EI、Scopus 收录
中文核心期刊

Theme Articles on“Ocean Engineering”

海洋工程研究进展与展望
2019, 51(6): 1587-1588. 2019, 51(6): 1587-1588.  doi: 10.6052/0459-1879-19-355
THEORY, MODELLING AND COMPUTATION OF NONLINEAR OCEAN INTERNAL WAVES
Wang Zhan, Zhu Yuke
2019, 51(6): 1589-1604. 2019, 51(6): 1589-1604.  doi: 10.6052/0459-1879-19-326
AN EXPERIMENTAL STUDY OF 3-D WAVE SURFACE AND HYDRODYNAMIC LOADS FOR INTERACTION BETWEEN SOLITARY WAVE AND SUBMERGED HORIZONTAL PLATE
Wang Qian, Liu Hua, Fang Yongliu, Shao Qi
2019, 51(6): 1605-1613. 2019, 51(6): 1605-1613.  doi: 10.6052/0459-1879-19-244
HYDROELASTIC RESPONSE OF A SEMI-INFINITE PLATE DUE TO OBLIQUELY INCIDENT WAVES IN A THREE-LAYER FLUID
Pu Jun, Lu Dongqiang
2019, 51(6): 1614-1629. 2019, 51(6): 1614-1629.  doi: 10.6052/0459-1879-19-081
HYSTERESIS IN VORTEX-INDUCED VIBRATIONS OF A NEAR-WALL CYLINDER
Liu Jun, Gao Fuping
2019, 51(6): 1630-1640. 2019, 51(6): 1630-1640.  doi: 10.6052/0459-1879-19-293
RESEARCH PROGRESS IN HYDRODYNAMICS OF WIND-WAVE COMBINED POWER GENERATION SYSTEM
Zhou Binzhen, Hu Jianjian, Xie Bin, Ding Boyin, Xia Yingkai, Zheng Xiaobo, Lin Zhiliang, Li Ye
2019, 51(6): 1641-1649. 2019, 51(6): 1641-1649.  doi: 10.6052/0459-1879-19-202
MOTION SIMULATION OF FLOATING STRUCTURE WITH MULTIPLE SLOSHING TANKS BASED ON TIME-DOMAIN DECOUPLING ALGORITHM
Zhang Chongwei, Ning Dezhi
2019, 51(6): 1650-1665. 2019, 51(6): 1650-1665.  doi: 10.6052/0459-1879-19-210
THE MECHANISM OF JETTING BEHAVIORS OF AN OSCILLATING BUBBLE
Li Shuai, Zhang Aman, Han Rui
2019, 51(6): 1666-1681. 2019, 51(6): 1666-1681.  doi: 10.6052/0459-1879-19-219
RESERCH PROGRESS ON INTERACTION BETWEEN A SINGLE CAVITATION AND FREE SURFACE
Guo Wenlu, Li Hongchen, Wang Jingzhu, Wang Yiwei, Huang Chenguang
2019, 51(6): 1682-1698. 2019, 51(6): 1682-1698.  doi: 10.6052/0459-1879-19-328
DYNAMIC DISTRIBUTION OF POWER-LAW DENSITY CURRENT IN ESTUARY UNDER WAVE
Xu Haijue, Wu Jinsen, Bai Yuchuan
2019, 51(6): 1699-1711. 2019, 51(6): 1699-1711.  doi: 10.6052/0459-1879-19-073