诸艾, 王自强
1993, 25(5): 591-605. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-682
摘要 PDF
刚性微粒填充的高聚物非线性粘弹性本构关系的微力学分析
杨黎明, 王礼立, 朱兆祥
1993, 25(5): 606-614. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-683
摘要 PDF
光滑平面上对称充液腔体定常转动态的稳定性、分叉和突变
朱如曾
1993, 25(5): 615-622. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-684
摘要 PDF
凝聚态物质振动-平动能量弛豫过程的分子动力学模拟
丁家强, 陈致英
1993, 25(5): 623-627. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-685
摘要 PDF
等速上仰翼型尾部流动观察及动态失速机理探讨
孙茂, 王家禄, 连淇祥
1993, 25(5): 628-631. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-686
摘要 PDF
翼型大攻角状态下表面吸气驻涡增升的数值模拟实验
李锋, 汪翼云, 崔尔杰
1993, 25(5): 632-637. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-687
摘要 PDF
部分充液转子受侧向激励的精确解
陶明德, 张文
1993, 25(5): 638-642. DOI: 10.6052/0459-1879-1993-5-1995-688
摘要 PDF