PIV EXPERIMENTAL STUDY ON THE HEMODYNAMICS OF AORTIC VALVE UNDER VARIED TILTED ANGLES 1)
Liu Zhaomiao, Xue Hebo, Yang Gang, Pang Yan, Fang Yongchao, Li Mengqi, Qi Yipeng, Shi Yi
Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics . 2020, (6): 1811 -1821 .  DOI: 10.6052/0459-1879-20-229