EI、Scopus 收录
中文核心期刊

栏目
关于支柱不均匀沉陷对扁壳的影响问题
刘世宁 胡定鐘
1962, 5(4): 207-216. DOI: 10.6052/0459-1879-1962-4-1962-025
摘要 PDF
长圆柱形扁壳蠕变跳跃问题
刘世宁
1962, 5(4): 217-226. DOI: 10.6052/0459-1879-1962-4-1962-026
摘要 PDF
辊轧时金属(铅)的塑性流动
陈先保
1962, 5(4): 227-236. DOI: 10.6052/0459-1879-1962-4-1962-027
摘要 PDF
重力埸中完全电离的不可压缩粘性等离子体层的不稳定性
欧阳鬯
1962, 5(4): 237-248. DOI: 10.6052/0459-1879-1962-4-1962-028
摘要 PDF
粘-弹-塑性体的应力松弛
门福录
1962, 5(4): 249-253. DOI: 10.6052/0459-1879-1962-4-1962-029
摘要 PDF
平面正交各向異性动力边值问题
孙国楹
1962, 5(4): 254-259. DOI: 10.6052/0459-1879-1962-4-1962-030
摘要 PDF
力学学报第5卷1962年
1962, 5(4): 260-267. DOI: 10.6052/0459-1879-1962-4-1962-031
摘要 PDF