EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
低频微幅偏航与侧滑振动机翼的低速升力面理论
黄明恪
1980, 16(3): 217-225. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-029
摘要 PDF
简化Navier-Stokes方程组及其数学性质
王汝权 刘学宗 焦履琼 高智
1980, 16(3): 226-231. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-030
摘要 PDF
星系螺旋结构三维密度波的流体动力学理论(Ⅰ)——局部解及局部Jeans稳定性的讨论
徐建军
1980, 16(3): 232-242. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-031
摘要 PDF
湍流自由剪流的自模性理论
谢象春
1980, 16(3): 243-251. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-032
摘要 PDF
输沙率的随机模型及统计规律
何明民 韩其为
1980, 16(3): 252-260. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-033
摘要 PDF
关于有间隙的弹性接触问题
崔俊芝
1980, 16(3): 261-268. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-034
摘要 PDF
非对称载荷作用的Griffith裂纹问题
汤任基 王凯
1980, 16(3): 269-278. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-035
摘要 PDF
变截面圆柱体扭转问题和Saint-Venant扭转问题的一种新解法 (Ⅰ)变截面圆柱体扭转问题
孙正柱
1980, 16(3): 279-288. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-036
摘要 PDF
一种新的光弹应力分析方法
张合义 张远鹏 汪太辅
1980, 16(3): 289-291. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-037
摘要 PDF
等差错角云纹法
方萃长
1980, 16(3): 292-301. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-038
摘要 PDF
考虑大气扰动的飞行力学方程
姜玉宪
1980, 16(3): 302-305. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-039
摘要 PDF
平行平板间径向气流的Navier-Stokes方程的近似解
郭金基
1980, 16(3): 306-310. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-040
摘要 PDF
托卡马克中等离子体平衡的数值计算
刘新萍
1980, 16(3): 311-314. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-041
摘要 PDF
Rice积分的改进
高玉臣
1980, 16(3): 315-318. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-042
摘要 PDF
由衰减常数确定振动弛豫速率
严海星
1980, 16(3): 319-323. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-043
摘要 PDF
关于三维光弹性应力计算的补充方程式的建议
云大真
1980, 16(3): 324-326. DOI: 10.6052/0459-1879-1980-3-1980-044
摘要 PDF