EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
局部采用标志质点的流体网格法
徐国荣 于志鲁 廖振民 袁仙春 周淑荣
1982, 18(3): 207-216. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-024
摘要 PDF
К-Б方法在流动稳定性问题中的应用
周恒 赵耕夫
1982, 18(3): 217-225. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-025
摘要 PDF
用两方程模型计算回转体尾部和尾流湍流流动的流线迭代法
周连第
1982, 18(3): 226-235. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-026
摘要 PDF
多重介质中弹性渗流的数值模拟
刘慈群 安维东
1982, 18(3): 236-243. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-027
摘要 PDF
桡动脉压力波随生理参数的变化
柳兆荣 李惜惜
1982, 18(3): 244-250. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-028
摘要 PDF
应力孤子波
王润文
1982, 18(3): 251-256. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-029
摘要 PDF
海洋岩石圈的热模式
严钟敏 关德相
1982, 18(3): 257-261. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-030
摘要 PDF
一个高精度八结点六面体单元
陈万吉
1982, 18(3): 262-271. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-031
摘要 PDF
平面应力裂纹稳态扩展的弹塑性大变形有限元分析
徐纪林
1982, 18(3): 272-279. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-032
摘要 PDF
计算几种体系的振动与稳定的统一公式
李桂青
1982, 18(3): 280-290. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-033
摘要 PDF
横向磁场对电离非平衡高速气流的作用
1982, 18(3): 291-296. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-034
摘要 PDF
汇流的周向不稳定性——汇流成涡机理
张涤明
1982, 18(3): 297-301. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-035
摘要 PDF
无限长带状收缩的磁流体力学平衡和稳定
唐福林 薛明伦
1982, 18(3): 302-307. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-036
摘要 PDF
关节的生物力学研究——Ⅰ.脊椎动物骨关节面的等高线图示
张人骧 兰祖云 张鸿姿 鹿鸣
1982, 18(3): 308-310. DOI: 10.6052/0459-1879-1982-3-1982-037
摘要 PDF